Nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące 24 października – 1 listopada

Wprowadzenie
Wiarę w świętych obcowanie i naszą miłość do zmarłych Kościół połączył ze szczególnym nabożeństwem za zmarłych, zwanym wypominkami. Kościół zachęca nas do czynienia miłosierdzia wobec zmarłych przebywających w czyśćcu, którzy sami nie mogą już sobie pomóc, a poddani są jeszcze oczyszczeniu i dojrzewaniu do pełnego zjednoczenia z naszym Stwórcą, Bogiem Ojcem.
Naszej modlitwie będą towarzyszyć wybrane fragmenty kazań św. Jana Marii Vianneya (1786-1859), proboszcza z Ars, który wygłosił je w Dzień Zaduszny z myślą o ukazaniu wiernym cierpienia dusz czyśćcowych i sposobu ich ratowania. Należy pamiętać, że św. Jan przepowiadał w duchu swej epoki, w której wizja czyśćca budziła przede wszystkim strach i grozę. W naszym modlitewniku został zachowany specyficzny styl tego świętego, z nadzieją, że jego słowa poruszą nasze serca i sumienia do nawrócenia się oraz do gorliwej modlitwy, odpustów i jałmużny za zmarłych.

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY – 24 października

„Święci w niebie troszczą się o nasze zbawienie, chociaż od nas niczego nie potrzebują. O ileż bardziej dusze czyśćcowe, które naszymi modlitwami wspieraliśmy, po wydostaniu się z czyśćca, przez wdzięczność będą o nas pamiętać i nam w zbawieniu dopomagać. Biedne dusze w czyśćcu nic dla siebie uczynić nie mogą, ale dla nas wiele mogą. Kto się do nich odwołuje, ten zawsze upragnioną łaskę otrzyma. Poświęćmy kilka godzin w ciągu oktawy na rzecz tak zbawienną. Wiele, wiele bardzo dusz dostanie się do nieba przez Msze święte i modlitwy nasze, jałmużny, umartwienia” – św. J.M. Vianney.
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy w czyśćcu cierpią najbardziej i najdłużej. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa
Panie Boże miłosierny, razem z wszystkimi zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, dziękujemy Ci za dar czyśćca, w którym możemy doświadczyć oczyszczenia i udoskonalenia naszej miłości. Prosimy Cię, aby ci, którzy przechodzą ten proces oczyszczenia, mogli jak najszybciej dojrzeć do pełni miłości i osiągnąć chwałę nieba. W tej intencji ofiarujemy nasze modlitwy, prace i cierpienia. Przyjmij nasze błaganie i uwolnij od wszystkich win zmarłych, aby mogli się cieszyć Tobą bez końca w niebie. Amen.

DRUGI DZIEŃ NOWENNY – 25 października

„O dzieci drogie, wołają rodzice, myśmy was tak kochali, czyż podobna, abyście nas teraz opuścili? Wy spoczywacie na miękkim łożu, a my w ogniu strasznym. Wy się oddajecie zabawom, a my dzień i noc cierpimy i płaczemy. Używacie owocu trudów naszych, a my opuszczeni przez was od tylu lat, ponosimy katusze tak straszne. Ani jałmużny nie czynicie, ani o Mszę świętą nie prosicie dla przyjścia nam z pomocą. Możecie nam ulżyć swoją modlitwą, możecie nas z więzienia uwolnić, a jednak nie pomyślicie o tym. O jakże straszne są męczarnie nasze!” – św. J.M. Vianney.
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za naszych zmarłych dziadków, rodziców, małżonków, dzieci i krewnych oraz zapomnianych przez najbliższych. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa
Boże miłosierny, przyjmij do radości wiecznej naszych zmarłych rodziców, którzy trudzili się nad wychowaniem dzieci. Przebacz im ich grzechy i spraw, aby mogli oglądać Twoje Oblicze. Prosimy Cię, dobry Boże, za wszystkich naszych krewnych, którzy odeszli już z tej ziemi, racz okazać im miłosierdzie i wprowadź do chwały nieba. Amen.

TRZECI DZIEŃ NOWENNY – 26 października

„Ten co się modli za duszami w czyśćcu cierpiącymi, skoro tylko stanie przed trybunałem Jezusa Chrystusa dla zdania rachunku ze swego życia, dusze owe już staraniem jego uwolnione z czyśćca, rzucą się do stóp Zbawiciela i powiedzą: »Panie, zlituj się nad tą duszą, ona nas wyrwała z płomieni, ona za nas uczyniła zadość Twej sprawiedliwości. Zapomnij jej przewinienia, jak ona błagała, żebyś zapomniał przewinienia nasze«” – św. J.M. Vianney.
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za biskupów, kapłanów, siostry i braci zakonnych, osoby pełniące służbę w Kościele. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa
Boże miłosierny, udziel odpuszczenia wszystkich grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy przebywają w czyśćcu. Ofiarujemy w ich intencji wszystkie nasze modlitwy i umartwienia, nasze dobre myśli, słowa i uczynki oraz wszystkie czynności codzienne, które podejmujemy zgodnie z Twoją wolą. Składamy też za nich, o dobry Boże, wszystkie odpusty, które możemy dzisiaj uzyskać. Boże Ojcze, ofiarujemy Ci za dusze zmarłych wszystkie Msze święte, które dzisiaj składają kapłani na całym świecie. Amen.

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY –27 października

„Praktykowanie modlitwy o uwolnienie z czyśćca jest po modlitwie o nawrócenie grzeszników najmilsze Bogu. Dusze czyśćcowe nic dla siebie zrobić nie mogą, lecz mogą wiele dla swoich dobroczyńców. Gdybyśmy wiedzieli, jak wiele moglibyśmy otrzymać łask za pośrednictwem dusz czyśćcowych, nie byłyby one tak zapomniane.
Jeśli chcemy, bracia i siostry, zapewnić sobie niebo, to módlmy się bezustannie za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Pewny to znak wybrania i potężny środek do zbawienia – modlitwa za zmarłych. Bracia i siostry, ileż lat wypadnie nam cierpieć w czyśćcu, którzyśmy tyle popełnili grzechów, i pod pozorem, żeśmy się wyspowiadali, nie czynimy pokuty” – św. J.M. Vianney.
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, znajomych. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa
Miłosierny Boże, czasu oczekiwania na spotkanie z Tobą nie można zmierzyć ziemską miarą czasu. Każde oczekiwanie jest długie i bolesne, bo jest mierzone tęsknotą miłości. Prosimy Cię za zmarłych, którzy cierpią pokutę w oczekiwaniu na spotkanie z Tobą, przyjmij ich do radości nieba. Amen.

PIĄTY DZIEŃ NOWENNY – 28 października

„Dałby Bóg, żeby jedna z dusz przebywających w czyśćcu stanęła dziś na moim miejscu i opowiedziała sama męczarnie swoje; napełniłaby to miejsce swoimi jękami. Może wtedy by zmiękczyła i do modlitwy pobudziła serca wasze! O, jakże my cierpimy, uwolnijcie nas, bracia i siostry, z tych męczarni, tylko wy to możecie uskutecznić. O, gdybyście czuli, co to za boleść być w rozłączeniu z Bogiem! Któż to wysłowi? Goreć w ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, ponosić bóle niesłychane, być trawionymi żalem, wiedząc, żeśmy mogli tego uniknąć!” (św. J.M. Vianney).
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za zmarłych nagle, nieprzygotowanych na śmierć, ofiary wojen, katastrof, kataklizmów, wypadków. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa
Boże, kochamy Cię ponad wszystko i pragniemy z Tobą przebywać przez całą wieczność. Prosimy Cię, udziel nam łaski miłości bliźniego, abyśmy gorliwie nieśli pomoc duszom przebywającym w czyśćcu. Prosimy Cię, miłosierny Boże, zmiłuj się nad nimi i ogarnij je swoim miłosierdziem. Spójrz na ich miłość, która dojrzewa w cierpieniu i pozwól im oglądać Twoje święte Oblicze. Amen.

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY – 29 października

„Jakże prędko zapominamy o duszach w czyśćcu cierpiących. Można powiedzieć, że pamięć o umarłych przemija razem z dźwiękiem dzwonów. Cierpcie, biedne dusze, płaczcie w tym ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, daremne wasze wołania, nikt was nie usłyszy, nikt wam nie ulży. Oto, jak się wywdzięczamy, bracia drodzy, za miłość, za dobroć, jaką nam okazywali najbliżsi, najserdeczniejsi za życia. Nie bądźmy niewdzięczni, przewrotni, ponieważ pracując nad ich wybawieniem, pracujemy nad naszym własnym zbawieniem” – św. J.M. Vianney.
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, od których za ich życia doznaliśmy jakiegokolwiek dobra, a także za nauczycieli, wychowawców oraz osoby, które oddały życie w obronie Ojczyzny. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa
Boże miłosierny, Ty w tajemniczy sposób pozwalasz, aby człowiek miał szansę dojrzewania do nieba w oczyszczającym spotkaniu z Twoją miłością. Prosimy Cię za tymi wszystkimi, którzy doświadczają duchowego oczyszczenia po śmierci. Przyjmij ich łaskawie do chwały nieba, jak pielgrzymów, którzy z tęsknotą i bólem pragną Ciebie zobaczyć. Spraw, aby ich czyśćcowa droga zakończyła się jak najszybciej i mogli kosztować radości wiekuistych. Amen.

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY – 30 października

„Pewną jest rzeczą, że nadzwyczaj mała jest liczba wybranych, którzy nie przechodzili przez płomienie czyśćcowe; że kary, jakie tam ponosili, są nad pojęcie nasze. Pewną jest rzeczą, że w rękach naszych mamy to wszystko, co potrzebne jest dla przyjścia z pomocą tym duszom nieszczęśliwym, to jest: modlitwy, pokuty, jałmużny, a nade wszystko Msze święte. Te dusze pełne miłości, wywdzięczając się, wyproszą dla nas tysiąc razy więcej, niż my im dajemy. Jeśli będziemy w czyśćcu, to nie omieszkają prosić Boga o tę samą łaskę dla nas, jaką myśmy wyprosili dla nich, bo one dobrze wiedzą, jakie tam straszne cierpienia” -św. J.M. Vianney.
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy dopuścili się grzechów przeciwko życiu: aborcji, eutanazji, morderstw, samobójstw, a także za tych, którzy za swego życia skrzywdzili nas lub naszych bliskich. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa
Boże miłosierny, Ty chcesz, aby każdy człowiek był zbawiony i radował się szczęściem w niebie, prosimy Cię, dopuść wszystkich zmarłych do udziału w wiecznej szczęśliwości. Udziel im tej łaski za wstawiennictwem Najświętszej Maryi i wszystkich świętych. Prosimy Cię także, abyś udzielił nam Twojego Ducha, który uzdolni nas do takiego życia, które będzie podobać się Tobie. Amen.

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY – 31 października

„Jako katolicy wiemy dobrze, że jest czyściec. Jest to artykuł naszej wiary, że jeżeli pokuta nasza nie była odpowiednia do wielkości naszych grzechów, to chociaż grzechy nasze Pan Bóg nam przebaczył, gdyśmy się spowiadali, chociaż nas z wielkiej kary uwolnił, zostaniemy jednak dla uiszczenia się w zupełności z kary doczesnej skazani do czyśćca. Jeśli Bóg nie zostawia bez nagrody żadnej myśli dobrej, żadnego pragnienia i czynności chociażby najmniejszej, to nie zostawi także bez kary żadnego przewinienia. Pójdziemy do czyśćca i cierpieć będziemy, dopóki sprawiedliwość Boska nie uzna nas za zupełnie oczyszczonych” – św. J.M. Vianney.
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy za swego życia skrzywdzili nas lub naszych bliskich. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa
Panie Boże, Twoje miłosierdzie jest nieskończone, prosimy Cię, okaż w swej sprawiedliwości swą łaskawość wobec cierpiących w czyśćcu. Niech Twoja miłosierna miłość zgładzi ich grzechy i kary, aby oczyszczeni ogniem Twojej miłości mogli radować się chwałą nieba. Usłysz ich błagania, w których wielbią Twoją sprawiedliwość i wysławiają Twoje miłosierdzie. Amen.

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY – 1 listopada

„Za każdym razem, kiedy będziemy potrzebowali o coś prosić, zwracajmy się z ufnością do tych świętych dusz, pewni będąc, że za nami się wstawią do Boga. Jakież to szczęście dla nas, że w modlitwach, jakie za dusze czyśćcowe zanosimy, mamy tak wyborny środek na zapewnienie sobie nieba! Kiedy zechcemy prosić Boga o żal za grzechy, zwracajmy się do tych dusz, które tyle lat przebywały w płomieniach czyśćcowych! Kiedy zechcemy prosić o wytrwałość w dobrym, wzywajmy te dusze, które na skutek swej wytrwałości teraz oglądają Boga. W chorobie, w smutku, myślmy o czyśćcu i tych duszach, a nie zawiedziemy się” -św. J.M. Vianney.
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Bractwa Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, dobrodziejów i współpracowników Zgromadzenia Księży Marianów. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa
Boże litościwy, prosimy Cię za Twoimi dziećmi, które są pogrążone w duchowym ogniu czyśćca. Prosimy Cię, przyspiesz chwilę ich pełnego oczyszczenia i pozwól im radować się chwałą nieba. Niech ogień Twojej miłości zakryje w nich wszelkie ślady grzechów i uzdolni ich do jak najszybszego spotkania z Tobą. Amen.

Modlitwa wieczorna
Oto jestem, Panie. Dzień mój ma się ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dziękuję Ci za to, Panie. Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość. W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie – myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostatni ujrzą światło ziemi. Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc, równie nieunikniona i tak jak ona głęboka. Spraw, aby była najpiękniejsza z mych nocy. Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci duszę moją tak, jakby to była godzina mej śmierci. Ojcze, przyjmij mnie. Spraw, bym zasypiając spokojnie, nauczył się umierać.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

52 odpowiedzi na „Nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące 24 października – 1 listopada

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  • Maggie pisze:

   Męczy mnie od długiego czasu myśl. Nie wiem, gdzie i kiedy uciekła ⁉️z Suplikacji „woda”. Pamiętam, jak będąc dzieckiem, słyszałam szybko dodawane, aby zmieścić się w melodii tekst w brzmieniu: …. od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny …
   (susza, czy powódź, albo skażona woda .. to przecież też okropna klęska i ważna w „omodlaniu” intencja, o której nie można zapominać).

 2. Anna-Asia pisze:

  Wieczny odpoczynek racz duszom czyśćcowym, dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen.

 3. wobroniewiary pisze:

  Dziś (24 października) wspominamy Świętego Rafała Archanioła (tradycyjny kalendarz liturgiczny).

  Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

 4. wobroniewiary pisze:

  Najnowsze zdjęcie papieża emeryta Benedykta XVI
  Pamiętajcie o tym świętym papieżu w swoich modlitwach 🙏

  Więcej: https://pch24.pl/ksiadz-z-usa-publikuje-najnowsze-zdjecie-benedykta-xvi-o-to-spotkanie-modlil-sie-przez-21-lat/

  i

  https://www.o2.pl/informacje/tak-dzis-wyglada-benedykt-xvi-papieza-seniora-trudno-rozpoznac-6826365863574464a

  • Victor pisze:

   Tak zawsze pamiętam.
   Jak Kapłan podczas Mszy Świętej wspomina Papierza Franciszka, ja zawsze dodaje w myślach PAPIEZA BENEDYKTA!!!

   Chociaż spotkałem się już z formą nie wypowiadania imienia Papierza…

 5. wobroniewiary pisze:

  Boże, co za dzień….
  Ja chora w domu ale nie ma czasu się nudzić. Wkleję Wam kilka fragmentów ze spamu:

  1) „Ktoś tu popełnia błąd gdyby nie grzegoz Wróblewski to Bóg wie co by było z polska”
  2) Konwalia-księzniczka: (…) Tak szczerze to szukam atencji. Przez połowę mojego życia byłam gdzieś na jakichś forach czy blogach, miałam bogate życie wirtualne, a teraz nie mam i nawet modlitwa tej pustki życia nie zapełnia, bo ciągle tęsknię za tamtym życiem internetowym. Nawet na modlitwie. No i tyle. Miałam swoje 5 minut, dziękuję za uwagę
  3) Wierzę w dobre intencje osoby która tworzy tą stronę. Chętnie porozmawiam o Bogu prywatnie. Kiedyś też byłem katolikiem. Teraz jestem biblijnym Chrześcijaninem. Proszę o kontakt na….
  4) Ty ignorujesz i celowo, złośliwie ośmieszasz wszystkich proroków Bożych począwszy od MBM z Irlandii aż do proroków z Polski….

  itd. itd.

  • Tomasz pisze:

   Nawet tego nie czytaj…. 🙂 skoro zło się tak piekli i trudzi znaczy, że robisz porządną robotę.

   • wobroniewiary pisze:

    Muszę czytać, bo każdy komentarz zatwierdzam ręcznie i muszę wiedzieć, co do kosza a co na stronę
    (nieraz coś zatwierdzę zbyt szybko pobieżnie czytając a potem problemy 🙂

    • Victor pisze:

     Tak.
     Wartościowa STRONA wymaga DUŻO PRACY.
     Ja jestem tu od niedawna, ale bardzo sobie cenię moderowanie komentarzy.
     To wielki SKARB, że Admin dba o tzw. prawidłowe treści. Cenie sobie że nie wpadają tu komentarze „MBM”, „Grzesiów” i innych nawiedzonych i objawionych.
     Bardzo cenie sobie BLOGA za stronę modlitewną!!!! I dobrze bo my nie jesteśmy od osądzania l, oceniania…
     możemy wyrażać swoje poglądy.

     Bardzo dziękuję, że Admin pamięta o przypadających rocznicach, świętach, nowennach, akcjach modlitewnych.
     Już nie muszę wertować internetu w poszukiwaniu wartościowych treści.

     Życzę ADMINOWI dużo zdrowia.

     Dziękuje

    • Victor pisze:

     Trzy rzeczy łączą się z Archaniołem Rafałem:
     1. Uzdrowienie oczu, przejrzenie uleczenie ze ślepoty.
     2. Uwolnienie. Zdjęcie przekleństwa złego ducha asmadeusza.
     3. Zwrot pieniędzy, długu.

     Prośmy więc tego Wielkiego Wstawiennika aby i na wyjednał te trzy łaski: uzdrowienie, uwolnienie i zwrot należnych pieniędzy….
     O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.
     Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: „Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna” (Tob 5,17).

     Gdy w czasie drogi Tobiasz „wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: „Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby”. Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: „Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem” (Tob 6,3-4).

     Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: „Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek”. Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

     Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: „Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy” (Tob 11,8).

     Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: „Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański” (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

     https://adonai.pl/anioly/?id=1

  • cav pisze:

   schizofrenicy w wiekszosci przypadkow sa niegrozni. a biblijny chrzescijanin niezly PRowiec. wiadomo ze slowo protestant zle sie kojarzy w PL.

  • Zofia pisze:

   Kochani,wielkie podziękowania za bardzo wartościową Stronę,dzis skonczyłam z Wami Nowenne ,dziękuje i serdecznie pozdrawiam Zofia,gość z drogi

 6. wobroniewiary pisze:

  Poświęćcie pół godz – warto!
  Dr Zelenko – przepiękne świadectwo wiary w Boga i nazwania po imieniu rzeczy z tego chorego świata, który chce człowieka „ucyfrowić” i pozbawić Boga!
  Świadectwo człowieka, który za głoszenie prawdy zapłacił najwyższą cenę, bo niestety, mimo Jego oświadczeń, że „jest zdrowy, nic mu nie dolega i nie jest samobójcą” już go nie ma pośród nas (podobnie jak dr Hałata i wielu innych, którzy umieli powiedzieć jasne „NIE” panom tego świata)
  Ale Niebo zagrzmi i zjawi się Sędzia, który, pokaże do Kogo należy ostatnie słowo !!

  Link: https://www.facebook.com/100007372055422/videos/1217106142357939/

  • Marta3 pisze:

   Od początku czułam duży opór przed zaszczepieniem się. Pracuję w szpitalu ze światowej klasy hematologiem. On jako pierwszy pobiegł się szczepić. Czekał z niecierpliwością na to kiedy w 2021r będą dostępne szczepienia dla medyków. Moja wiedza medyczna jest bardzo ograniczona…
   Dlaczego profesor medycyny, posiadający ogromną wiedzę, współtworca nowoczesnych leków onkologicznych pobiegł się szczepić? Skoro ta szczepionka jest tak niebezpieczna? On nie miał fobii covidovej. Przeszedł covida dość lekko. Więc jego chęć do zaszczepienia się nie wynikała ze strachu o siebie. Ciągle powtarza swoim pacjentom, którzy mają bardzo obniżoną odporność, aby uważali na różne infekcje. Dla nich zwykła infekcja może skończyć się sepsą. Na covida też częściej umierają niż reszta społeczeństwa gdyż mają niedobory odporności. Profesor uważa,że szczepić się na covida muszą dla podniesienia swych szans na przeżycie. Pracownicy pracujący na tym odziale też powinni być zaszczepieni gdyż stanowią zagrożenie dla swych pacjentów. Szczepionka podnosi odporność więc zmniejsza ryzyko zachorowania a przez to zmniejsza ryzyko przeniesienia choroby na pacjentów. Zaszczepili się wszyscy. Mało kto miał skutki uboczne a jeśli już to mijały szybko. Jest duży nacisk na pacjentów aby sie również zaszczepili gdyż w innym wypadku chemia + choroba -covid może doprowadzic do ciężkiej infekcji i śmierci. Nawet po szczepieniach zdażały się zachorowania na covida wśród personelu. Ale to nikogo nie dziwłio gdyż wiadomo, że szczepionka ma tylko łagodzić. Trudno mi wchodzić z kimkolwiek w dyskusje na ten temat i nawet tego nie próbuje. Mam za małą wiedzę medyczną aby o tym rozmawiać na poziomie.. fachowców. Mogę tylko posłuchać takiego innego punktu widzenia jak w tym filmie u góry. Ale tu głównym argumentem jest Słowo Boże, dla mnie ważne ale dla reszty? Trudno mówić o zbiorowej eugenice, jako skutku zaszczepienia się, skoro w moim otoczeniu tego absolutnie nie widać. A wydaje się, że u pacjentow hematologicznych ta szczepionka działa i ocaliła niejedno życia. Może za jakiś czas ktoś spośród perspnelu zachoruje na raka albo będzie miał udar ale nie będzie łatwo tego powiązać ze szczepionką. Oczywiście badania nas skutkami ubocznymi nie będą skrupulatnie prowadzone ani zgłaszane. Ja mam mętlik w głowie. Dodam jeszcze,że jedyną grupą społeczną ,która miała duże wątpliwości co do szczepień oraz to wyrażała były panie salowe,które nie posiadają wykształcenia medycznego… Więc jak ja mam się w tym odnaleźć? Mam naprawdę dość.

   • Joan pisze:

    Podam Ci przykad Wielkiej Brytani gdzie środowisko medyczne ( również lekarze posiadający wiedzę nie miejszą niż polscy lekarze i wiekszą niż panie salowe) walczyło z rządem GB przeciwko obowiązkowi szczepień tego środowiska. Skutecznie walczyło i demonstrowało. Ich walka odniosła sukcess. Rząd GB wycofał się z obowiązku szczepień dla medyków w tym kraju. Podobnie jak w Polsce wywalczyli to sobie nauczyciele. Nie da się rozgraniczyć Boga i Pisma Św od nauki o człowieku ponieważ człowiek jest stworzeniem Bożym. I wszystko się do tego sprowadza: Jeżeli uznajesz że człowiek jest stworzeniem Bożym (a nie pochodną zwierzęcia ) to Storzycielowi należy się szacunek oraz respektowanie Jego praw i zasad. I od tego zależy Jego Błogosławienstwo dla kraju czy nacji. Jeżeli uważasz że szczepionki oparte na linii abortowanych komórek czy nawet testowane na nich ( wszyscy testowali i to potwierdzili, niektórzy używali do tworzenia szczepionek) bedą dobre dla człowieka to znaczy że Boga w swoim życiu nie spotkałaś, nie poznałaś i Go nie znasz. Wiec powiem tak: Najlepsze przed Tobą i tego z całego serca Ci życze.
    nie wiem czy admini puszczą ten link ale w nim jest zdjęcie aborcji oraz Obrazek: Maryja Patronka Abortowanych oraz co oznaczają te różne szczegóły z tego obrazka. To jest po ang ale dziś smart urządzenia tłumaczą wszystko.
    http://www.thetwopatricks.org/Fightagainstab.htm

    • Marta3 pisze:

     Moja wypowiedź odnosiła się do filmu powyżej. A tam jest mowa o tym jak straszne spustoszenie sieje ta szczepionka a ja po prostu tego nie widzę. Choć chciałabym widzieć, bo to dałoby mi argument w dyskusji. Złapałam się na tym, że chciałabym aby moi bliscy mieli skutki uboczne aby w końcu zrozumieli, że to było złe. Ale nie mieli. W filmie tematu aborcji bezpośrednio nie było. Oczywiście aborcja jest ważnym aspektem w związku z tematem szczepionek. Trzeba jednak pamiętać, że od lat korzystamy ze szczpionek przeciw różyczce wyprodukowanych na linii komórkowej pobranej od dziecka z aborcjii. A jednak większość osób, które podnosi teraz ten argument przeciw covidowym szczepionkom, zaszczepiła się przeciw różyczce lub swoje dzieci… Zresztą Kościół już na ten temat oficjalnie się wypowiedział. Brakuje mi takiej prawdziwej naukowej debaty na ten temat. Gdzie wypowiedziałby sie katolicki wierzący w Boga w naukowy sposób (Wszak do Pana Boga lecimy dwoma skrzydłami: wiary i rozumu). Na podstawie, której możnaby było wyciągnąć mocne, niepodważalne, naukowe wnioski przeciw szczepionce. Obie strony podchodzą do tematu bardzo emocjonalnie. Taka debata jest chyba niemożliwa w obecnych warunkach politycznych i socjalnych. Tak naprawdę pracodawca nie może zwolnić medyka z powodu braku szczepienia przeciw covid w Polsce. Jeśliby tak się stało w sposób oficjalny pracownik wygrałby w sądzie pracy. W moim przypadku chodzi bardziej o mętlik w głowie co dobre a co złe. Ja się nie zaszczepiłam i nie mam zamiaru. Ale nie potępiam tych, którzy to zrobili. A co do mojej wiary… Pana Boga w swoim życiu spotykam, nieraz bardzo mocno. Pan Bóg nie zabiera mi moich wątpliwości, które chciałam tu rozwiać. Ale to już Pan Bóg oceni tą moją wiarę. Jednak wiarę łatwo stracić. Proszę zatem o jedno Zdrowaś w tej intencji…
     Może i naukowcy się sprzedają ale jak wiedzą, że coś jest złe to sobie nie wstrzykują. Tylko innym wciskają.

   • cav pisze:

    poruszylas wiele trudnych watkow. nic tutaj nie jest czarno biale. to straszenie masowymi zgonami po szczpeiniu to byl typowy trolling. osoby ktore takie glupoty wypisywaly powinny na prawde zrobic rachunek sumienia solidny. z drugiej strony sa juz powoli pewne dowody na to ze szczepienia mlodym ludziom mogly przyniesc wiecej szkody niz pozytku. z calym tym zamordyzmem szczepinokowym chodzilo bardziej o wdrazanie soft totalitaryzmu a nie zadna depopulacje. jesli chodzi o ludzi nauki to w PL naukowcy sa wybitnie wytresowani. wczesniej jechalo sie robic profesure do moskwy teraz bezkrytycznie przyjmuje sie wszystko co pplynie z usa czy berlina. to wynika z jakis fobi i kompleksow polskiej klasy sredniej.
    ponadto zenauka dzis przyjmuje forme religi i to jest odrebny problem. jak to kazik spiewal wszyscy artysci to prostytutki obawiam sie ze naukowcami moze byc podobnie. hajs z grantow musi sie zgadzac.

    • Maggie pisze:

     Niestety to nie bajki. Jest dużo zgonów i okaleczeń (a ilość rośnie z upływem czasu i dowolnie diagnozowana). Dlatego Konwój ruszył do Ottawy, pokojowo w tym całe rodziny z dziećmi. Inwalidka na wózku tam została stratowana koniem, zmarła w szpitalu, a człowiek, który rzucił chyba rowerem w konia by przeszkodzić temu … to okazuje się przestępcą godnym kary. Nie było oficjalnych negocjacji w 😳demokracji widzianej oczami pana Justin’a. Wiele osób potraciło pracę i też zablokowano konta bankowe uczestnikom protestu i jeszcze snuje się iście halloweenowa wizja np spoglądania z „zza kratek”. Media bardzo przypomniały/ją mi tutaj czasy protestu i powstania Solidarności, kiedy wykręcano „kota ogonem” itp, itd. – to bolesne. Nadal są zachęcające akcje dopompowywanki.
     Poszperaj na LifeSiteNews w odpowiedniej sekcji, bo od miesięcy wypowiadają się m.in. renomowani, światowi lekarze (np ponad 6,3 tys.podpisało petycję „contra temu panaceum”) i naukowcy poruszają tematy związane z eksperymentem, który miał zastąpić własny system obronny organizmu. Wynik okazuje się, że nie tylko okaleczył w widoczny sposób ale skaził przyszłość i uśmiercił już tysiące ludzi etc. Znajdziesz tam Fakty, decyzje, zarządzenia, egzekwowanie, komentowanie ich itp/itd. a warte lektury, choćby dla poznania obu „biegunów”. Osoby „uodpornione” są nawet 4-krotnie więcej zagrożone trafianiem do szpitali oraz łapaniem mutantów. Lekarz wieloletni dyżurny izby przyjęć pewnego szpitala, musiał opuścić kraj (udał się do Meksyku), za udowodnianie przypadkami np ilości neurologicznych i kardiologicznych „komplikacji” u młodych ludzi i z czego to powstało. W Europie może nie tak drastycznie. Był tu na blogu choćby filmik, gdzie dzielny Grzegorz Braun wydusił od polityków prawdę, że w Polsce nikt nie badał składu zakupionej substancji, jaką wstrzykiwano ludziom .. i nie kwestionował surowców … choćby tylko dlatego aby wynikiem analizy zaprzeczyć czy potwierdzić krążące „wieści”. Tłumaczono, że przyjęto w RP bez zastrzeżeń, bo ufają twierdzeniom producentów i tego nie można kwestionować.

     Spokój i modlitwa pozostaje lekarstwem .. a żyć będziemy, tj każdy z nas z osobna, 😉 aż do samej śmierci i … 😂 ani sekundy więcej.
     Jezus JEST Panem❣️

   • Aga pisze:

    Szczesc Boże. U mnie w rodzinie pomimo próśb wiele osob sie zaszczepilo. Skutki sa następujące 2 osoby zdrowe zmarly po prostu bez przyczyny. Upadły martwe.choroby serca. zawaly. Nadciśnienia i zakrzepicy. Dzieci z zaszczepionych rodzicow chorują od urodzenia. Reszta objawi sie w czasie. Za 2 czy 5 czy 10 lat. Nie wszystko widac od razu.

    • Mzz pisze:

     Mój wujek, lat 63, 3 dawki pogorszenie stanu zdrowia od grudnia zeszłego roku, a nigdy do lekaкza nie chodził. Kwiecień tego roku, pojechał odebrać znajomą ze szpitala, zmarł w samochodzie na parkingu szpitalnym mimo natychmiastowej pomocy. To mi wystarczy, plus dużo więcej skutków ubocznych u dalszej rodziny.

   • Zofia pisze:

    Trzymaj się ,jestes na Dobrej Drodze Życia
    serdecznie pozdrawiam
    Zofia

 7. duszyczka pisze:

  Płomień Miłości Maryi a dusze czyśćcowe

  „Matko ratuj nas, przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca. Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.”

  ❤🔥❤ „Płomieniem mojej miłości który pragnę coraz bardziej rozszerzać na was obejmę również dusze czyśćcowe.”

  1/ „Rodzina która w czwartek lub w piątek regularnie odbywa czuwanie wynagradzające otrzyma szczególną łaskę polegającą na tym, że zmarła osoba z tej rodziny zostanie uwolniona z czyśćca, o ile jeden z członków tej rodziny przez jeden dzień zachował post ścisły o chlebie i wodzie”/24 września 1963/

  2/ „Ten kto w poniedziałek zachowa post ścisły o chlebie i wodzie uwolni z miejsca oczyszczenia jedną duszę kapłańską. Również ten kto poniedziałek regularnie ofiaruje swój post ścisły o chlebie i wodzie za dusze kapłańskie w czyśćcu cierpiące otrzyma wielką łaskę polegającą na tym, że w ciągu 8 dni od dnia swojej śmierci zostanie uwolniony z miejsca oczyszczenia /10 kwietnia 1962 i 28 września 1962/

  ❤🔥❤Ilekroć powołując się na Płomień Miłości mojego Serca, trzy razy odmówicie Zdrowaś Maryja, jedna dusza zostanie uwolniona z czyśćca.

  ❤🔥❤W miesiącu dusz czyśćcowych – listopadzie jedno Zdrowaś Maryjo wystarczy do uwolnienia 10 dusz, aby i dusze czyśćcowe doświadczały działania łask Płomienia Miłości mojego matczynego Serca /13 października 1962/

  Najświętsza dziewica obiecała z kolei:

  ❤🔥❤Kapłani którzy w poniedziałki będą pościć o chlebie i wodzie uwolnią podczas każdej Mszy świętej odprawionej przez nich w ciągu danego tygodnia-a dokładnie w chwili konsekracji – z czyśćca niezliczoną rzeszę dusz.

  ❤🔥❤Osoby konsekrowane i świeckie, które w poniedziałek zachowają ścisły post podczas każdej Komunii Świętej przyjmowany w ciągu danego tygodnia- a dokładnie podczas przyjmowania Najświętszego Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa -również uwolnią z czyśćca niezliczoną rzeszę dusz.

  Kilka rad dotyczących postu zgodnie z pouczeniami Matki Bożej.
  Nie mamy głodować ale spożywamy dostateczną ilość chleba i wody chleb można solić zamiast chleba można jeść również pieczywo chrupkie lub suchary. Wolno nam spożywać chleb i pić wodę kilkakrotnie w ciągu dnia. Można przyjmować witaminy, lekarstwa i rzeczy nieodzowne dla naszego zdrowia, ale nie w charakterze używek.
  W wypadku tych, którzy regularnie praktykują post ścisły wystarczy jeżeli będą go zachowywać do 18:00. Powinni wtedy odmówić jeszcze tego samego dnia 1 część różańca za dusze w czyśćcu cierpiące.

  Elżbieta zapytała później;
  – Co oznacza niezliczone rzesze? Tysiąc dusz? A może milion?
  Jezus odpowiedział:
  – Więcej!
  – Czyli ile?
  – Tyle dusz, że nie sposób tego wyrazić za pomocą waszych liczb

  Fragmenty z książki:
  Elżbieta Kindelmann
  Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi

  • Ania G. pisze:

   Matko ratuj nas, przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca. Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.”i 3×zdrowas Maryjo. W tej kolejności odmawiamy? aby uratować dusze czyśćcowe?

   • duszyczka pisze:

    Aniu, tak jak powiedziała Maryja – W miesiącu dusz czyśćcowych – listopadzie jedno Zdrowaś Maryjo wystarczy do uwolnienia 10 dusz, aby i dusze czyśćcowe doświadczały działania łask Płomienia Miłości mojego matczynego Serca wraz z ta aklamacją o której wspomniałaś. W innych miesiącach 3x Zdrowaś Maryjo.

 8. Ania W. pisze:

  Duszyczko, bardzo dziękuję za ten wpis

 9. Betula pisze:

  Nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące wg. św. Afonsa Marii Liguoriego – dzień 2

 10. Danka pisze:

  Chyba prawdziwa historia : „byłam u bram piekła …”

 11. AnnaWH pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za mnie o siłę do walki ze złym i nadzieję.

 12. Victor pisze:

  Już w piątek 28.10 będziemy obchodzić wspomnienie orędownika określanego mianem „OD SPRAW TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH”
  Ja mówie sprawdzam. I będę się dalej modlił, albo pokłuce się i już….
  Albo jest to prawda, albo Św. Juda Tadeusz jest przereklamowany.

  Modlitwa w ciężkim strapieniu do św. Judy Tadeusza

  O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych.
  Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
  O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją.
  Amen.

 13. Monika pisze:

  Warto odsłuchać co nas czeka. To nie są wróżby jasnowidzów o przyszłości ale aktualne nowe technologie i nowe możliwości. Niedługo nie będzie nam potrzebny nawet tzw. „zrównoważony rozwój”. Jaką przyszłość opracowali i zaplanowali nam transhumaniści? Do czego dąży transhumanizm i jaki to ma wpływ na dzieci i młodzież:

 14. Monika pisze:

  Marta Przybyła zorganizowała tu akcję modlitewną:
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=615814866727317&set=a.221836372791837
  Poniżej jest link do artykułu – wywiadu co sataniści robią w Halloween.

 15. duszyczka pisze:

  Propozycja modlitwy za zmarłych.
  We współpracy z Pomocnikami Mariańskimi zapraszamy do modlitewnej akcji CZYSTY CZYŚCIEC. Szczegóły na stronie https://czystyczysciec.pl/

  Rusza również kolejna edycja „Ratownika Dusz Czyśćcowych”. W tym roku szczególnie pragniemy modlić się za ofiary wojny w Ukrainie. Otoczmy naszą modlitwą wszystkich, którzy nie byli przygotowani na śmierć. Nie dajmy im czekać…
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=144323365004969&set=a.140383275398978

 16. Victor pisze:

  ŚWIĘTY JUDA TADEUSZ ROZWIĄZUJĄCY SPRAWY ROZPACZLIWE I NIEMOŻLIWE

  Mówi się, że ktokolwiek z otwartym i szczerym sercem zwraca się do św. Judy Tadeusza , nawet w najbardziej rozpaczliwych przypadkach, uzyskuje natychmiastowe rozwiązanie. Ten święty, mało znany w świecie katolickim, chociaż był bezpośrednim krewnym Jezusa Chrystusa, będąc synem Alfeo, bratem św. Józefa i Marii Kleopasowej, był nosicielem wielkich łask. Jego imię obchodzone jest 28 października i nie należy go mylić z Judaszem Iskariotą, zdrajcą Jezusa.

  Taddeo znaczy Wielkoduszny i jako taki nigdy nie zostawił żadnej skierowanej do niego modlitwy. Święty Juda Tadeusz uwielbiał chodzić po miastach z zawieszoną na szyi tablicą, na której namalowany był wizerunek Jezusa.

  Jak uzyskać łaskę?
  Jest pokornym i cichym świętym , ale uwielbia odpowiadać natychmiast. A jeśli nie, to znaczy, że nie został wywołany ze szczerego serca.

  Modlitwa

  Święty Judo Tadeuszu ,
  wierny sługo i przyjacielu Jezusa, błogosławiony patronie trudnych i rozpaczliwych spraw, módl się i wstawiaj się za mną z wielkim zaangażowaniem, bo jestem przytłoczony w tej chwili wielkiej nędzy.
  Mój najświętszy Święty Judo Tadeuszu pomóż mi natychmiast, nie odrzucaj mojej prośby, bo zwracam się do Ciebie z niecierpliwością i wielką nadzieją, wiedząc, że Twoja dobroć jest wielka.

  Obiecuję Ci św. Judzie, że zawsze pamiętasz o tej łasce i nigdy nie zapomnisz
  czcić Ciebie jako mojego potężnego obrońcę i mojego największego dobroczyńcę.

  „ Święty Juda Tadeusz, chwalebny apostoł,
  przemienia każdy mój ból w radość” .

  Odmawiaj Credo , Ojcze nasz i Chwałę.

 17. Victor pisze:

  Apostoł św Juda Tadeusz

  Św. Judasz (Juda), nazywany Tadeuszem (od aramejskiego „Thad”: słodki, miłosierny, uprzejmy, hojny i odważny) jest bratem Jakuba.
  Pochodzący z Nazaretu w Galilei spędził tam razem z Jezusem, z którym był prawie w tym samym wieku, dzieciństwo i pierwszą część życia.

  Po Wniebowstąpieniu Judasz Tadeusz, zgodnie z tradycją, również poszedł nieść światu zwiastowanie Chrystusa. Pole działania apostolskiego św. Judy było ogromne; ewangelizował najpierw Judeę, potem Mezopotamię i wreszcie Persję, niosąc wszędzie światło prawdy, przekazując Słowo Boże i czyniąc cuda w Jego imieniu.
  Święty Juda Tadeusz rozpoczął swoje nauczanie w Galilei. Następnie wyjechał do Samarii i innych narodów żydowskich. Brał udział w pierwszym Soborze Jerozolimskim, który odbył się w 50
  roku. Później ewangelizował Syrię, Armenię i Mezopotamię (obecnie Iran), gdzie zyskał towarzystwo innego apostoła, Szymona „gorliwego”, który już ewangelizował Egipt.
  Przepowiadanie i świadectwo św. Judy Tadeusza odbywało się w sposób energiczny i energiczny. Przyciągnął i podbił pogan innych religii, którzy w ten sposób licznie nawrócili się na chrześcijaństwo.

  Po powrocie do Persji połączył się z apostołem św. Szymonem i wraz z nim musiał odważnie walczyć z herezjami Zaroes i Arfexat, bałwochwalczych kapłanów, którzy zaniepokoili sumienie tego ludu, przygotowując ich do buntu przeciwko słowom i uczynkom dwojga. Święci Apostołowie. W Suamyr, wielkim centrum Persji, dwaj Apostołowie byli gościnni przez jednego z ich uczniów, zwanego Semme; Następnego ranka po ich przybyciu bałwochwalczy kapłani z tego miasta, a za nimi duża liczba ludzi, otoczyli dom Semme, domagając się wydania dwóch Apostołów.
  Święty Juda Tadeusz i Święty Szymon zostali aresztowani i zabrani do świątyni słońca. Tam odmówili wyparcia się Jezusa Chrystusa i oddania czci bogini Dianie.
  To właśnie przy tej okazji św. Juda powiedział do ludu: „Abyście wiedzieli, że te bożki, które uwielbiacie, są fałszywe, demony wyjdą z nich i złamią je”. W tej samej chwili dwa wstrętne demony zniszczyły całą świątynię i zniknęły. Oburzony lud, podżegany przez pogańskich kapłanów, rzucił się wściekle na apostołów.
  Święty Juda Tadeusz został zabity przez pogańskich kapłanów w okrutny, brutalny i nieludzki sposób.

  Uważa się, że męczeństwo miało miejsce w 70 roku ery chrześcijańskiej; Kościół obchodzi święto dwóch Świętych 28 października, dzień ich męczeństwa.

  Początkowo ich ciała znajdowały się w Babilonie, w chrześcijańskiej świątyni zbudowanej na rozkaz króla i od razu w tym miejscu za wstawiennictwem obu świętych wydarzyły się liczne cuda.

  Z Babilonu relikwie zostały następnie przewiezione do Rzymu i umieszczone w Bazylice Watykańskiej św. Piotra u stóp ołtarza poświęconego dwóm Świętym Męczennikom.

  IKONOGRAFIA
  Zgodnie ze starożytną tradycją pobożność wiernych przedstawia św . Duch Święty na Apostołach zebranych w Wieczerniku, z portretem Jezusa Chrystusa na piersi , ponieważ należy zauważyć, że Apostoł zawsze nosił ze sobą święty obraz Boskiego Mistrza i z okazji swojej wizyty u Króla Abgar pokazał mu cudownie uformowany portret.

 18. Betula pisze:

  Nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące wg. św. Afonsa Marii Liguoriego
  – dzień 4 (27 października)

 19. Victor pisze:

  relikwie chrześcijańskie. NAJWAŻNIESZE

  link do kompendium wiedzy: Relikwie Jezusa, narzędzia i przedmioty Pasji,
  Bardzo wartościowy materiał.

  https://www.wikiwand.com/it/Reliquie_cristiane

 20. Betula pisze:

  Nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące wg. św. Afonsa Marii Liguoriego
  dzień 5 (28 października)

 21. Betula pisze:

  Nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące wg. św. Afonsa Marii Liguoriego –
  dzień 6 (29 października)

 22. Betula pisze:

  Nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące wg. św. Afonsa Marii Liguoriego –
  dzień 7 (30 października)

 23. R.mar pisze:

  Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio…
  Defende = broń a nie wspomagaj, to istotna różnica

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s