29 września – Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

Archanioł Michał depcze bestięW tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany „jednym z przedniejszych książąt nieba” (Dn 13, 21) oraz „obrońcą ludu izraelskiego” (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jakopraepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.


Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę „Michelion”. W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV).

W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus – „Któż jak Bóg”, waga.

Archanioł Gabriel

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wolę BożąGabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię „Gabriel” znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

Archanioł Rafał

Archanioł Rafał prowadzi TobiaszaRafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.

Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Niech ta ważna książka zrodzi w naszych sercach cześć i miłość do św. Michała Archanioła, którego wielkości i skuteczności doświadczał ojciec Pio. Obyśmy sami tego doznali poprzez oddanie się Księciu niebieskich zastępów.
Źródło: Kliknij, Kliknij

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

(Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 25 III 1986 r., nr 1590/K/86)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

24 odpowiedzi na „29 września – Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Maggie pisze:

  W 2014 r we wpisie „Egzorcysta ks.Andrzej Grefkowicz … 29 września, była modlitwa:

  Św.Rafale, którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w Swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała, byś prowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu.

  Św.Gabrielu, którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przenajświętszej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez Twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowali żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce, Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu, na ziemi pozostał, aż do skończenia świata.

  Św.Michale, którego imię znaczy „Któż jak Bóg”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie, byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Wolą Bożą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce. Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzechu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoją pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.
  Ojcze nasz …., Zdrowaś Maryjo …., Chwała Ojcu ….

 3. wobroniewiary pisze:

  Polecamy dziś hymn z nieszporów, przewidzianych w Liturgii Godzin na 29 września.

  Poślij nam, Chryste, anioła pokoju,
  Michała, który niech często przebywa
  W tym domu i sprawi, by wszystko, co mamy,
  Służyło dobru.
  Przyślij Gabriela, anioła mocnego,
  By zło grożące odpędził daleko
  I swoją pieczą otoczył świątynię
  Twojego ludu.
  Ześlij nam z nieba anioła Rafała,
  Lekarza duszy, by wszelkie choroby
  Uzdrawiał łaską i czuwał nad drogą
  Naszego życia.
  Chryste, coś świętych aniołów jest chlubą,
  Niech ich zastępy przybędą aż do nas
  I dopomogą wysławiać wraz z nimi
  Jedyną Trójcę. Amen.

 4. Paweł pisze:

  Bardzo ładne wykonanie „GODZINEK ku czci ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA”:

  [Wbrew pozorom, to nagranie trwa tylko około pół godziny, a nie ponad 47 minut.]
  A tu jeszcze inna ciekawa modlitwa {tak dla przypomnienia sobie 9 CHÓRÓW ANIELSKICH}:

  [3 Chóry ANIOŁÓW +ASYSTUJĄCYCH+ bezpośrednio Bogu: 1. Serafini = Aniołowie Miłości (jednoczący się z Bogiem przez miłowanie Go swoją WOLĄ, jak podaje św. Tomasz z Akwinu), 2. Cherubini = Aniołowie Słowa/Mocy Słowa Bożego (jednoczący się z Bogiem przez poznanie/widzenie Go INTELEKTEM), 3. Trony = Aniołowie Życia (jednoczący się z Bogiem przez kontakt/napełnianie się Nim swoją PAMIĘCIĄ); _______3 Chóry ANIOŁÓW posłanych do POSŁUG o +zasięgu GLOBALNYM+: I. Panowania = „dominationes” (RZĄDZĄCE/kierujące, jak inżynier architekt, wszystkimi poniższymi Chórami), II. Mocarstw/Moce = „virtutes” (czyniące nawet CUDA, gdy to jest konieczne dla PRZEPROWADZENIA Woli Bożej, choćby i wbrew ogólnym prawom natury), III. Potęgi/Władze = „potestates” (POWSTRZYMUJĄCE/’dyscyplinujące’, niczym jakaś +anielska POLICJA+, piekielne demony – w skali „wszechświatowej”); _______3 Chóry ANIOŁÓW STRÓŻÓW = posłanych do posług o +zasięgu LOKALNYM+, adekwatnie do hierarchii ustanowionej na ziemi wśród LUDZI: a) Księstwa/Zwierzchności = „principatus” (Aniołowie Stróżowie PAŃSTW i narodów), b) Archaniołowie (Aniołowie Stróżowie ‚ważnych osobistości’ – pomagający im w zakresie ich PUBLICZNYCH obowiązków), c) Aniołowie (Aniołowie Stróżowie WSZYSTKICH ludzi, pomagający im w tym, co dotyczy ich własnych spraw).]

 5. Śnieżana pisze:

  Dzień dobry, mam problem, prześladuje mnie duch.

  Mnie jeszcze wtedy na świecie nie było, a tę historię do dzisiaj u nas powtarzają i do mnie ona wraca, ale o tym na końcu. Był u nas stary pijak Wania. U nas wszyscy piją, ale o Wani mówili, że wątroba mu dawno w oparach alkoholu uleciała, a długo żył. Jakiś czas po tym, jak wybuchło w Czarnobylu, Wania przepadł na kilka tygodni. Myśleli, że się zapił i nie wróci, nawet o chałupę jego się licytowali, kto więcej samogonu da, ten weźmie.

  Aż razu pewnego, a to był straszny upał, że się z ziemi kurzyło, Wania przychodzi do wsi, nawet się nie chwieje, znaczy trzeźwy. Miał w rękach jakąś sakiewkę i nikomu nie chciał pokazać, co tam ma. Poszedł do chałupy, bo jeszcze nic z niej nie zdążyli wynieść, schował tę sakiewkę i nie wychodził przez kilka dni, to się chłopy zebrały i do niego z samogonem, bo myśleli, że jak Wania nie pije, to chory. Cały wieczór u niego siedzieli.

  Jak od niego wyszli, to nic nie pamiętał, a oni sakiewkę zabrali. Przez tydzień jej szukał, a ona przechodziła z chałupy do chałupy i nikt nie wiedział, jak ją sprzedać, żeby na niej zarobić. Babka mówiła, że w naszej piwnicy też była przez 3 dni obok słoików z ogórkami. I tak to było przez rok jakiś, a Wania przestał szukać i rozum stracił, choć on mówił, że majątek życia.

  W końcu do nas przyjechali jacyś naukowcy z Ameryki. Cale lato u nas siedzieli. Jeden chemik miał kręcone włosy i upatrzył sobie naszą Zoję, a nikt nie chciał jej, bo do roboty chętna nie była. Wszyscy się za głowę łapali, ale ojciec tej dziewuchy się cieszył i tę sakiewkę chemikowi sprzedał, i w rok nową chałupę postawił. Nasza Zoja miała z chemikiem jechać do Ameryki, więc chemik poszedł z tą sakiewką do jubilera i w tydzień Zoja miała z tego, co tam w środku było, zrobiony pierścionek zaręczynowy, obrączkę, kolczyki, naszyjnik i na następne pierścionki starczyło. Chodziła wystrojona jak choinka i tak już jako żona z nim pojechała, a resztę skarbów miała w walizce.

  Ale dotarli tylko do miejsca, gdzie dzisiaj jest granica polsko-litewska. Walizkę jej wzięli, zostawili jej tylko to, co miała na sobie. Zoję zawieźli wpierw do jakiegoś klasztoru na Litwie, a potem chemik postawił jej opodal dom i dal służbę, a sam przepadł. Codziennie pytała „Kiedy wróci pan?”, ale nikt jej nic nie chciał powiedzieć. Jej twarz i ręce jaśniały, więc mówili we wsi, że jest nie z tej ziemi.

  Żyła kilka lat jeszcze, a potem przyszła do nas do wsi. Byłam już wtedy na świecie, Wani jakiś czas później nie było. Zoja chodzi po naszej wsi do dziś i pyta, kto weźmie jej skarby i przejmie misję, ale schodzimy jej z drogi. To jedyna osoba, która puka, zanim wejdzie do mojej chałupy. Ale nie otwieram.

  Co robić? Może coś doradzicie?

  • wobroniewiary pisze:

   dobra wizyta u spowiedzi a potem może…u psychiatry?

  • Sylwek pisze:

   Ale sie osmialem, ale baby i konia brakowalo

   • babula pisze:

    Dlaczego się ośmiałeś ? Całkiem ładne opowiadanie 🙂

    • wobroniewiary pisze:

     Opowiadanie z dziedziny „testujemy cierpliwość Adminki” 🙂

     Wystarczy kliknąć fragment w google – opowiadanie od 2013 roku lata po necie 😀

    • Maggie pisze:

     Opowiadanie … hmmm … bajka pełna (może paranoicznych?) nielogiczności: zdarzeń, miejsca i czasu … np ciekawa trasa wyjazdu do Ameryki, bo gdzie Czarnobyl, a gdzie przejście graniczne z Litwą, nie mówiąc o przechodniej sakiewce … jakby bez dna … gdyż non stop pełna … i nikt nie pisnął/inwentaryzował, co w niej było kiedy z rąk do rąk „toto” przechodziło … i kiedy przechodząc z ręki do ręki się coś się chyba ciut „ulotniło” (przecież towarzystwo pazerne a spisu zawartości nie było). Mąż (chemik) też dziwny … bo za komuny „gułakowo” … „zniknąć, bez pożegnania się czy świata” … to łatwo było (ale nie tak łatwo ukryć gdy o obywatela USA chodziło). Również zagadkowe, że przy planach wyjazdu za ocean, zachciało się wybudować „pałac” szybko i na łapu capu i to … koło klasztoru (?) i to na Litwie …
     Dziwny zaś blask od Wani i Zoji … to chyba licznik Gajgera i Millera mógłby wyjaśnić.

  • AnnaSawa pisze:

   W odpowiedzi: Siedzi baba na cmentarzu,
   trzyma nogi w kałamarzu.
   Przyszedł duch,
   babę w brzuch
   baba fik, a duch znikł! 😉

   • Maggie pisze:

    😂
    U chemika to jak w przyrodzie, że nic nie znika … tylko się w coś zmienia, więc ten duch najpierw babę w brzuch i zanim znikł .. dla biełoruczki, wybudował dom jak 😉 zamek śliczny … błyskawiczny … i to koło klasztoru , aby uniknąć z plotek horroru.

 6. Damian1 pisze:

  Profesor Zieliński
  Szanowni Państwo,
  Zapraszam Państwa do pobrania e-booka pt. „Kowidowy zawrót głowy”, który jest efektem naszej wspólnej z Państwem 1,5 rocznej aktywności na moim profilu na FB.
  Dziękuję Państwu za okazane mi zainteresowanie oraz zaufanie. Dziękuję również za liczne Państwa komentarze, które były dla mnie inspiracją oraz źródłem wiedzy.
  Będę wdzięczny za dalsze udostępnianie tego e-booka, który jest bezpłatny.
  Staraniem wydawcy Indygobook z Poznania w najbliższym czasie ukaże się również wersja papierowa e-booka.
  Z serdecznym pozdrowieniem
  Roman Zieliński

  https://www.e-gene.eu/

 7. Klara pisze:


  Konferencja ks. P. Celejewskiego pt. „Opatrzność Boża drogowskazem życia chrześcijanina” 18.09.2021

 8. wobroniewiary pisze:

  Zamiast talizmanów i innego duchowego badziewia lepiej mieć kamyki z Groty Gargano od św. Michała Archanioła ❤

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2018/08/08/sw-michale-archaniele-bron-nas-slow-kilka-o-kamykach-z-groty-sw-michala-archaniola/

 9. Ewa pisze:

  przepraszam, że nie na temat, ale tym kazaniem z VIII ks Daniel wyprzedził to, co działo sie na stadionie Orła w Łodzi https://www.youtube.com/watch?v=-qdBXO2edp0 SZOK! Księża traktują Komunię jak cukierki.

 10. babula pisze:

  W dniu dzisiejszym pamiętam też o moim Aniele Stróżu. Biedny on był w czasach mojej młodości 😦
  Dlatego proszę Cię Panie Boże obdarz większym szczęściem na ile to możliwe mojego Anioła. Błogosław mu Panie i spraw by wzrastał w sile. Kocham Cię mój Aniołku i przytulam do serca ❤

 11. AnnaSawa pisze:

  Takich postaw potrzebujemy – Episkopat zareagował na wydarzenia mające miejsce na Arenie Młodych. Czy abp Ryś został upomniany? Jak na to pismo odpowiedział? Czy okazał skruchę? Co nam to wszystko mówi o sytuacji Kościoła?
  ks. Szymon Bańka FSSPX

 12. AnnaSawa pisze:

  POSPIESZALSKI do KARD. NYCZA: szczepionki NIE mają nic wspólnego z nauką Kościoła!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s