21 dni niesamowitej walki duchowej wraz ze Świętym Michałem Archaniołem – dzień 3

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Szatan działa. Weź broń do ręki i walcz!

Specjalne ostrzeżenia

Nigdy nie rozpoczynaj tej modlitwy jako walki duchowej, nie będąc pewnym, że zdołasz w niej wytrwać do końca. Gdybyś nie wytrwał, istnieje zagrożenie, że Szatan będzie cię nękał, gdyż pierwszy dzień takiej modlitwy zawsze jest wypowiedzeniem mu wojny. Nie rozpoczynaj wojny, jeśli nie jesteś pewien, że będziesz ją prowadził i że ją doprowadzisz do końca.
A oto druga bardzo ważna przestroga: nie zdołasz wypędzić Szatana ze swojego życia ani zerwać z nim, jeśli zachowasz przy sobie należące do niego przedmioty (talizmany gri gri, amulety, księgi z rytuałami satanistycznymi i tak dalej) albo jeśli nadal będziesz wiódł życie pozbawione higieny duchowej (niewierność, rozpusta, nieczystość i tak dalej). Musisz więc przede wszystkim wyzbyć się wszystkiego, co należy do Szatana, poprzez nawiązanie kontaktu z kapłanem, który wskaże ci właściwy sposób postępowania

Dzień trzeci
Przez wzgląd na wierność Świętego Michała Archanioła przyjmij
pełnię Ducha Świętego, który jest źródłem wszelkiej walki duchowej

Oto trzy dziedziny, w których Duch Święty pomaga nam przekonać każdego grzesznika:

1. Przekonać świat o istnieniu grzechu – Jezus uściśla, na czym polega grzech główny: „gdyż oni nie wierzą we mnie”. Ludzkie pojęcie grzechu mija się z prawdą: „Nie zabiłem, nie ukradłem, więc nie zgrzeszyłem”. Prawdziwy grzech polega na zarzuceniu Bogu kłamstwa, a więc na braku wiary w to, że Jezus jest Synem Bożym, Zbawicielem ludzi, umarłym i zmartwychwstałym, i że powróci. Prawdziwy grzech polega na nieposłuszeństwie wobec słowa Bożego, na odrzuceniu ofiary Jezusa, na zamykaniu uszu i serca na Boże wezwanie. Duch Święty zstępuje, by nas przekonać o tej wielkiej prawdzie, przerastającej naszą zdolność rozumienia.

2. Przekonać świat o istnieniu sprawiedliwości: na czym polega ta sprawiedliwość? Jezus uściśla: „Odchodzę do Ojca”. Przyszedł dać Swoją Krew, która obmywa nas z wszystkich grzechów, i rozdarł zasłonę oddzielającą nas od Boga. Staliśmy się dziećmi Bożymi, nasze grzechy zostały nam wybaczone, a Bóg okazał sprawiedliwość, przebaczając nam nasze grzechy, gdyż Jezus jest Barankiem Bożym, który sam oddał za nas swoje życie, umarł za nas, a my staliśmy się sprawiedliwi przed Bogiem ze względu na Jego śmierć. Sprawiedliwość Boga objawiła się na krzyżu: grzech jest czymś bardzo złym i należy za niego karać. Chrystus cierpiał – On, sprawiedliwy – za każdego grzesznika, za każdego z nas.

3. Przekonać świat o istnieniu sądu: Jezus pragnie, by świat dowiedział się, że diabeł został zwyciężony, że już nie musimy żyć w jego władaniu i we władaniu grzechu. Jezus uściśla: książę tego świata został osądzony. To diabeł tkwi u początków grzechu, to on popchnął Adama i Ewę do buntu przeciwko Bogu. Lecz już w Edenie Bóg obiecał, że potomstwo niewiasty zniszczy diabła. Rozumiemy, że bez pomocy Ducha Świętego nigdy nie zdołamy skutecznie pracować nad szerzeniem Królestwa Bożego. Niektórzy mają duże trudności z przyprowadzeniem do Pana Boga swoich rodzin, przyjaciół, gdyż usiłują ich pouczać, karcą ich za złe zachowanie. Zgodnie z prośbą Jezusa głośmy miłość Boga i prośmy Ducha Świętego, by przekonał wszystkich ludzi o istnieniu grzechu, sprawiedliwości i sądu. Duch Święty zstąpił na nas właśnie w tym celu.

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
Piętnuję i odrzucam wszelkie szkodliwe przymierze niosące ucisk, upokorzenie i hamujące mój rozwój w jakiejkolwiek dziedzinie

Bóg mówi dziś do ciebie 

„[…] dzięki Niemu (Panu Jezusowi) uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko [tym], lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. (Rz 5, 2–5)

„Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej”. (Ga 4, 6–7)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, przez posłuszeństwo Duchowi Świętemu uzyskałeś łaskę u Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką darzy cię Duch Święty, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić o pomoc i orędownictwo, aby Boży ogień strawił wszelkie przeszkody stojące na mojej drodze, a szczególnie… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)
Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3 Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

39 odpowiedzi na „21 dni niesamowitej walki duchowej wraz ze Świętym Michałem Archaniołem – dzień 3

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. wobroniewiary pisze:

  Piękny prawdziwy fragment z dzisiejszej walki duchowej:

  „Niektórzy mają duże trudności z przyprowadzeniem do Pana Boga swoich rodzin, przyjaciół, gdyż usiłują ich pouczać, karcą ich za złe zachowanie. Zgodnie z prośbą Jezusa głośmy miłość Boga i prośmy Ducha Świętego, by przekonał wszystkich ludzi o istnieniu grzechu, sprawiedliwości i sądu. Duch Święty zstąpił na nas właśnie w tym celu”

  • Sylwia pisze:

   Amen ! Lepiej kierować się miłością ale czasem takie lekkie skarcenie jest potrzebne. Jednakże Duch Święty musi w tym wszystkim działać.

 3. wobroniewiary pisze:

  I piękny mail od p. Krystyny:
  Szczęść Boże:)
  Bardzo dziękuję, za trzeźwe spojrzenie na to co dzieje się w naszym Kościele i takie też prowadzenie strony,, W obronie..”
  Niech dobry Bóg, Matka Najświętsza, Aniołowie i wszyscy Święci wspierają i błogosławią w życiu i dobrych dziełach!
  Pozdrawiam serdecznie:)

  • Witek pisze:

   Dzisiaj czcimy Trzecià Osobę Boską.
   Ducha Świętego!!!
   Ducha Świętego, który przenika nawet Głębokości Boga!
   O jakże jest to ważne w kontekście naszej 21 dniowej modlitwy/ egzorcyzmu, Nowenny Pompejańskiej o prawdę, ale też o karzdą chwilę naszego życia i właściwe wybory w naszym.
   Bez Ducha Świętego nie możemy powiedzieć: Panem Jest Jezus!

   Duchu Święty kieruj, prowadź, chroń, wskazuj.., amen

 4. duszyczka pisze:

  Chcę napisać o bardzo ciekawej formie wspomagania dusz w czyśćcu cierpiących. Chodzi o tzw. skarbony duchowe, które można było kiedyś zobaczyć w niektórych Kościołach św. np. https://misyjne.pl/przerwa-artykul/wez-pomodl-sie-za-dusze-odloz-czym-byla-skarbona-duchowa/
  Dziś jest to już zapomniana forma pomocy duszyczkom.

  OTO KRÓTKI I ŁATWY SPOSÓB WSPARCIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

  W Kaplicy Na Brzegu jest wykonana skrzyneczka – lista wraz z kostkami ponumerowanymi od 1-90 do losowania. Po wybraniu numeru odczytuje się z listy i odmawia modlitwę podaną poniżej listy: „Wieczny odpoczynek racz zmarłym…”, a kostkę z numerem odkłada się do pustego pudełka obok, tak, aby wszystkie pozycje zostały odczytane. Następnie po odczytaniu wszystkich, odwraca się wieko pudełeczka, i dalej od nowa losuje się numery.
  ———————
  NA PODTAWIE PODANEJ PONIŻEJ LISTY, MOŻNA SOBIE WYDRUKOWAĆ W DOMU I ZAWIESIĆ W MIEJSCU WIDOCZNYM, TAK ABY CZĘSTO ODMAWIAĆ TĘ KRÓTKĄ MODLITWĘ Z WYBRANYMI LOSOWO POZYCJAMI ZA DUSZAMI W CZYŚĆCU CIERPIĄCYMI.
  Wymiar arkuszu papieru to A3.

  Jeśli chcesz pomóc duszom czyśćcowym, możesz to uczynić wybierając liczbę od 1 – 90. Przeczytaj kategorię, za którą następnie odmów modlitwy.

  Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen.

  1. Za dusze rodziców, rodzeństwa i krewnych.
  2. Za dusze, które was kochały, a zapomnieliście o nich.
  3. Za dusze, opuszczone, które oczekują pomocy krewnych.
  4. Za dusze, które uczyniły wam dobro w życiu.
  5. Za dusze, które oczekują na twoją pomoc.
  6. Za dusze, które zmarły w tym miejscu i oczekują wybawienia z Czyśćca.
  7. Za dusze, które są najbardziej opuszczone.
  8. Za dusze, które najbardziej cierpią.
  9. Za dusze, najbliższej ci osoby.
  10. Za dusze, które muszą cierpieć za swoje grzechy aż do dnia Sądu Ostatecznego.
  11. Za dusze, które cię prześladowały, lub były twoimi nieprzyjaciółmi.
  12. Za dusze, dla których byłeś przyczyną cierpienia, lub byłeś im okazją do grzechu.
  13. Za dusze, które na próżno wzywały imienia Pana Boga.
  14. Za dusze, które bluźniły i profanowały Imię Boga i Świętych.
  15. Za dusze, które przeklinały.
  16. Za dusze, które nie miały gorliwości w szukaniu Boga.
  17. Za dusze, które bardzo mało kochały Pana Boga.
  18. Za dusze, które nie przebaczyły wyrządzonej im szkody.
  19. Za dusze, które nie wierzyły w Opatrzność Bożą.
  20. Za dusze kapłanów.
  21. Za dusze, które nie miały wiary i żyły obojętnie.
  22. Za dusze, które słuchały przesądów, wróżbitów, zajmowały się okultyzmem.
  23. Za dusze, które nie dotrzymały obietnic złożonych Bogu, lub przyrzekały kłamiąc.
  24 Za dusze, które zaniedbały uczestnictwo we Mszy świątecznej.
  25. Za dusze, które uczestniczyły we Mszy świętej bez pobożności.
  26. Za dusze, które bezpodstawnie pracowały w dni świąteczne.
  27. Za dusze, które zaniedbywały modlitwę, lub nie modliły się wcale.
  28. Za dusze, które modliły się rozproszone.
  29. Za dusze, które zaniedbywały przystępowanie do Sakramentów świętych.
  30. Za dusze, które spowiadały się bez przygotowania i bez żalu za grzechy.
  31. Za dusze, które komunikowały bez pobożności.
  32. Za dusze, które szydziły z ludzi i rzeczy świętych.
  33. Za dusze, które zwlekały z nawróceniem swojego życia.
  34. Za dusze, które zaniedbywały pogłębianie katechizmu i praktyk religijnych.
  35. Za dusze, które wstydziły się przyznawać do swojej wiary w Chrystusa.
  36. Za dusze, które nie miały szacunku dla papieża, namiestnika Jezusa Chrystusa.
  37. Za dusze, które nie słuchały i szydziły ze słów kapłanów.
  38. Za dusze, które nie przestrzegały czasów świętych i postów nakazanych przez
  Kościół.
  39. Za dusze zakonników i zakonnic, które zaniedbywały swoje obowiązki, modlitwy, lub nie przestrzegały reguły i Konstytucji zakonnych.
  40. Za dusze, które nie szanowały swoich rodziców.
  41. Za dusze, które nie wychowały dobrze swoich dzieci.
  42. Za dusze, które nie wywiązały się ze swoich długów.
  43. Za dusze, które wywołały skandal.
  44. Za dusze, które łatwo osądzały innych.
  45. Za dusze, które pragnęły zła dla innych.
  46. Za dusze, które cierpią z powodu swojej pychy, próżności, chciwości, lub rozpusty.
  47. Za dusze, które podsycały awersję lub niechęć do innych.
  48. Za dusze, które podsycały uczucie zemsty.
  49. Za dusze, które pamiętały zbyt wiele otrzymanego zła.
  50. Za dusze, którym brakowało szczerości.
  51. Za dusze, które wyrządziły innym krzywdę materialną, społeczną, czy duchową.
  52. Za dusze, które lekko ujawniały błędy innych.
  53. Za dusze, które wyśmiewały innych za swoje wady.
  54. Za dusze, które obrażały innych ostrymi i wulgarnymi słowami.
  55. Za dusze, które wprowadziły niezgodę do rodzin.
  56. Za dusze, które cię skrzywdziły.
  57. Za dusze, które zwlekały z przebaczeniem przestępcom, czy winowajcom.
  58. Za dusze, które nie miały szacunku i miłości dla ubogich.
  59. Za dusze, które niewiele modliły się za zmarłych.
  60. Za dusze, które zaniedbywały uczynki miłosierdzia co do ciała.
  61. Za dusze, które zaniedbywały duchowe dzieła miłosierdzia.
  62. Za dusze, które cierpią z powodu swoich niesprawiedliwości.
  63. Za dusze osób próżnych, pysznych i wywyższających się nad innych.
  64. Za dusze, które tęskniły za pochwałą i zaszczytami.
  65. Za dusze skąpców.
  66. Za dusze osób leniwych i obojętnych.
  67. Za dusze, które zazdrościły dobra innych.
  68. Za dusze, które były niecierpliwe.
  69. Za dusze, które były nieposłuszne.
  70. Za dusze, które zgrzeszyły obżarstwem i opilstwem.
  71. Za dusze, które wypowiadały różne, dwuznaczne i wulgarne słowa.
  72. Za dusze, które marnowały czas na rzeczy bezużyteczne.
  73. Za dusze, które zatruwały swoje życie nałogami.
  74. Za dusze, które nie umartwiały swojego wzroku.
  75. Za dusze, które cierpią za swoje nieopanowanie, liberalne życie.
  76. Za dusze, które karmiły się smutkiem i rozpaczą.
  77. Za dusze, które pokutują za grzechy powszednie.
  78. Za dusze, które obraziłeś, lub zgorszyłeś skandalem.
  79. Za dusze, które nie przywiązywały dużej wagi do czystości duchowej.
  80. Za dusze, które cierpią z powodu swojej ciekawości, zadufania w sobie
  wykorzystywania innych.
  81. Za dusze, które były w wielkim niebezpieczeństwie zagubienia się przez
  innowierców.
  82. Za dusze, które wygłaszały wulgarne i niestosowne mowy, lub śpiewały
  niewłaściwe piosenki.
  83. Za dusze, które kradły, oszukiwały lub kogoś zamordowały.
  84. Za dusze, które robiły lub opowiadały niestosowne żarty.
  85. Za dusze, które odciągały kogoś słowem lub postępowaniem od wiary w Chrystusa.
  86. Za dusze tych, którzy w tym momencie umierają lub są sądzeni przez Boga.
  87. Za dusze najbardziej oddane i najdroższe Najświętszej Maryi Pannie.
  88. Za dusze, które korzystały z tej modlitwy, publikowały i rozpowszechniały ją,
  aby się modlić za zmarłych.
  89. Za dusze, których nie ma na tej liście.
  90. Za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące i znikąd ratunku niemające. CZYTAJ WIĘCEJ: http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/oto-krotki-i…/

  • Ekspedyt1904 pisze:

   Viva Cristo Rey!
   Ostatnio rozmawiałem z siostrą klauzurową, która w swoim zgromadzeniu odnawia ten sposób modlitwy za zmarłych, ale nie bardzo rozumiałem o co chodzi. Dziękuję za informację. Szukałem tego.

 5. Alutka pisze:

  A w mojej parafii za tydzień perygrynacja misia Tobiasza , na razie siedzi sobie na tronie w kościele i czeka aż go dzieci za tydzień wylosują. Ponad metrowy niedźwiadek wyposażony jest w plecak w którym znajduje się Pismo Święte, oraz słodycze. Dziecko ,które będzie miało „szczęście „go wylosować, przez tydzień będzie mogło go „adorować” czytając Pismo Święte z rodzicami . Teraz na Mszy Świętej wszyscy patrzą a tego niedźwiadka ,bo jest wyeksponowany na widocznym miejscu, z boku przed ołtarzem. Co wy na to?

  • Mateusz PWWM pisze:

   U nas w latach 90tych i 2 tysięcznych można było wylosować figurę Matki Bożej na roratach. Kto wylosował figurę to mogę z rodzicami się modlić w domu aż do drugiego dnia. Moim zdaniem zamiast misia mogli dać figurę jakiegoś świętego, może św Pawła z racji jego podróży apostolskich.

   • Darek pisze:

    Figura Maryi a misio Tobiasz i to na tronie przy ołtarzu to zupełnie co innego

   • Alutka pisze:

    U nas do tej pory też tak było
    Ale chyba moda się zmieniła ,bo u mojego syna w parafii od kilku lat jest podobnie; Gienek i Franek, pluszowi zakonnicy, tak mi dzis odpisał. Dla mnie to trąci bałwochwalstwem, a i dzieci tylko niedźwiadkiem są zainteresowane.. Chyba nie tędy droga.

   • cav pisze:

    figura nie jest dla dzieci atrakcyjna a miosio i slodycze juz tak. no co zrobic takie czasy.
    chociaz czy ja wiem czy kiedys byly inne. jak mialem pierwsza Komunie Sw to tez tylko o prezentach myslalem. sakramenty to bylo cos calkowicie abtrakcyjnego dla 8latka

  • Maggie pisze:

   Może odpowiedniejszym byłby koziołek Matołek i na jego plecach tobołek? … bo małpka Fiki-Miki na alarm za głowę by się natychmiast chwyciła 🙉 ,
   i z osławioną wypowiedzią Bronisława Pawlika do … 🐻Misia Uszatka, tu do tego z plecakiem, by podskoczyła.
   Tylko, że wówczas pan Bronisław zamknął okienko po dobranocce …
   a, że mikrofon nadal był otwarty … to i doszło tylko audio bez wizji, gdzie misia całować/adorować … ku zgorszeniu widzów ówczesnej telewizji.

   🤔A może to jakiś Miszka Griszka w puti (czyli w podróży… i to jeszcze z krainy Putina) więc skoro tak wystawiony … to czeka na pokłony?
   Jeśli zaś jest lamusową maskotką z ex-moskiewskiej olimpiady, to zamiast należnego mu gestu Kozakiewicza … dlaczego adoracją tu darzony?

   Akurat do misi w kościele, zwłaszcza „afrykańskich” tzn „bożenarodzeniowych”, mam awersję np kilkanaście lat temu nie wytrzymałam, kiedy taki „duży grzmot” i to razem z … sowami był umieszczony ponad! stajenką i ponad gwiazdą betlejemską = szopka z szopki. Oczywiście naraziłam się twórcom arcydzieła, ale na przyszłe lata poskutkowało … Niech nawet w wyobraźniach zginie: wizja niedźwiadka w kościele i wśród palem … i w Palestynie.

 6. Darek pisze:

  Szerszenie zaatakowały pątników. Trzy osoby w szpitalu

  Jak przekazała w komunikacie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, do wypadku doszło w sanktuarium w Tropiu, gdzie grupa pielgrzymów przebywała drogę krzyżową rozmieszczoną w lesie. W jednej z drewnianych stacji drogi krzyżowej znajdowało się gniazdo szerszeni

  https://www.tvp.info/62702821/sanktuarium-w-tropiu-szerszenie-zaatakowaly-patnikow-trzy-osoby-w-szpitalu

 7. wobroniewiary pisze:

  Proszę o modlitwę za zmarłego ks. Józefa, który wiele lat posługiwał w mojej parafii

 8. m-gosia pisze:

  Akurat wczoraj natrafiłam na informację o budowie domków dla owadów.Zszokowałam się.Owady od tysięcy lat sobie radziły i niepotrzebne były im domki, a tu w XXI wieku żyją tacy dobrzy ludzie i się o nie zatroszczyli.Ludzie mają sobie zbierać chrust do palenia, a tu owady mają eleganckie domki z drewna.Żyjemy na węglu, ale sprowadzamy go z całego świata.To jak to europejczykom CO2 szkodzi,a innym nie.itd., itp każdy może sobie dopowiedzieć co mu się przypomni z absurdów tego świata.Duch świata opanował rozum ludzki do niewyobrażalnej skali, a oni są tacy fajni, bo dbają o przyrodę.Owszem nie niszczyć i dbać o przyrodę,ale w granicach rozsądku.Już niedługo może tak być jak napisał
  Św. Antoni Pustelnik:
  „Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i gdy zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, powstaną przeciw niemu mówiąc: Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny.”
  To co pisał Zygmunt Krasiński już się dzieje:
  Przyjdą takie czasy, że będzie się popierać zepsucie obyczajów. Ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom. Podłość będzie nagradzana orderami lub zaszczytami. Lud ogłupiać będą wódką lub innymi elementami, elity szlifami i stanowiskami, a za głowę tych, co będą stawiać opór, wystawi się watahy, cenę, aby się rozprawić z nimi w stosownej chwili.

  Z Panem Bogiem i Maryją.

  • Maggie pisze:

   To są jak widzimy proroctwa, które się dopełniają – a codziennie wiele innych przykładów wokół. Moja mama mówiła, że jak Pan Bóg chce ukarać pychę to i rozum odbiera. Hierarchia, w tym i hierarchia wartości, musi być zachowana, bo jeśli jest inaczej, to głupota z bezbożnictwem się łączy i zadomawia jako przekręcona/wypaczona normalność i prawo z ogłupiałej pychy, sprowadzając nieszczęścia na świat.
   Dzięki za cytowanie św. Antoniego Pustelnika i Zygmunta Krasińskiego.

 9. Kasia pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!!! Dopiero dziś mam dostep do internetu i nadrabiam czytanie strony.
  17-18 września odbywa się w Licheniu Kongres Małżeństw. Ks Domink zaprasza małżeństwa z całej Polski. Planujemy tam z mężem pojechać…na razie udało się namówić rodziców , żeby przyjechali dzieci popilnować. Oddałam to Maryi, bo ostatnio większość planów sypie się i przestaje planować….załamujące to bardzo…ale złemu wiele naszych planów nie jest na rękę…przekonałam się o tym w ostatnim czasie i poprostu stresuję się bardzo, że i tym razem nam „dowali”…a wie doskonale, gdzie uderzyć.
  Matko Najświętsza, Mamusiu nasza w Niebie ratuj nas wszystkich!
  Św Michale Archaniele, Św Janie Pawle II, Św Siostro Faustyno , Św Joanno Beretta Molla i wszyscy Święci proszę wstawiajcie się za nami!

 10. babula pisze:

  Umiera teściowa mojego brata. Mama i babcia licznej rodziny, piękny duchowo człowiek. Bardzo proszę o modlitwę za nią -żeby się długo nie męczyła ❤ ❤

 11. Mateusz PWWM pisze:

  Wiele osób pyta, kiedy i gdzie nadejdą 3 dni ciemności. Niestety powielają różne nie sprawdzone teorie. Postanowiłem przytoczyć w tym krótkim filmiku wpis z dzienniczka świętej Faustyny, aby dać im coś, co jest uznane. Oczywiście nie ma tam konkretnie napisane że będą to 3 dni dlatego też dałem znak zapytania, aby uniknąć niepotrzebnych dyskusji. Generalnie chodzi o treść, uznanych objawień i uznanej przez kościół katolicki świętej. Oby przyniosło to chodź krótki pożytek, w szczególności dla młodych osób.

  • agicam pisze:

   Z Dzienniczka Siostry Faustyny

   83 „Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po calej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą]
   wychodziły wielkie światla, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.

   84 O Krwi i Wodo, któraś wytrysła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam”

 12. Betula pisze:

  NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 14 września.
  (od 5 do 13 września)

  DZIEŃ ÓSMY 12 września

  Ojcze Przedwieczny! Boże Najświętszy! W obecności Którego niegodni są stanąć Aniołowie i Święci, przebacz wszystkie winy, popełniane myślą i pragnieniem.
  Przyjmij jako pokutę za te zniewagi, przeszytą cierniami Głowę Twego Boskiego Syna. Przyjmij Krew Przeczystą, która z Niej tak obficie wypływa. Oczyść umysły skażone!… Oświeć i rozjaśnij rozumy, pogrążone w ciemnościach. Niech ta Boska Krew będzie dla nich siłą, światłem i życiem. Niech ta Najświętsza Krew przywróci Twoją Boską godność, złagodzi słuszny Twój Gniew i wyjedna światu Miłosierdzie. Amen

  Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
  I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

  Słowa Pana Jezusa:
  „Gdy doznajecie przykrości lub cierpienie was przygniata, złóżcie to czym prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać: “O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran”. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.”

  KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA
  (do odmawiania na różańcu)

  O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.
  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.
  Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.
  Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

  Na dużych paciorkach: (1x)
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

  Na małych paciorkach: (10x)
  O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

  Na zakończenie: (3x)
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.
  Amen

 13. Betula pisze:

  NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 15 września
  (od 6-go do 14-go września)

  DZIEŃ SIÓDMY 12 września

 14. Edyta pisze:

  +++ we wszystkich intencjach

 15. Małgorzata pisze:

  We wszystkich intencjach
  +++

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s