Nabożeństwo 9 wtorków do Anioła Stróża – wtorek drugi

Czy ten sam anioł po wypełnieniu swej misji względem jednego człowieka może po jego śmierci otrzymać pod opiekę innego, a potem kolejnych? Dlaczego nie. Dopóki potrzebują tego mieszkańcy ziemi, wszystkie te duchy nie proszą o nic innego, jak o wypełnianie nowych rozkazów Boga i kontynuowanie pracy na Jego chwałę i dla dobra stworzeń.

Konieczność opiekowania się nową istotą ludzką nie przeszkadza im w przywiązaniu do poprzednika czy w kontynuowaniu wcześniejszego zadania. Ich serca są wystarczająco wielkie, a miłość tak silna, że nie odbierają jednym niczego z tego, co dają innym

Ksiądz Marcello Stanzione, wybitny angelolog w swojej najnowszej książce „9 wtorków na cześć naszego Anioła Stróża” przypomina zapominane przez Kościół, wyjątkowe nabożeństwo do Anioła Stróża

Nabożeństwo 9 wtorków

Aby podziękować naszemu Aniołowi Stróżowi za wszystkie dobrodziejstwa, które nam wyświadczył, i z większą gorliwością prosić o Jego opiekę, proponujemy poświęcić mu dziewięć kolejnych wtorków, w czasie których będziemy się modlić i wzywać go z wdzięcznością i zaufaniem. Wtorek to dzień, który wielu katolików poświęca wspomnieniu aniołów (chociaż wielu innych woli poniedziałki), a dziewięć przywodzi na myśl liczbę chórów anielskich.

Proponuje się, aby w każdy wtorek odmawiać modlitwę wprowadzającą, uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjmować Komunię Świętą w intencji dziękczynnej za wielki dar naszego Anioła Stróża. W ciągu dnia jest wskazane częste przywoływanie go, odmawianie modlitwy Aniele Boży lub modlitwa słowami, które spontanicznie podpowiada nam serce.

W tej książce proponujemy czytelnikowi wiele modlitw do aniołów, które można odmawiać w czasie nabożeństwa dziewięciu wtorków.

Drugi wtorek
Kim jest anioł?

Czy tylko aniołowie niższej kategorii, ci zwani po prostu Aniołami, sprawują funkcję opiekunów, w przeciwieństwie do duchów pozostałych ośmiu wyższych chórów: Archaniołów, Cherubinów, Serafinów?

Wszyscy należący do dziewięciu chórów są aniołami, to znaczy „posłanymi” do wykonywania nakazów Bożych. Każdy z nich może otrzymać misję do wypełnienia. Według św. Tomasza* opieka ta może być dwojaka. Aniołowie ostatniego rzędu opiekują się pojedynczymi ludźmi: niższym urzędem jest troska o dobro jednego człowieka niż dużej liczby osób. Jeśli chodzi o grupy, powierza się je w zależności od ich znaczenia aniołom wyższej rangi. W ten sposób cała ludzkość zostaje powierzona duchom wyższych chórów: Kościół (uważa się, że jego opiekunem jest św. Michał), narody, diecezje, wspólnoty, parafie. Święty doktor Tomasz z Akwinu uważa za prawdopodobne, że aniołowie wyżsi są wyznaczeni do opieki nad tymi, którzy są wybrani przez Boga do większego stopnia chwały. Dlatego też anioł Najświętszej Dziewicy, ze względu na Jej niezwykłą godność i świętość, miał być najdoskonalszym z aniołów posłanych do ludzi: archaniołem Zwiastowania.

Czy ten sam anioł po wypełnieniu swej misji względem jednego człowieka może po jego śmierci otrzymać pod opiekę innego, a potem kolejnych? Dlaczego nie. Dopóki potrzebują tego mieszkańcy ziemi, wszystkie te duchy nie proszą o nic innego, jak o wypełnianie nowych rozkazów Boga i kontynuowanie pracy na Jego chwałę i dla dobra stworzeń. Nigdy nie proszą o zwolnienie z tej funkcji, co jest wyrazem ich miłości. Konieczność opiekowania się nową istotą ludzką nie przeszkadza im w przywiązaniu do poprzednika czy w kontynuowaniu wcześniejszego zadania. Ich serca są wystarczająco wielkie, a miłość tak silna, że nie odbierają jednym niczego z tego, co dają innym. Bóg zatem dysponuje niezliczoną rzeszą doskonale oddanych wysłanników i sług, których może angażować i posyłać na cały świat do swej dobroczynnej pracy. Możemy być pewni, że aniołowie wypełnieni gorącym pragnieniem służenia dla Jego chwały i naszego dobra nie czują niechęci w wykonywaniu tej misji. Przeciwnie! Przede wszystkim jest dla nich radością, że mogą wypełniać wolę Bożą i dzięki temu okazywać Mu uległość i miłość. Dalecy od strachu zabiegają o nią i pożądają jej. Nie czują się też upokorzeni, iż są oddani na służbę istotom niższym z natury od siebie. Przed kim mieliby się czuć upokorzeni?

Przed ludźmi? Troszczą się tylko o sąd Boży, a ludzie, jeśli są rozsądni, dalecy od gardzenia nimi mogą ich tylko bardziej szanować i podziwiać za doskonałość ich posłuszeństwa i miłości. Im bardziej się uniżają przed nami, tym bardziej powinniśmy ich szanować.

Przed sobie podobnymi? Umieją oni docenić szlachetność uczuć, jakie aniołowie przejawiają w wykonywaniu funkcji, za które również należy się im szacunek.

Przed Bogiem, który ich posyła? Wręcz przeciwnie, On daje świadectwo wielkiego zaufania do aniołów i w szczególny sposób ich honoruje, wybierając ich na współpracowników w swoim dziele dobra w świecie, na wykonawców Jego planów miłości i na narzędzia Jego ojcowskiej troski i opatrzności wobec nas.

Nie przestają więc być wewnętrznie zjednoczeni z Bogiem, cieszyć się wizją uszczęśliwiającą, kontemplować Jego nieskończoną doskonałość z żarliwą nadprzyrodzoną miłością. Dzięki temu, choć rozwiązują problemy i pomagają nam, nie opuszczają nieba. „Aniołowie ich – potwierdza Jezus odnośnie do dzieci – w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 18, 10). Dzieło, które aniołowie wykonują wobec nas, nie przerywa ich radowania się Bogiem.

Modlitwa wprowadzająca na każdy wtorek

O mój Święty Aniele, kochający, wierny i oddany towarzyszu mojego życia, wybacz mi obojętność i zaniedbania z przeszłości. Wyproś mi, abym żył teraz w zażyłości z Tobą, a wraz z Tobą w zażyłości z Bogiem, z którym jesteś ściśle zjednoczony. Abym nie przeżył ani jednego dnia bez kontaktu z Tobą, nie przypominając sobie o Twojej obecności, i bym z pełnym zaufaniem uciekał się do Twojej pomocy. Broń mnie przed atakami złych aniołów i przed wieloma niebezpieczeństwami duszy i ciała, które tak często mi zagrażają. Oświecaj mego ducha Twoimi natchnieniami, spraw, by moja miłość do Boga była żarliwsza, okryj mnie swoją potężną opieką. Idź obok mnie, ściśle zjednoczony, i prowadź mnie do nieba, skąd pochodzisz, abym mógł spędzić z Tobą moją wieczność w uszczęśliwiającym posiadaniu Boga. Amen.

Pozostałe modlitwy – do wyboru
Prawie połowę książki zajmują różne modlitwy – oto przykłady:

Akt dziękczynienia Aniołowi

Mój Aniele Stróżu, pozdrawiam Cię i dziękuję Ci. Proszę, byś zechciał się za mnie modlić i wstawiać wtedy, kiedy nie jestem w stanie wypowiedzieć moich modlitw. Racz również w Boskim świetle spotkać się z Aniołami Stróżami tych, których kocham najbardziej, wszystkich tych, którzy są mi bliscy duchowo, aby ich oświecać, chronić, prowadzić.  Amen!

Do Świętych Aniołów Stróżów

Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie moich rodziców, moich przyjaciół i moich dobroczyńców. Chrońcie ich we wszystkich ich potrzebach. Zjednoczcie się, aby wspierać ich wszystkich i każdego z osobna teraz, przez całe życie, a zwłaszcza w godzinę śmierci.

Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie wszystkich tych, którzy rządzą nami w doczesnym porządku. Wyproście dla nich roztropność, siłę i mądrość niezbędne do wypełniania ich ważnych funkcji zgodnie z wolą Bożą i zasadami sprawiedliwości.

Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie tego kraju, tego miasta, tego domu i wszystkich jego mieszkańców. Czczę Was i polecam się Waszej łaskawości. Oddalcie od nas skandale, niegodziwości, herezje, grad, burze, pożary, zarazę i inne plagi. O Aniele Pokoju! Wyproś nam pokój, którego świat nie może dać, abyśmy miłowali się nawzajem w sposób chrześcijański i wolni od wszelkiego niebezpieczeństwa i przykrego wypadku kochali Boga i służyli Mu całym naszym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił.

Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie papieża, biskupów, duchowieństwa, wszystkich zakonów, a przede wszystkim tej diecezji, tej parafii, wszystkich tych, którzy czuwają nad zbawieniem naszych dusz i którzy są odpowiedzialni za to, by nas nauczać i prowadzić po drogach zbawienia. Wyproście im gorliwość, roztropność i świętość konieczne do godnego wykonywania ich posługi.

Pozdrawiam Was wszystkich, Aniołowie Stróżowie. Chciałbym, aby wszyscy ludzie Was poznali, kochali i szanowali. Duchy dobroci, niech wszyscy poznają wreszcie swego Odkupiciela. Módlcie się do Ojca miłosierdzia, aby posłał robotników do swojej winnicy, aby dotknął serc synów zagubionych i rzucił im światło pochodni wiary.

Przyjdźcie, o Święci Aniołowie

Przyjdźcie zatem, o Święci Aniołowie, przyjdźcie, aby uwielbić wśród nas nieskończoną Dobroć! Przyjdźcie odszukać na ziemi to, czego nie możecie znaleźć w niebie. Tam w niebie nie można praktykować miłosierdzia, ponieważ nie ma tam nieszczęśliwych.

Przyjdźcie więc do nas. Tutaj są wszystkie niedole, to jest ich kraj, to jest miejsce ich narodzin. Wszyscy ludzie są więźniami – zerwijcie ich łańcuchy! Wszyscy ludzie są ślepi – przynieście im trochę pięknego światła, które kontemplujecie! Wszyscy ludzie są zagubieni, oszukani iluzją dóbr zmysłowych. Wy, którzy pijecie w samym źródle rozkoszy czystej i duchowej, przelejcie im kilka kropel tej niebiańskiej wody!

Modlitwy o ochronę

naszego snu

O mój Aniele Stróżu, ochroń mnie we śnie. Oddal ode mnie uciążliwe sny i duchy nocy. Zwiąż wroga mojej duszy, aby nic nie zanieczyszczało mojego ciała. Strzeż mojego ducha otwartego na dotknięcia Ducha Bożego, złącz mnie ze sobą, pouczaj mnie. Ożyw siły mojej duszy i mojego ciała. Obym zasnął i obudził się w cieniu Twoich skrzydeł!

w niebezpieczeństwach

O mój drogi Aniele! O mój książę! O drogi przewodniku mojego życia! Rzucam się w Twoje ramiona, odpoczywam spokojnie w Twojej miłości. Miej litość dla mojej duszy tak samo nieśmiertelnej jak Twoja i zdolnej oglądać Boga tak jak Ty. O mój drogi obrońco, nie opuszczaj mnie pośród niebezpieczeństw, które mnie otaczają ze wszystkich stron. Spraw, abym zwyciężył moich wrogów.

Adoracja

Święci Archaniołowie i Święci Aniołowie, którzy co noc przebywacie we wszystkich kościołach świata, aby ofiarować Wasze hołdy, Wasze uwielbienie i Waszą miłość naszemu Panu, przyłączam się do Waszych serc płonących miłością, chociaż jestem tego niegodny. Kochajcie, piękne i żarliwe duchy, kochajcie za mnie Serce Jezusa. Pragnę, aby każde uderzenie mojego serca podczas snu było aktem miłości do Niego. Przyłączam się do wszystkich świętych dusz moich braci i sióstr, wędrowców na tej ziemi tak jak ja, które tej nocy będą gorliwie adorować i miłować Serce Jezusa.

Za dusze w czyśćcu

O mój dobry Aniele! Pozdrawiam bardzo serdecznie Ciebie i Was wszystkich, drodzy Aniołowie, których podopieczni znajdują się w rozżarzonym węglami czyśćcu. Błagam Was, proście Boski Majestat, aby pozwolił Wam odwiedzić ich za mnie, pocieszyć, wzmocnić i uwolnić. Proszę Was, o niebiańskie duchy, abyście ofiarowali Bogu za nich wszystkie moje dobre uczynki, które spełnię do ostatniej chwili mojego życia. Zjednoczcie je z Waszym duchem czystości i uwielbienia oraz ze świętymi dziełami wszystkich błogosławionych.

Przede wszystkim zjednoczcie ten mały dar z nieskończonymi cierpieniami i zasługami Jezusa, łącząc jeszcze ściślej moje czyny z Jego czynami, z czynami Najświętszej Maryi Panny i chwalebnego św. Józefa. Proście ich, aby uświęcili moją małość swoją wielkością i by zjednoczyli to, co im przedstawię, z ich niepojętym skarbem, aby spłacić długi dusz czyśćcowych, zwłaszcza dusz moich krewnych i przyjaciół.

A wy, drogie dusze, zaraz po wejściu do raju pokłońcie się Bogu, aby Go czcić, błogosławić i kochać za mnie. Wyproście mi, który jestem jeszcze na falach wzburzonego morza, nie wiedząc, czy dotrę do portu zbawienia, radość oglądania was wiecznie w niebie. Amen

Zobacz więcej w książce: „9 wtorków na cześć naszego Anioła Stróża”, Wydawnictwo Esprit

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

28 odpowiedzi na „Nabożeństwo 9 wtorków do Anioła Stróża – wtorek drugi

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. Edyta pisze:

  Szczęść Boże. Proszę o modlitwę za moją kochaną babcię Irenkę,która po malutku odchodzi do Pana…Nie wiem czy będzie u niej ksiądz….to jest bardzo trudne dla mnie.Nie chcę więcej pisać….Bardzo proszę o modlitwę również za moją rodzinę.Jezu Ufam Tobie.

 3. agicam pisze:

  Za babcię Irenkę +++

 4. agicam pisze:

  „Unikaj lubowania się w Słowach Moich, abyś nie zgubiła Mnie samego” ‒ mówił Jezus do Alicji Lenczewskiej (SP 472), której przecież sam dawał tak wiele pięknych słów, budzących i w nas, którzy dzisiaj je czytamy, zachwyt. Ale nawet same słowa Jezusa można zacząć uwielbiać dla nich samych, zamiast uwielbiać Jego, tak samo z muzyką ‒ nawet kościelną ‒ pięknem, literaturą, sztuką sakralną, fotografią…😎, i z wszystkimi w ogóle dozwolonymi przyjemnościami, które same w sobie nie są przecież grzeszne. To wszystko ma nas prowadzić do Boga, a nie być celem samym w sobie. Często trudno nam zauważyć te subtelności i ocenić własne uniesienia, czym są, a Bóg jest Bogiem zazdrosnym…
  VICONA fotografia Poświęcona

 5. agicam pisze:

  Jaki jest cel oddania się Matce Bożej?
  Cel oddania nie jest inny od głównego celu twego życia. Po co żyjesz na świecie? Bóg dał ci dwa zadania. Wzrost do pełni własnej osobowości dla chwały Bożej i pomoc innym, by osiągnęli swą pełnię. Przez jedno i drugie Bóg otrzymuje największą chwałę. Wzrastasz fizycznie od dziecka do dorosłego człowieka. Wzrastasz umysłowo ucząc się, zdobywając wykształcenie, nabywając życiowego doświadczenia. Tylko w dziedzinie religijnej i moralnej niestety często zostajemy na poziomie nie rozwiniętych dzieci. Egoista, pyszałek, nieczysty, chciwiec, zazdrośnik, leniwy – to ludzie moralnie niedorozwinięci. Każdy grzech to znak moralnego niedorozwoju: duchowego kalectwa, znak braku pełni człowieczeństwa. Jeśli się oddasz Maryi, Ona ci pomoże wyleczyć się z wad i grzechów. Nie będziesz się musiał wstydzić, że jesteś moralnie niedorozwinięty. Ona ci pomoże dojść do pełni duchowego wzrostu. Nauczy cię wierzyć, ufać i kochać bliźniego. Z Jej pomocą będziesz mógł tak żyć, byś niczego nie musiał żałować. Kto oddaje się Matce Bożej, tym Ona posługuje się dla zbawienia bliźnich. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi żyjących na świecie. Postanowił jednak, że w zbawieniu muszą mu pomóc sami ludzie. Maryja ma od Boga łaski dla zbawienia wszystkich, ale będzie mogła radować się uratowaniem wszystkich, jeśli znajdzie takich, którzy Jej pomogą. Oddając się Maryi, staniesz się Jej narzędziem w zbawieniu. Ona czeka na takich ludzi. Prosiła w Fatimie, by Jej się oddawać. Ona za twoje oddanie i przez ciebie będzie mogła uratować wielu od potępienia. Czy chcesz być w rękach Maryi narzędziem zbawienia świata?
  Więcej ➡️➡️➡️ https://www.vicona.pl/post/abc-oddania-matce-bozej
  _______
  VICONA Fotografia Poświęcona

 6. duszyczka pisze:

  Kolejny wtorek / u mnie 6/ z 9 do Anioła Stróża❤
  Podczas tych wtorków natknęłam się w necie na Koronkę do św. Michała Archanioła i Chórów anielskich. Do odprawiania tego nabożeństwa jest odpowiedni różaniec, zapragnęłam go oczywiście mieć. Dzwoniłam nawet do sklepów z dewocjonaliami w moim mieście, jednak w żadnym takiego różańca nie było. Dziś jednak po tej wtorkowej Mszy św. poszłam do jednego z tych sklepów i miła niespodzianka-różaniec był, tylko jeden i co ciekawsze nie było go w sklepie na stanie. Pani zapytała, czy wobec tego może być bez paragonu? Czyżby mój Anioł dziś mi podziękował🙂? Każda Komunia św. we wtorek jest dla niego💙💙💙

  Według pobożnego podania św. Michał Archanioł objawił Antoninie d´Astanc, że nabożeństwo do niego i chórów anielskich wyprasza Kościołowi szczególną pomoc z nieba. Dlatego polecił to nabożeństwo pielęgnować i rozszerzać. Według bowiem dawnej tradycji miało być ono nadzwyczaj przyjemne św. Michałowi Archaniołowi, który w nagrodę za nie przybywał z natychmiastową i skuteczną pomocą we wszelkich potrzebach, a zwłaszcza Kościoła katolickiego, którego jest nieustannym Opiekunem. Oznajmił również, że gorliwe odmawianie Koronki (zwanej też Koronką do św. Michała Archanioła) zapewnia jego czcicielom:

  *wysłuchanie próśb zanoszonych w duchu wiary
  *towarzystwo Aniołów z poszczególnych chórów podczas przyjmowania Komunii
  świetej
  *stałą ich opiekę w drodze życiowej
  *po śmierci rychłe wyzwolenie z czyśćca samych czcicieli i ich rodzin

  KORONKA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I CHÓRÓW ANIELSKICH
  WIĘCEJ O KORONCE

  V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
  V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
  R. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

  POZDROWIENIE I — na cześć Chóru Serafinów

  Ojcze nasz i 3 Zdrowaś „Maryjo,

  Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas, Panie ogniem doskonałej miłości. Amen.

  POZDROWIENIE II — na cześć Chóru Cherubinów

  Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

  Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

  POZDROWIENIE III — na cześć Chóru Tronów

  Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

  Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.

  POZDROWIENIE IV — na cześć Chóru Panowań

  Ojcze nasz i 3 Zdrowo Maryjo.

  Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam, Panie, łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.

  POZDROWIENIE V — na cześć Chóru Mocarstw

  Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

  Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw zachowaj, Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana Amen.

  POZDROWIENIE VI — na cześć Chóru Potęg

  Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

  Za przyczyną św. Michała Archanioła i Chóru przedziwnych Potęg niebiańskich użycz nam, Panie, zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. Amen.

  POZDROWIENIA VII — na cześć Chóru Księstw

  Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

  Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.

  POZDROWIENIE VIII — na cześć Chóru Archaniołów

  Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

  Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas, Panie, wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.

  POZDROWIENIE IX — na cześć Chóru Aniołów

  Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

  Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów spraw, Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej w niebie. Amen.

  Na cześć św. Michała Archanioła Ojcze nasz.

  Na cześć św. Gabriela Archanioła Ojcze nasz.

  Na cześć św. Rafała Archanioła Ojcze nasz.

  Na cześć swego Anioła Stróża Ojcze nasz.

  Antyfona

  Najchwalebniejszy Książę św. Michale, Zwierzchniku i Wodzu zastępów niebieskich, obrońco dusz, pogromco zbuntowanych duchów, przyboczny sługo królewskiego Domu Bożego, a po Jezusie Chrystusie przedziwny nasz Hetmanie, racz w swej nadziemskiej doskonałości i mocy ratować od złego nas, którzy z ufnością uciekamy się do Ciebie; spraw; abyśmy pod skrzydłami Twej niezrównanej opieki codziennie postępowali w wiernej służbie naszego Boga.

  V. Przybądź, św. Michale Archaniele,
  R. Na pomoc ludowi Bożemu.

  Módlmy się:

  Wszechmogący wieczny Boże, który cudem dobroci i miłosierdzia dla zbawienia wszystkich ludzi wybrałeś chwalebnego Archanioła św. Michała na Księcia swego Kościoła, dozwól błagamy, aby ten święty Archanioł uwolnił nas swą dobroczynną prawicą od wszelkich nieprzyjaciół tak tych, którzy nas teraz dręczą, jak i tych którzy w godzinę śmierci czyhać będą Ba naszą zgubą oraz by zaprowadził nas przed oblicze Majestatu Twego. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 25.11.1993 r. nr 2041/K/93

 7. agicam pisze:

  Za Urszulę litania do Krwi Chrystusa +++

 8. Basia 75 pisze:

  Proszę Was o szturm do nieba w intencji kapłana który znalazł się w ciemnościach na swej powołaniowej drodze o umocnienie dla niego,uswiecenie,światło Ducha Świętego i jego dary: dar mądrości,dar rady, dar męstwa, dar rozumu.Niech Maryja Matka kapłanów mocno przytula go do serca prowadzi do Syna i nie pozwoli wyrwać jego duszy złym duchom.
  Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża rodzicielko….
  Maryjo Matko kapłanów ratuj 🙏

 9. Edyta pisze:

  Bardzo dziękuję za wszystkie modlitwy za moją babcię.Odeszła dzisiaj w dniu swoich imienin ❤ Wczoraj był u niej ksiądz,wiem,że na niego czekała i teraz jest już z Jezusem.Jezu Ufam Tobie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s