Kard. Gerhard Müller: Jedność wiary. Papież musi zachowywać zawsze całą prawdę o objawieniu!

Jedność wiary. Odpowiedzialność Rzymu za Kościół powszechny

W tej historycznej dla Kościoła chwili wierzący katolicy mają pełne prawo oczekiwać z Rzymu, miasta Książąt Apostołów Piotra i Pawła, aktualnych wskazań duchowych i moralnych. Jestem o tym mocno przekonany, ponieważ Chrystus chciał, by Kościół rzymski przewodził w wierze innym

Kardynał Gerhard Müller – niemiecki duchowny katolicki, biskup diecezjalny Ratyzbony w latach 2002–2012. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Od 2014 roku kardynał diakon.

Roma locuta causa finita! Ale czy rzeczywiście zawsze i w każdej sprawie? Kardynał Gerhard Müller zna prawdziwą odpowiedź. I choć zdarzało się także jemu zmierzyć ze status quo obowiązującym w tej materii obecnie w Kościele, to jednak wzywa do wierności. Wierności Chrystusowi, będącemu Głową, Źródłem i Sercem jedności wiernych.
Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego portalu PCh24.pl

Fragment książki JEDNOŚĆ WIARY”:

To Chrystus jest jedynym Mistrzem (Mt 23, 10), który głosi nam „słowa życia wiecznego” (J 6, 68), a Piotr, apostołowie i wszyscy ochrzczeni są Jego uczniami, dla siebie nawzajem braćmi i siostrami, dziećmi jednego Ojca w niebie. Nie przeszkadza to jednak w żaden sposób wybraniu przez Jezusa niektórych spośród naśladowców na apostołów oraz udzielenia im władzy nauczania i przewodzenia. Zostało im przekazane „słowo jednania” – misja działania w imieniu Chrystusa i Boga Ojca dla zbawienia świata (zob. 2 Kor 5,19 i nast.). Zmartwychwstały Pan, któremu dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi, posyła na cały świat apostołów, a poprzez nich także ich następców na urzędzie biskupim z następcą Piotra – papieżem – na czele, aby czynili uczniami wszystkich, którzy uwierzą, i chrzcili ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (zob. Mt 28, 18–19).

Swoje słowa Chrystus ogłasza treścią i kryterium nauczania apostołów (zob. Dz 2, 42) i Kościoła, wzywając ich, by uczyli ludzi zachowywać wszystko, co im przykazał (Mt 28, 20). Na tym bowiem polega pewność wiary chrześcijańskiej, że ludzkie słowo apostołów, a następnie biskupów, jest w rzeczywistości boskim słowem zbawienia, które przechodzi przez pośrednika-człowieka, ale od niego nie pochodzi (zob. 1 Tes 2, 13). Innymi słowy, zgodnie z terminologią przyjętą od II wieku – od czasu św. Ireneusza z Lyonu – treść objawienia jest zapośredniczona przez Pismo Święte i tradycję apostolską, której elementem jest również formalny autorytet świadków i głosicieli objawienia. Na tym polega Magisterium papieża i biskupów. Odpowiadając na reformacyjną zasadę sola scriptura, definiującą Biblię zarówno jako zasadę treści, jak i formalną zasadę pewności wiary, Sobór Trydencki podkreśla, że „święta Matka Kościół, do którego należy wydanie sądu o prawdziwym znaczeniu i wyjaśnianiu Pisma Świętego”, nigdy nie będzie go „pojmował i wyjaśniał inaczej, jak zgodnie z jednomyślnym przekonaniem Ojców”. Do tej fundamentalnej hermeneutyki katolicyzmu nawiązuje Vaticanum II, stwierdzając: „Urząd […] Nauczycielski nie jest ponad [podkreśl. aut.] słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane. Z rozkazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie słowa Bożego, święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia. I wszystko, co podaje do wierzenia jako objawione przez Boga, czerpie z tego jednego depozytu wiary” (DV 10). Panuje powszechna zgoda co do tego, że Pismo Święte jest słowem Bożym i je zawiera. Ponieważ jednak zostało przekazane w języku ludzkim, nie posiada samo w sobie (quoad se) tej jednoznaczności przekazu, jaką przypisują mu protestanci. Potrzebna jest interpretacja dokonana przez człowieka – nauczyciela wiary z upoważnienia Ducha Świętego, który reprezentuje również jego autorytet wobec słuchaczy słowa Bożego poprzez ludzkie słowa i decyzje (quoad nos). Decydować nie może osąd prawdy pojedynczego chrześcijanina, ponieważ objawienie zostało powierzone Kościołowi jako całości. Dlatego Urząd Nauczycielski jest istotnym elementem jego misji. Przekazywanie wiernym oraz potencjalnym słuchaczom Ewangelii jednoczącego i autentycznego słowa Bożego w niezmienionej i niezafałszowanej postaci aż do skończenia świata jest możliwe wyłącznie za pomocą żywego Magisterium papieża oraz biskupów […].

Na papieżu, przewodniczącym Urzędu Nauczycielskiego biskupów i zasadzie jedności Kościoła w prawdzie, spoczywa zadanie zachowywania całej prawdy objawienia przy formułowaniu nowych wersji symbolu wiary służących jego aktualizacji. Nie wolno mu niczego dodawać do objawienia dostępnego dla nas w Piśmie i Tradycji ani zmieniać treści dotychczasowych definicji dogmatycznych. W pewnych okolicznościach ma jednak prawo i obowiązek nadawania wyznaniu wiary nowego brzmienia – nova editio symboli, jak to ujmuje św. Tomasz z Akwinu – aby zapewnić jedność wiary i Kościoła. „Nauka Chrystusa i Apostoł w wyczerpująco wyjaśnia prawdę wiary. Ponieważ jednak przewrotni ludzie, na swoją zgubę, przekręcają naukę apostolską, inne nauki i pisma, jak to czytamy u Piotra, dlatego z biegiem czasu (temporibus procedentibus) wobec powstających błędów, wyjaśnianie wiary stało się koniecznością” (S. th. II-II, q. 1, a. 10, ad 1).

Magisterium opiera się na oświeconym przez Ducha Świętego zmyśle wiary ludu Bożego – wszystkich wiernych pod przewodnictwem pasterza (LG 12) – ale także na dorobku teologów. Bez teologicznego gruntu przygotowanego przez św. Atanazego i ojców kapadockich niemożliwe byłoby ani sformułowanie nicejskiego wyznania wiary, ani jego obrona i doprecyzowanie na kolejnych soborach, tak samo jak bez pracy najwybitniejszych teologów epoki nie ukazałyby się dekrety Tridentinum. Sobór Watykański II, głosząc wierny i pełny przekaz objawienia przez Urząd Nauczycielski na mocy charyzmatu i nieomylności papieża oraz soborów, nie zapomina dodać: „Zgodnie […] ze swym urzędem i powagą sprawy papież i biskupi pilnie dokładają starań, stosując odpowiednie środki, aby badać je jak należy i w sposób odpowiedni wyrażać, żadnego natomiast nowego objawienia publicznego, które by należało do boskiego depozytu wiary, nie otrzymują” (LG 25). Żywa wiara jako akt i treść nie może być jednak sprowadzana do zdefiniowanych prawd. Chrześcijanin nie wierzy bowiem w dogmaty, lecz w Boga w słowie jego samoudzielenia się w łasce i prawdzie; przypomina to sytuację kierowcy, który nie myli celu podróży z miejscowościami pojawiającymi się na drogowskazach, ale nie oddziela od siebie drogi i celu. Dogmaty należy zawsze odczytywać w szerszej perspektywie pełni słowa Bożego – źródła naszego poznania Boga. Studiowanie historii dogmat w Kościoła nie zastępuje więc zgłębiania Pisma oraz wypowiedzi ojców i nauczycieli Kościoła. Nikt jednak nie zdołałby poruszyć strun skrzypiec, gdyby ten instrument nie posiadał pudła rezonansowego, dlatego katolik nie może odrzucić ukształtowanego nauczania Kościoła, powracając do rzekomo czystego nauczania Pisma.

Kardynał Gerhard Müller – niemiecki duchowny katolicki, biskup diecezjalny Ratyzbony w latach 2002–2012. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Od 2014 roku kardynał diakon.
Więcej: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

125 odpowiedzi na „Kard. Gerhard Müller: Jedność wiary. Papież musi zachowywać zawsze całą prawdę o objawieniu!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!


  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. wobroniewiary pisze:

  Wiecie co… nawet nie wiem jak zacząć….
  Proszę, błagam, żebrze modlitwy za moją Asię.
  Operacja nie udała się, z ucha leci cały czas krew, ropa, dziecko ma zaburzenia błędnika, mdleje się i wywraca, kolejny raz rozcinana czaszka….
  Oprócz ziarnicy dodatkowo perlak i pod koniec lutego kolejna operacja….

 3. Agnieszka pisze:

  Maryjo uzdrowienie chorych ratuj

 4. Malgosia pisze:

  W intencji Asi;Zdrowas Maryjo…

 5. Ela P pisze:

  Dziś będę modlić się na różańcu za Asię.Mój syn też ma podobne problemy z uszkami,kilka nieudanych operacji,choć nie miał otwieranej czaszki..Maryjo,Uzdrowienie chorych módl.się za Asię.

 6. zorza pisze:

  Jezu,Ty sie tym zajmij.

 7. m-gosia pisze:

  †††

 8. Beata H. pisze:

  +++

 9. Czytelniczka pisze:

  +++

 10. Edyta pisze:

  +++ ❤

 11. kasiaJa pisze:

  +++ ❤ Obmywam i zanurzam w Najświętszej Krwi Chrystusa twoją Asię.

 12. wobroniewiary pisze:

  Jutro jest nabożeństwo przecięcia złych więzów (zaplanowałam jechać w imieniu swoim i Waszym – nabożeństwo z ks. egzorcystą), ti :
  – stuknęłam samochód i drzwi oraz błotnik do wymiany
  – w sklepie kupując wodę do egzorcyzmowania zahaczyłam o folię wyrżnęłam jak długa prawą stroną łącznie z głową na posadzkę i jestem obijana ze skręconą ręką i nogą – mam powoli dość, siedzę i ryczę jak małe dziecko…

  • eska pisze:

   +++ ❤️

  • Maggie pisze:

   💕🙏🏻❣️

  • Katarzyna pisze:

   Ewo, to jest teraz we wszystkich Rodzinach, w których chociaż jedna osoba jest autentycznie wierząca.
   TRZYMAJ SIĘ BOGA I Z BOGIEM.
   ON CIEBIE NIGDY NIE ZAWIEDZIE.
   .
   Do Ciebie i do Nas.
   Mój mąż jest prawnikiem. To Jego opinia prawna. Pracodawca nie ma prawa wymagać zaszczepiona od zatrudnionego, gdyż są to dane wrażliwe. A on na mocy RODO, nie może mieć dostępu do tego typu danych. Wobec pracodawcy, Ty możesz utrzymywać, że jesteś zaszczepiona.
   Polecał, zakładać związki zawodowe w tej właśnie sprawie. Podmiotowi takiemu jak związek, to pracodawca musi przedstawić swoje stanowisko. Gdyż on nie jest już pojedynczą osobą a związkiem. Ma za sobą ustawodawstwo.
   .
   Modlę się za Ciebie i Twoją rodzinę.

   • Magdalena pisze:

    Katarzyno ale to jest kłamstwo. Pan Jezus jest Prawdą.
    Ja też nie uznaję szczepień, tych teraźniejszych, jestem jedną z dwóch niezaszczepionych osób w firmie. Mówię, <zgodnie z prawdą), że osoba z rodziny straciła pamięć po szczepionce i boję się jej. Respektują to.
    Nie powiem, jak bym się zachowała gdyby mi kazano się zaszczepić, bo nie dochodzi do tego. Modlę się o to bardzo gorąco,by nie było przymusu.

    • Katarzyna pisze:

     Magdaleno, nie chodzi o kłamstwa czy poświadczenie nieprawdy.
     .
     Opisana sytuacja, zawarta jest w kontekście naszego zdrowia i życia a dotyczy realiów ogólnoświatowych.
     W momencie k i e d y Ty jesteś postawiona przez pracodawcę w położeniu:
     1) naruszania Twojej godności osobistej, poprzez mobbing, szantaż, nacisk, wymuszenia
     2) łamanie prawa, co do zachowania tajemnicy dotyczącej danych medycznych,
     3) indywidualnej obrony zapisów Konstytucji, która gwarantuje Tobie, wolność do nieuczestniczenia w eksperymencie medycznym,
     4) psychomanipulacji środowiskowej,
     5) presji opinii publicznej, która nie jest ani argumentem (gdyż to nie wiedza, fakty, wydarzenia, dane, dokumenty), ani też nie jest stroną w ewentualnej sprawie sądowej,
     Wówczas to, Ty możesz się bronić.

     Możesz zachować się tak. Inaczej. W sposób, w jaki T o b i e sumienie dyktuje oraz wskazuje.
     Summarum: masz prawo i obowiązek się bronić.
     Nikt, nie m a p r a w a C i e b i e w
     t e j k w e s t i i u b e z w ł a s n o w a l –
     n i a ć.
     Zamykać ust. Zmuszać do milczenia.
     Tu: robienie z człowieka przysłowiowego ,,wariata”, jest karalne.
     Zwłaszcza w majestacie bezprawia, braku regulacji, wszystkie powyższe, należy rozważyć i odeprzeć.
     .
     Napisałam to dla Ewy, znając Jej sytuację w pracy.
     Wiedza branżowa jest dorobkiem intelektualnym mojego męża, którą dzieli się pro bono.

    • Katarzyna pisze:

     Tekst źle edytowany, przez ,,smartfona”.
     Miał być ,,wytluszczony” poprzez, rozstrzelenie słów kluczowych.

    • Magdalena pisze:

     Wszystko to prawda Kasiu 😊. Też miałam prawo na studiach.
     Ale mimo wszystko mówienie, że się jest zaszczepionym a nie jest
     jest kłamstwem 😉
     Pozdrawiam serdecznie.

  • Krystyna pisze:

   Dużo tego … 🙏

   • wobroniewiary pisze:

    Tak dużo tego
    Dziś mam coś bardzo ważnego dostać (wieczorem jak dostane to napiszę) a do tego w pewnej grupie odkryłam ducha jezebel, o czym powiedziałam egzorcyście, wiec ten z dołu mi dokopał.
    I mimo, że wczoraj byłam u spowiedzi św., dziś poszłam do konfesjonału a ksiądz powiedział, że nadepnęłam złemu na odcisk i powiedział, abym w ramach pokuty podziękowała za konkretnych 10 rzeczy jakie dostałam od Boga
    Jednym z tych podziękowań – była strona i Wy
    Dziękuję Bogu za Was (za każdego z Was, za wszelką pomoc: i duchową i materialną).
    Dziękuję! Dziękuję ! Dziękuję!

    • kasiaJa pisze:

     Niech Bóg będzie uwielbiony w Tobie i dziele jakie Ci powierzył Ewo ❤

    • Damian1 pisze:

     Pani Ewa:
     Księga Daniela 10, 17-21b

    • beatkaa11 pisze:

     Bogu Niech Będą Dzięki+

    • Ava pisze:

     Ewo niech Cię Pan Bóg schroni w cieniu Swych skrzydeł -jak w psalmie 91.
     Św. Michale Archaniele wstaw się! +++

    • An pisze:

     Ewa, duzo spadlo na Asie, Bog dopuscil z jakiegos powodu ..kiedys moze sie dowiesz czemu az tyle cierpienia na corke..ale cos jest na rzeczy bo gdy modlilam sie za Nia wczoraj i w nocy w moim domu dramat..uderzenia przez ojca ukochanych rodzicow..nagle i niespodziewane tak szokujace ze zatkalo nas. Łzy i cierpienie calej rodziny..pozniej sobie przypomnialam, ze sie modlilam i nagle slysze glos obok” daj sobie spokoj,nie ma sensu chcesz cierpiec jak ona?chcesz cierpiec !!”. Bylam dzis tez z mezem u spowiedzi sw, spowiadam sie co 2 tygodnie i jak wrocilam do domu o 13 to zaczelo sie..i uspokoilo dopiero o 18.
     Przypomnialo mi sie tez, ze ten „prorok” z okolic Rz-owa co z matka stara mieszkal w jednym ze swoich postow pisal , ze spotka Ciebie i Twoje dzieci smierc i choroba, bluzgal straszliwie to bylo jakos w 2018/2019,oczywiscie pisal to jako slowo od swojego”jezusa”..moze to uderzylo jakos w Asie i trzeba by jeszcze raz odciac? Duzo cierpi dziewczyna..i prosic sw JP2 o pomoc w koncu poznal Ja osbiscie niech pogoni to „dziadostwo” co sie przykleilo.

    • wobroniewiary pisze:

     Wracam z odciecia

    • Bogna pisze:

     W sklepie Costco sprzedają bieliznę firmy jezebel
     Okropne !!!
     Pokazuje się wszędzie gdzie może ….

  • Kasia pisze:

   Pani Ewo, przyjęłam dziś Komunię w intencji Pani córeczki Asi. Myślę o Pani i pamiętam w modlitwie. Dużo, bardzo dużo dobrego Pani robi. Maryjo, proszę ukryj Panią Ewę i jej dzieci pod Swoim Miłosiernym Płaszczem. Święty Michale Archaniele broń nas w walce…

  • Małgorzata pisze:

   Ewuś, niech Ci będzie pocieszeniem:
   – Błogosławieni, którzy teraz płaczecie…
   – pamiętasz co powiedział Pan Jezus do św. Teresy która chora wpadła do wody i spytała: jeszcze to ?
   Powiedział: tak traktuję moich przyjaciół.
   Ale Ty Ewo to wszystko wiesz…
   A tak po ludzku to po prostu przytulam Cię. I oczywiście otulam modlitwą 🙏🙏🙏.

  • Anna pisze:

   Dziś tylko zanurzam Ciebie Ewo i Joasię w Krwi Chrystusa, jutro Eucharystia i Komunia Święta w Waszych intencjach.

 13. Dorota pisze:

  Pod Twoją obronę…❤️❤️❤️

 14. Maggie pisze:

  Sobotnia pomoc polonijna i relacja z Ottawy – stróżowi prawa popłynęły łzy
  https://www.goniec.net/2022/02/12/policjantowi-pociekly-lzy-ottawa-dzien-2/

 15. monika797 pisze:

  Pani Ewo otaczam modlitwą Panią i Asię, dziś mam cotygodniową adorację przed Najświętszym Sakramentem, Panie Jezu Ty wiesz. Przy okazji Bóg zapłać wszystkim którzy modlili się w intencji mojego męża, (jak pisałam kiedyś to młody chłopak 44 lata) dla mnie to jest cud, i wielka łaska od Boga, że po operacji zastawki, kolejno podejrzeniu udaru, następnie kolejnego udaru niedokrwiennego i przy okazji covid, mój mąż normalnie funkcjonuje bez żadnych śladów w mózgu, na psychice i ciele, a wszystko działo się zaledwie przez 3 miesiące, Maryjo to Ty prowadziłaś mnie i dawałaś siły aby nie upaść i nie zwariować w tej bezsilności, Panie Jezu to Tobie wypłakiwałam się podczas niedzielnych adoracji w ciszy, aby później napełniona Duchem Świętym wracać do dziecka, codzienności i normalnie funkcjonować, niosąc swój krzyż, nawet teraz mam łzy w oczach gdy wracam myślami. Dziękuję z Panem Bogiem

 16. kasiaJa pisze:

  „Utopia radykalnego oświecenia zaczyna wpływać na osoby żyjące Kościele. Coraz trudniej głosi się prawdę i coraz częściej jest ona wypaczana. Czy da się jeszcze patrzeć z nadzieją w przyszłość? Jak wypatrywać światła w mrokach dzisiejszych czasów? Na ty pytania odpowiada papież senior, w książce „Moja wiara”

  W zachodnim świecie przeżywamy dzisiaj nową falę radykalnego oświecenia czy też sekularyzacji, jakkolwiek to nazwiemy. Trudniej jest wierzyć, ponieważ świat, w którym żyjemy, jest w całości naszym dziełem i Bóg, jeżeli można tak powiedzieć, nie przejawia się już w nim bezpośrednio. Nie pijemy ze źródła, ale z naczyń, które się nam podaje. Ludzie zbudowali sobie świat na nowo i odnalezienie w nim Boga zaczęło nastręczać im trudności. To dotyczy całego świata, w szczególności świata zachodniego.

  Z drugiej strony Zachód mocno ulega dzisiaj wpływom innych kultur, w których pierwotny pierwiastek religijny jest bardzo silny i które z przerażeniem obserwują krzewiącą się w zachodnich krajach obojętność względem Boga. Ta obecna w innych kulturach sfera sacrum, choć przysłania się ją na wiele sposobów, wywiera jednak wpływ na świat zachodni, a także na nas, żyjących w miejscu stykania się różnych kultur. W duszy mieszkańców Zachodu też ciągle na nowo wzbiera tęsknota za „czymś większym”. Obserwujemy to u młodzieży, która tego „czegoś” poszukuje. Można powiedzieć, że w pewnym sensie zjawisko religijności powraca, i chociaż poszukiwanie często bywa dość nieokreślone, dzięki niemu Kościół znów staje się obecny, a wiara okazuje się odpowiedzią.

  Jak gdyby Bóg nie istniał

  W bliższych nam czasach globalizacja, która czyni użytek z nowych technik przekazywania informacji, nierzadko skutkowała rozpowszechnianiem się we wszystkich kulturach elementów zachodniego materializmu oraz indywidualizmu. Formuła etsi Deus non daretur, „jak gdyby Bóg nie istniał”, coraz częściej staje się sposobem na życie. Źródeł tego zjawiska należy upatrywać w swego rodzaju pysze rozumu – skądinąd stworzonego i umiłowanego przez Boga – który uznawszy, że jest samowystarczalny, zamyka się na kontemplację i poszukiwanie wyższej prawdy. Światło rozumu, afirmowane przez oświecenie, lecz w gruncie rzeczy przez nie zubażane, gwałtownie wypiera światło wiary, światło Boga.

  Hybryda rozumu

  Tak już jednak jest, że naukowcy nie zawsze kierują się tymi pobudkami. Czasami decydujący okazuje się łatwy pieniądz lub, co gorsza, arogancja stawiania się na miejscu Stwórcy. Jest to pewien rodzaj hybrydy rozumu, która może przybrać niebezpieczną dla ludzkości formę. Nauka sama z siebie nie jest w stanie stworzyć zasad etycznych, może je jedynie przyjąć i uznać za konieczne dla uniknięcia ewentualnych wynaturzeń. Filozofia i teologia stają się w tym kontekście nieodzownym narzędziem, po które warto sięgnąć, aby nauka nie zboczyła na krętą ścieżkę, pełną nieprzewidzianych zwrotów i zasadzek. Nie oznacza to bynajmniej, że należy ograniczyć badania naukowe albo uniemożliwić technice wytwarzanie kolejnych narzędzi; chodzi raczej o podtrzymywanie poczucia odpowiedzialności, które rozum i wiara mają względem nauki, aby ta ostatnia nadal była zaprzęgana w służbę człowiekowi.

  Okazuje się, że z rozumu można czynić dwojaki użytek, tak jak w dwojaki sposób można być mądrym lub małym.

  Rozum mędrców

  Istnieje sposób używania rozumu, który nazwałbym autonomicznym. Taki umysł stawia się ponad Bogiem w całym szeregu nauk, poczynając od nauk przyrodniczych, gdzie metoda, która okazuje się odpowiednia do badania materii, jest uogólniana. W tejże metodzie Bóg się nie mieści i, co za tym idzie, nie istnieje. Podobnie dzieje się w teologii: do wód Pisma Świętego zarzuca się sieć, która pozwala poławiać tylko ryby określonego rozmiaru; wszystko, co go przekracza, nie mieści się w sieci, a to znaczy, że nie może istnieć. W ten sposób wielką tajemnicę Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, sprowadza się do Jezusa historycznego: tragicznej postaci, widma bez ciała i kości, kogoś, kto pozostał w grobie, uległ rozkładowi, faktycznie umarł. Ta metoda pozwala wprawdzie łapać pewne ryby, lecz wyklucza wielką tajemnicę, ponieważ człowiek sam staje się dla siebie miarą. Odznacza się pychą, a zarazem ogromną głupotą, która każe mu absolutyzować metody nieadekwatne do wielkich rzeczywistości. Przyjmuje tę samą akademicką postawę co uczeni w Piśmie, którzy odpowiedzieli Trzem Królom: to mnie nie dotyczy, pozostaję zasklepiony w swoim życiu i to mnie nie obchodzi. Tego rodzaju wyspecjalizowanie dostrzega wszelkie szczegóły, ale traci ogląd całości.

  Jest także inny sposób używania rozumu, bycia mędrcem: sposób człowieka, który wie, kim jest, uznaje własną miarę oraz wielkość Boga i otwiera się z pokorą na nowość Bożego działania. W ten sposób, akceptując własną małość, stając się tak małym, jakim w rzeczywistości jest, dociera do prawdy. Dzięki temu rozum także w pełni wykorzystuje swój potencjał i zamiast przygasać, poszerza się, staje się większy”.
  Fragment pochodzi z książki Benedykta XVI „Moja wiara”, Wydawnictwo Esprit
  Całość za: https://pch24.pl/papiez-benedykt-xvi-ostrzega-kosciol-zaczyna-zyc-tak-jakby-bog-wcale-nie-istnial/?fbclid=IwAR1Yp_aIu0ND5btvjMMBmoavDRaEE2_UzWxeMbYUdP2RhsNjsilpdraRTIg

 17. eska pisze:

  Ja też bardzo proszę modlitwę. Oberwałam dziś dość potężnie – wpłynęło na stan psychiczny i niestety na kryzys wiary. Długotrwałe udręczenie dziś doznało czegoś w rodzaju kropli, która przelała czarę. Potrzebuję pomocy, bo czuję, że sama sobie z tym kryzysem nie poradzę…
  .
  +++ we wszystkich intencjach ❤️

 18. Darek pisze:

  Dostałem smsa teraz niedziela 13 lutego 2022 z Trevigano Romano, że MB prosi o modlitwę dzisiejszej nocy przy zapalonej, poświęconej świecy.

 19. wobroniewiary pisze:

  Ja pojechałam na nabożenstwo z ks. Marianem Bartnikiem
  Zapisujcie się na modlitwy Ja pozatwierdzam komentarze z tel.
  Ewa

  • Anula pisze:

   Szczęść Boże,
   czy może Pani wyjaśnić o co chodzi z tą świecą i modlitwą? Nie mam FB, tylko ta strona jest moim jedynym źródłem informacji. Będę wdzięczna za krótką wiadomość.
   Z Panem Bogiem!

   • wobroniewiary pisze:

    Też tylko tyle dostałam jestem w drodze

    • An pisze:

     Gdy u nas dzieja sie cyrki slyszymy z mezem zapal gromnice jakakolwiek i modlcie sie tak jak dacie rade.. Maryja potrzebuje teraz nas. Slabych ludzi do modlitwy!
     A zly Ewa wlasnie uderza na uszy,serce, i uklad nerwowy, szaleje wtedy cukier tez. Ja na egz prawie ogluchlam,przelewanie wody w uchu i blednik poszedl. Przewracalam sie a to bylo odcinanie tylko.Trzeba laczyc lekarzy z kaplanami. Mysle,ze jest dziura duchowa..przerwany lancuch w Twojej rodzinie i uderza w Ciebie i dzieci..nie musisz tego publikowac..ale omodl to. Masz duzo wrogow. I jest tez zgoda Boga na atak. Widac ma.to sens i jest wazne. Z Bogiem kochana siostro! Badz dzielna.

    • wobroniewiary pisze:

     Dziś 13 dzień miesiąca – dzień Matki Bożej. Wczoraj stuknęlam samochód, potem upadłam i pobiłam się tak, że ostro kuleję.
     Dziś pojechałam na nabożeństwo z egzorcystą ks. Marianem Bartnikiem i dostałam swoistą relikwię – obrazek Matki Bożej Kębelskiej z szuflady ks. Jana Pęzioła 💞

    • Katarzyna pisze:

     +++ W modlitwie przez cały czas.
     Ewo, jakkolwiek niedorzecznie to teraz zabrzmi, Bóg sobie z tym wszystkim poradzi. Z nami. Z naszym cierpieniem. Z zamętem. Z chorobami. Z wszystkim.
     Modlitwa wspólnotowa Nas podniesie.
     Reszta to Jego Odwieczny Plan, Jego Wola a nasza ma się z nią zjednoczyć.
     Przez księży działa Pan. Nie są przypadkowi. On wiedział, jakich Tobie dać i zadać.
     Wszystko jest w Jego rękach.
     Bądź spokojna, na tyle na ile możesz.

   • kasiaJa pisze:

    Informacja brzmi tak:
    „Dostałam smsa teraz niedziela 13 lutego 2022 z Trevigano Romano, że MB prosi o modlitwę dzisiejszej nocy przy zapalonej, poświęconej świecy. G i G proszą o modlitwę i aby nie tracić czasu.na dociekania. Ewa Jurasz”

 20. NadziejaZg pisze:

  Zapisuje się na modlitwę przy świecy 13 lutego od 23 do 24.

 21. Pola pisze:

  Zapisuję się na modlitwę
  Pola 23-24, Anielka 1-2

 22. Bogna pisze:

  🙏🙏🙏

 23. Ewelina U pisze:

  Ewelina 23-24

 24. wobroniewiary pisze:

  Z maila część

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

  Kochani wiadomość dostałam ok. 20. dziisaj – 13 lutego 2022 od Gianiego i Giselli

  Cari fratelli, la Madonna ci invita alla preghiera questa notte, chiede di accenderen una candela benedetta.Vi chiedo di pregare, seguiamo le indicazioni date, senza perderci in inutili domande o messaggi o telefonate.

  Drodzy Bracia, Matka Boża prosi o modlitwę tej nocy przy zapalonej, poświęconej świecy. Prosimy was o modlitwę, słuchamy tego do czego zostaliśmy wezwani – (TERAZ) – bez zbędnych pytań, wiadomości, czy telefonów – jednym słowem bez dociekań.
  Posłałam to juz na whatsappie, tworzą sie grupki, które dzielą sie modlitwa w nocy, dostałam tez cos takiego:

 25. Iga pisze:

  +++
  Dołączam do modlitwy o 24-ej.

 26. Iwona pisze:

  Przyłączam się do nocnej modlitwy przy poświęconej świecy. Poproszę i za Wami, za chorą Asią również

 27. Agnieszka pisze:

  Agnieszka Będę się modlić o 24-tej

 28. Katarzyna pisze:

  Na stronie citizengo.org jest petycja do rządu, wystosowana w sprawie zaprzestania szczepień.

  Proszę Was, podpisujcie i podpisujmy. Ważą się losy Świata!!!

 29. gosc pisze:

  Ja rozpoczęłam Nowennę ks.Amortha w intencji przecięcia złych więzów

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s