Nabożeństwo 9 wtorków do Anioła Stróża – wtorek ósmy. Anioł Stróż w godzinie śmierci

W żywotach wielu świętych czytamy, że ich Aniołowie Stróżowie byli widocznie obecni w ich ostatniej godzinie, pocieszając ich, wzmacniając przed zdwojonymi atakami piekła, ogłaszając im godzinę ich śmierci i dając im pewność, że będą spadkobiercami królestwa niebieskiego. Wielu świętych w momencie śmierci było widzianych, jak rozradowani aniołowie nieśli ich do nieba. Często święci Aniołowie Stróżowie zapewniali swoim podopiecznym łaskę szczęśliwej śmierci, wzywając kapłana, by udzielił im sakramentów

Ksiądz Marcello Stanzione, wybitny angelolog w swojej najnowszej książce „9 wtorków na cześć naszego Anioła Stróża” przypomina zapominane przez Kościół, wyjątkowe nabożeństwo do Anioła Stróża

Nabożeństwo 9 wtorków

Aby podziękować naszemu Aniołowi Stróżowi za wszystkie dobrodziejstwa, które nam wyświadczył, i z większą gorliwością prosić o Jego opiekę, proponujemy poświęcić mu dziewięć kolejnych wtorków, w czasie których będziemy się modlić i wzywać go z wdzięcznością i zaufaniem. Wtorek to dzień, który wielu katolików poświęca wspomnieniu aniołów (chociaż wielu innych woli poniedziałki), a dziewięć przywodzi na myśl liczbę chórów anielskich.

Proponuje się, aby w każdy wtorek odmawiać modlitwę wprowadzającą, uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjmować Komunię Świętą w intencji dziękczynnej za wielki dar naszego Anioła Stróża. W ciągu dnia jest wskazane częste przywoływanie go, odmawianie modlitwy Aniele Boży lub modlitwa słowami, które spontanicznie podpowiada nam serce.

W tej książce proponujemy czytelnikowi wiele modlitw do aniołów, które można odmawiać w czasie nabożeństwa dziewięciu wtorków.

Ósmy wtorek
Anioł Stróż w godzinie śmierci

Ponieważ Bóg powierzył opiekę nad naszymi duszami Aniołom Stróżom, ci niebiańscy przyjaciele są ożywiani szczerym pragnieniem poprowadzenia nas ku szczęśliwej śmierci. Używają wszystkich możliwych środków, aby nas do tego zachęcić i przygotować, szczególnie zachęcają nas do prowadzenia cnotliwego życia. Kiedy widzą zbliżający się czas śmierci, podwajają swoją troskę i uwagę. Pobudzają czujność ludzi, którzy są wokół nas.

Jezus pozwalał czasami św. Filipowi Nereuszowi widzieć aniołów, którzy podpowiadali osobom opiekującym się chorymi słowa, jakie powinni im powiedzieć. Aniołowie nie oszczędzają się w wysiłkach, abyśmy mogli odejść z tego życia dopiero po „wypraniu naszych szat i wybieleniu ich we krwi Baranka”.

W żywotach wielu świętych czytamy, że ich Aniołowie Stróżowie byli widocznie obecni w ich ostatniej godzinie, pocieszając ich, wzmacniając przed zdwojonymi atakami piekła, ogłaszając im godzinę ich śmierci i dając im pewność, że będą spadkobiercami królestwa niebieskiego. Wielu świętych w momencie śmierci było widzianych, jak rozradowani aniołowie nieśli ich do nieba. Często święci Aniołowie Stróżowie zapewniali swoim podopiecznym łaskę szczęśliwej śmierci, wzywając kapłana, by udzielił im sakramentów.

W aktach życia św. Jana z Ávili, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVi doktorem Kościoła, znajdujemy następujący epizod, którego prawdziwość gwarantuje sama postać świętego. W roku 1575 ks. Centenares, członek wspólnoty Jana z Ávili, obudził się w burzliwą noc i został poproszony o zaniesienie Świętego Wiatyku do umierającego. Z początku ksiądz się zawahał i pomyślał, żeby poczekać do rana, bo nie znał drogi, a noc była bardzo ciemna. Miłość Boża zatriumfowała jednak nad strachem i wyszedł, zabierając ze sobą dwie konsekrowane Hostie. Gdy tylko opuścił kościół, dwóch młodych ludzi o niebiańskim wyglądzie znalazło się obok niego – jeden po jego prawej, a drugi po lewej stronie. Nieśli zapalone świece, których nie zgasił padający deszcz, towarzyszyli księdzu do chorego, a potem do kościoła. Kiedy umieścił konsekrowaną Hostię w tabernakulum, zniknęli tak samo nagle, jak się pojawili. Zdumiony tym wydarzeniem kapłan otrzymał wiadomość od św. Jana z Ávili: „Nie dziw się temu, co ci się przydarzyło tej nocy. Jest bardzo prawdopodobne, że tych dwóch młodych ludzi, których widziałeś, było aniołami posłanymi przez Boga, aby nagrodzić cię za twoje zaangażowanie”.

Aniołowie wzbudzają również dobre uczucia w chorym, a ich pomoc trwa również po śmierci. Jedną z najpiękniejszych i najbardziej pocieszających cech nauczania Kościoła o Aniołach Stróżach jest to, że misja świętych aniołów nie kończy się w życiu ziemskim, ale dopiero z chwilą wejścia do raju dusz powierzonych ich opiece. „Wspomóżcie go, święci Boży”, modli się Kościół, gdy dusza zostaje oddzielona od ciała, „przyjdźcie, aniołowie Pańscy, przyjmijcie jego duszę i przedstawcie ją przed tron Najwyższego”. Z pewnością Anioł Stróż odgrywa wtedy ważną rolę. W towarzystwie innych duchów anielskich Anioł Stróż przedstawia Bogu duszę sprawiedliwego w momencie jego odejścia z tego życia, śpiewając:

Mój Ojcze, powierzyłeś mi opiekę
nad tym dzieckiem na ziemi od urodzenia,
aby je chronić i ratować.

Alleluja, jest zbawione.
To kruche dziecko zostało mi powierzone,
abym je wychował i poprowadził

przez ból i cierpienie wąską ścieżką.
Alleluja, z ziemi do raju.

kard. Newman

„Może się zdarzyć, że w chwili śmierci dusza w stanie łaski nie jest jeszcze godna kontemplowania oblicza Najwyższego, wtedy Anioł Stróż prowadzi ją do czyśćca – miejsca jej oczyszczenia – gdzie udziela jej wszelkiej pomocy i pociechy, jaka jest w jego mocy”. W bardzo poruszający sposób święty kardynał Newman opisuje wejście duszy do jej nowego domu:

Teraz niech złote więzienie otworzy swe bramy,  a otwierając się, niech zawiasy drzwi wygrywają słodką muzykę. A wy, wielkie moce, aniołowie czyśćcowi, przyjmijcie ode mnie
drogocenną duszę aż do dnia, kiedy zostanie oczyszczona ze wszystkich grzechów, a ja zażądam jej, aby zaprowadzić ją na dwór światła.

Anioł łagodnie pociesza swojego podopiecznego:

Słodko i delikatnie, słodko, zbawiona duszo, trzymam cię teraz w moich kochających ramionach, a w wodach pokuty, gdy się poruszają, trzymam cię, pochylam się i trzymam.Aniołowie, którym powierzono służebne zadanie, będą o ciebie dbać, leczyć cię i pocieszać. Msze na ziemi i modlitwy z nieba podtrzymają twoją duszę aż do tronu Najwyższego. Żegnaj, ale nie na zawsze, drogi bracie, bądź odważny i cierpliwy w swoim łożu boleści, spędzisz tu spokojnie noc próby, a ja przyjdę i obudzę cię dnia następnego.

Podczas krótkiego lub dłuższego pobytu duszy w czyśćcu Anioł Stróż często ją odwiedza, by przynieść jej ulgę i pocieszenie.

Kiedy w końcu dusza będzie wolna od wszelkiej zmazy i długów grzechu, na „polecenie Maryi, Królowej Aniołów i Świętych, Anioł Stróż poleci z nią do niebieskiego Jeruzalem, eskortowany, jak wspaniale śpiewa Kościół, przez radosne towarzystwo męczenników i chórów anielskich cieszących się wraz z nim, ponieważ korona została zdobyta”, drogocenna Krew Chrystusa w końcu zatriumfowała. Będziemy szczęśliwi i błogosławieni, jeśli przez oddanie i miłość do naszego niebiańskiego towarzysza zasłużymy na szczególną pomoc w naszej ostatniej godzinie. On może wtedy ofiarować za nas Bogu miłosierdzia Boską Krew, nasz okup i nasz paszport do wiecznej radości nieba.

Modlitwa wprowadzająca na każdy wtorek

O mój Święty Aniele, kochający, wierny i oddany towarzyszu mojego życia, wybacz mi obojętność i zaniedbania z przeszłości. Wyproś mi, abym żył teraz w zażyłości z Tobą, a wraz z Tobą w zażyłości z Bogiem, z którym jesteś ściśle zjednoczony. Abym nie przeżył ani jednego dnia bez kontaktu z Tobą, nie przypominając sobie o Twojej obecności, i bym z pełnym zaufaniem uciekał się do Twojej pomocy. Broń mnie przed atakami złych aniołów i przed wieloma niebezpieczeństwami duszy i ciała, które tak często mi zagrażają. Oświecaj mego ducha Twoimi natchnieniami, spraw, by moja miłość do Boga była żarliwsza, okryj mnie swoją potężną opieką. Idź obok mnie, ściśle zjednoczony, i prowadź mnie do nieba, skąd pochodzisz, abym mógł spędzić z Tobą moją wieczność w uszczęśliwiającym posiadaniu Boga. Amen.

Pozostałe modlitwy – do wyboru
Prawie połowę książki zajmują różne modlitwy – oto przykłady:

Akt dziękczynienia Aniołowi

Mój Aniele Stróżu, pozdrawiam Cię i dziękuję Ci. Proszę, byś zechciał się za mnie modlić i wstawiać wtedy, kiedy nie jestem w stanie wypowiedzieć moich modlitw. Racz również w Boskim świetle spotkać się z Aniołami Stróżami tych, których kocham najbardziej, wszystkich tych, którzy są mi bliscy duchowo, aby ich oświecać, chronić, prowadzić.  Amen!

Do Świętych Aniołów Stróżów

Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie moich rodziców, moich przyjaciół i moich dobroczyńców. Chrońcie ich we wszystkich ich potrzebach. Zjednoczcie się, aby wspierać ich wszystkich i każdego z osobna teraz, przez całe życie, a zwłaszcza w godzinę śmierci.

Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie wszystkich tych, którzy rządzą nami w doczesnym porządku. Wyproście dla nich roztropność, siłę i mądrość niezbędne do wypełniania ich ważnych funkcji zgodnie z wolą Bożą i zasadami sprawiedliwości.

Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie tego kraju, tego miasta, tego domu i wszystkich jego mieszkańców. Czczę Was i polecam się Waszej łaskawości. Oddalcie od nas skandale, niegodziwości, herezje, grad, burze, pożary, zarazę i inne plagi. O Aniele Pokoju! Wyproś nam pokój, którego świat nie może dać, abyśmy miłowali się nawzajem w sposób chrześcijański i wolni od wszelkiego niebezpieczeństwa i przykrego wypadku kochali Boga i służyli Mu całym naszym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił.

Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie papieża, biskupów, duchowieństwa, wszystkich zakonów, a przede wszystkim tej diecezji, tej parafii, wszystkich tych, którzy czuwają nad zbawieniem naszych dusz i którzy są odpowiedzialni za to, by nas nauczać i prowadzić po drogach zbawienia. Wyproście im gorliwość, roztropność i świętość konieczne do godnego wykonywania ich posługi.

Pozdrawiam Was wszystkich, Aniołowie Stróżowie. Chciałbym, aby wszyscy ludzie Was poznali, kochali i szanowali. Duchy dobroci, niech wszyscy poznają wreszcie swego Odkupiciela. Módlcie się do Ojca miłosierdzia, aby posłał robotników do swojej winnicy, aby dotknął serc synów zagubionych i rzucił im światło pochodni wiary.

Przyjdźcie, o Święci Aniołowie

Przyjdźcie zatem, o Święci Aniołowie, przyjdźcie, aby uwielbić wśród nas nieskończoną Dobroć! Przyjdźcie odszukać na ziemi to, czego nie możecie znaleźć w niebie. Tam w niebie nie można praktykować miłosierdzia, ponieważ nie ma tam nieszczęśliwych.

Przyjdźcie więc do nas. Tutaj są wszystkie niedole, to jest ich kraj, to jest miejsce ich narodzin. Wszyscy ludzie są więźniami – zerwijcie ich łańcuchy! Wszyscy ludzie są ślepi – przynieście im trochę pięknego światła, które kontemplujecie! Wszyscy ludzie są zagubieni, oszukani iluzją dóbr zmysłowych. Wy, którzy pijecie w samym źródle rozkoszy czystej i duchowej, przelejcie im kilka kropel tej niebiańskiej wody!

Modlitwy o ochronę
naszego snu

O mój Aniele Stróżu, ochroń mnie we śnie. Oddal ode mnie uciążliwe sny i duchy nocy. Zwiąż wroga mojej duszy, aby nic nie zanieczyszczało mojego ciała. Strzeż mojego ducha otwartego na dotknięcia Ducha Bożego, złącz mnie ze sobą, pouczaj mnie. Ożyw siły mojej duszy i mojego ciała. Obym zasnął i obudził się w cieniu Twoich skrzydeł!

w niebezpieczeństwach

O mój drogi Aniele! O mój książę! O drogi przewodniku mojego życia! Rzucam się w Twoje ramiona, odpoczywam spokojnie w Twojej miłości. Miej litość dla mojej duszy tak samo nieśmiertelnej jak Twoja i zdolnej oglądać Boga tak jak Ty. O mój drogi obrońco, nie opuszczaj mnie pośród niebezpieczeństw, które mnie otaczają ze wszystkich stron. Spraw, abym zwyciężył moich wrogów.

Adoracja

Święci Archaniołowie i Święci Aniołowie, którzy co noc przebywacie we wszystkich kościołach świata, aby ofiarować Wasze hołdy, Wasze uwielbienie i Waszą miłość naszemu Panu, przyłączam się do Waszych serc płonących miłością, chociaż jestem tego niegodny. Kochajcie, piękne i żarliwe duchy, kochajcie za mnie Serce Jezusa. Pragnę, aby każde uderzenie mojego serca podczas snu było aktem miłości do Niego. Przyłączam się do wszystkich świętych dusz moich braci i sióstr, wędrowców na tej ziemi tak jak ja, które tej nocy będą gorliwie adorować i miłować Serce Jezusa.

Za dusze w czyśćcu

O mój dobry Aniele! Pozdrawiam bardzo serdecznie Ciebie i Was wszystkich, drodzy Aniołowie, których podopieczni znajdują się w rozżarzonym węglami czyśćcu. Błagam Was, proście Boski Majestat, aby pozwolił Wam odwiedzić ich za mnie, pocieszyć, wzmocnić i uwolnić. Proszę Was, o niebiańskie duchy, abyście ofiarowali Bogu za nich wszystkie moje dobre uczynki, które spełnię do ostatniej chwili mojego życia. Zjednoczcie je z Waszym duchem czystości i uwielbienia oraz ze świętymi dziełami wszystkich błogosławionych.

Przede wszystkim zjednoczcie ten mały dar z nieskończonymi cierpieniami i zasługami Jezusa, łącząc jeszcze ściślej moje czyny z Jego czynami, z czynami Najświętszej Maryi Panny i chwalebnego św. Józefa. Proście ich, aby uświęcili moją małość swoją wielkością i by zjednoczyli to, co im przedstawię, z ich niepojętym skarbem, aby spłacić długi dusz czyśćcowych, zwłaszcza dusz moich krewnych i przyjaciół.

A wy, drogie dusze, zaraz po wejściu do raju pokłońcie się Bogu, aby Go czcić, błogosławić i kochać za mnie. Wyproście mi, który jestem jeszcze na falach wzburzonego morza, nie wiedząc, czy dotrę do portu zbawienia, radość oglądania was wiecznie w niebie. Amen

Zobacz więcej w książce: „9 wtorków na cześć naszego Anioła Stróża”, Wydawnictwo Esprit

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 odpowiedzi na „Nabożeństwo 9 wtorków do Anioła Stróża – wtorek ósmy. Anioł Stróż w godzinie śmierci

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej Krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła – naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI


  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Victor pisze:

  Jak działają Aniołowie Stróżowie?! Niewidocznie:):):) a jednak działają.
  Jakaż pokors!!!
  Bóg stworzył świat i się „ukrył”.

  Niedziela pierwszy dzień Adwentu. Mówimy czas oczekiwania na Narodzenie Pana Jezusa. Ale to czas oczekiwania Pana Jezusa na nasze nawrócenie.
  Znaczenie Adwent z języka Greckiego jest trochę „źle” tłumaczone i znaczy nie mniej ni więcej: NAWRÓĆ SIĘ TERAZ, należy dodać nawróć się teraz NIE ZWLEKAJ!!!!

  Ale czy tak jest każdy sam może rozejrzeć się w około i już wie. W wielu kościołach (o zgrozo) kapłani mówią o apostazji. Wczoraj na Apelu Jasnogórskim Biskup mówi przed Błogosławieństwem o apostazji… bez komentarza (dotyczy osób występujących z Kościoła).
  Świadectwo.
  Kładziemy się spać w Niedzielę. Ustawiamy dwa budziki, aby nie zaspać na Roraty i co? Budzimy się rano, oczywiście budziki w telefonach grają. Super.
  Jakież jest nasze zdziwienie jak ja sprawdzam swój telefon, a budzik na tą godzinę nie jest ustawiony.
  Moja żona sprawdza swój telefon, a budzik w jej telefonie nie jest ustawiony.

  Budziki w dwóch telefonach nie były ustawione, a przecież ustawialiśmy je wieczorem.
  Adwent zaczął się CUDAMI…..Czego i Wam Kochani Życzę!

 3. Victor pisze:

  Film co prawda ma 2 lata, ale zobaczcie to tylko 19 sek. ale jakie….wow

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s