Ks. prof.Tadeusz Guz: Czy koniec świata jest już bliski ?

Słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać!!!
Na śniadanie, obiad i na kolację – aż dotrze!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

41 odpowiedzi na „Ks. prof.Tadeusz Guz: Czy koniec świata jest już bliski ?

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Kasia pisze:

  Niesamowity Kapłan. Poruszył moje serce!

 3. Paweł pisze:

  Równo 300 lat temu, w dniu 19 marca 1721 roku, zmarł papież Klemens XI, a zgodnie z tym, co podaje poniższa strona, został on już wybawiony z czyśćca: https://www.ekai.pl/300-lat-temu-zmarl-klemens-xi-papiez-ktory-nie-chcial-byc-papiezem/
  Oto ważna modlitwa ułożona przez tego właśnie papieża [WERSJA POLSKA zacytowana ze str. 266-268 «Modlitewnika dla chorych ‚PRZYJDĘ i UZDROWIĘ GO’» (wydanie Pallottinum – Poznań 1988, NIHIL OBSTAT: Poznań, dnia 29 października 1988 r., Ks. prof. dr hab. Ludwik Wciórka, cenzor; IMPRIMATUR: Poznań, dnia 3 listopada 1988 r., L. dz. 9352/88, +Stanisław Napierała, Bp – Wikariusz Generalny, Ks. Jan Szczepaniak – Kanclerz Kurii Metropolitalnej); natomiast WERSJA ŁACIŃSKA – wraz z informacją w nagłówku o odpuście 5 lat oraz o odpuście zupełnym (pod zwykłymi warunkami za codzienne pobożne odmawianie przez cały miesiąc) nadanym przez św. Jana XXIII w dn. 11 III 1960 – zacytowana ze str. 319*-320* łacińskiego Brewiarza Rzymskiego wydanego w roku 1961 („BREVIARIUM ROMANUM ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Summorum Pontificum cura recognitum” – Editio prima iuxta typicam, Tomus alter, Romae-Turonibus-Parisiis, SUMPTIBUS ET TYPIS MAME, Copyright 1961 by Maison Mame)]:
  __________MODLITWA KLEMENSA XI [Oratio universalis sub nomine Clementis Papæ XI vulgata – Indulgentia quinque annorum; plenaria suetis condicionibus, si cotidie per integrum mensem hæc oratio pie recitata fuerit. Ioannes Pp. XXIII, 11 martii 1960]:
  Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją WIARĘ; ufam Tobie, ale wspomóż moją NADZIEJĘ; miłuję Ciebie, lecz uczyń moją MIŁOŚĆ bardziej gorącą; żałuję za moje grzechy, ale spraw, bym ŻAŁOWAŁ doskonalej. [Credo, Dómine, sed credam fírmius; spero, sed sperem secúrius; amo, sed amem ardéntius; dóleo, sed dóleam veheméntius.]
  Uwielbiam Cię jako STWÓRCĘ wszechrzeczy, pragnę Ciebie jako CELU ostatecznego; wychwalam Cię jako ustawicznego DOBROCZYŃCĘ, wzywam jako miłosiernego OBROŃCĘ. [Adóro te ut primum princípium; desídero ut finem últimum; laudo ut benefactórem perpétuum; ínvoco ut defensórem propítium.]
  Kieruj mną w swojej MĄDROŚCI, otocz swą SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, pocieszaj DOBROCIĄ, chroń swoją POTĘGĄ. [Tua me sapiéntia dírige, iustítia cóntine, cleméntia soláre, poténtia prótege.]
  Ofiaruję Ci moje MYŚLI, Panie, aby mnie prowadziły DO CIEBIE; moje SŁOWA, aby mówiły jedynie O TOBIE; moje UCZYNKI, aby zgodne były Z TWOJĄ wolą, i całe POSTĘPOWANIE moje, aby było życiem wyłącznie DLA CIEBIE. [Offero tibi, Dómine, cogitánda, ut sint ad te; dicénda, ut sint de te; faciénda, ut sint secúndum te; ferénda, ut sint propter te.]
  Chcę tego, CZEGO Ty chcesz, chcę DLATEGO, że Ty chcesz, chcę, JAK Ty chcesz i JAK DŁUGO chcesz. [Volo quidquid vis, volo quia vis, volo quómodo vis, volo quámdiu vis.]
  Proszę Cię, Panie, abyś oświecił mój ROZUM, pobudził moją WOLĘ, oczyścił CIAŁO i uświęcił DUSZĘ. [Oro, Dómine: intelléctum illúmines, voluntátem inflámmes, cor emúndes, ánimam sanctífices.]
  Daj mi żałować za PRZESZŁE grzechy i zwyciężyć PRZYSZŁE pokusy, opanować ZŁE skłonności i nabywać ODPOWIEDNIE dla mnie cnoty. [Défleam prætéritas iniquitátes, repéllam futúras tentatiónes, córrigam vitiósas propensiónes, éxcolam idóneas virtútes.]
  Daj mi, dobry Boże, MIŁOŚĆ ku Tobie i WSTRĘT do moich wad, szczerą TROSKĘ o bliźnich i POGARDĘ tego, co złe na świecie. [Tríbue mihi, bone Deus, amórem tui, ódium mei, zelum próximi, contémptum mundi.]
  Spraw, abym się starał słuchać PRZEŁOŻONYCH, pomagał PODWŁADNYM, dbał o PRZYJACIÓŁ i przebaczał WROGOM. [Stúdeam superióribus obedíre, inferióribus subveníre, amícis consúlere, inimícis párcere.]
  Pomóż mi zwyciężać pożądliwość UMARTWIENIEM, skąpstwo JAŁMUŻNĄ, gniewliwość ŁAGODNOŚCIĄ, a oziębłość ZAPAŁEM. [Vincam voluptátem austeritáte, avarítiam largitáte, iracúndiam lenitáte, tepiditátem fervóre.]
  Uczyń mnie ROZTROPNYM w radach, WYTRZYMAŁYM w niebezpieczeństwach, CIERPLIWYM w przeciwnościach i POKORNYM w powodzeniu. [Redde mihi prudéntem in consíliis, constántem in perículis, patiéntem in advérsis, húmilem in prósperis.]
  Spraw, Panie, abym był SKUPIONY w modlitwie, WSTRZEMIĘŹLIWY przy posiłku, DOKŁADNY w pracy i ZDECYDOWANY w zamiarach. [Fac, Dómine, ut sim in oratióne atténtus, in épulis sóbrius, in múnere sédulus, in propósito firmus.]
  Natchnij mnie troską o czystość sumienia, skromność zachowania się i wyglądu, mowę bez zarzutu i życie uporządkowane. [Curem habére innocéntiam INTERIÓREM, modéstiam EXTERIÓREM, conversatiónem EXEMPLÁREM, vitam REGULÁREM.]
  Pomóż mi czuwać nad popędami NATURY, nad współpracą z ŁASKĄ, zachowywaniem Twego PRAWA i postępowaniem wysługującym ZBAWIENIE. [Assídue invígilem natúræ domándæ, grátiæ fovéndæ, legi servándæ, salúti promeréndæ.]
  Naucz mnie, jak jest MAŁYM to, co ziemskie, jak WIELKIM to, co Boskie, jak krótkim, co DOCZESNE, jak nieskończonym, co WIECZNE. [Discam a te quam ténue quod terrénum, quam grande quod divínum, quam breve quod temporáneum, quam durábile quod ætérnum.]
  Spraw, abym dobrze przygotował się na ŚMIERĆ, przejął się lękiem Twojego SĄDU, uniknął POTĘPIENIA i osiągnął NIEBO. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. [Da mortem prævéniam, iudícium pertímeam, inférnum effúgiam, paradísum obtíneam. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.]

  • Paweł pisze:

   W obliczu obecnych zagrożeń chorobami i niespodziewaną śmiercią warto może też zacytować modlitwę autorstwa Sł. Bożego papieża Benedykta XIII (pontyfikat w latach 1724-1730, czyli drugi po zakończeniu pontyfikatu wyżej wymienionego papieża Klemensa XI):
   __________ MODLITWY OJCA ŚW. BENEDYKTA XIII PAPIEŻA
   Na uproszenie od P. Boga łaski zachowania od nagłej śmierci:
   [Znajdujące się też w wersji angielskiej pod poniższym linkiem (na str. 317, w rozdziale 132) – jako obdarzone odpustem 100 dni (oraz zupełnym za codzienne odmawianie przez cały ROK – pod zwykłymi warunkami, ale z modlitwą wg intencji papieża mającą być odmówioną w kościele w obecności Najśw. Sakramentu) nadanym przez Sł. Bożego papieża Piusa VII, tyle że (jak rozumiem) dla zyskania odpustu odmawia się je razem/łącznie z innymi tam zamieszczonymi (na str. 314-319 – w tym ww. rozdziale) modlitwami i antyfonami: https://books.google.pl/books?id=DeoCAAAAQAAJ&pg=PA26&dq=Veni+Creator+raccolta&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj88YLx2bTtAhWk-ioKHSLlBp0Q6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=Veni%20Creator%20raccolta&f=false ]
   O najmiłosierniejszy Panie Jezu, przez Twoje konanie w Ogrójcu i pot krwawy, przez śmierć Twoję zachowaj mnie, Ciebie proszę, od nagłej i niespodziewanej śmierci.
   O najłaskawszy Panie Jezu Chryste, przez najokrutniejsze i najzelżywsze ubiczowanie i ukoronowanie Twoje, przez krzyż i gorzką mękę Twoję, i przez Twoję dobroć, proszę, racz mnie zachować od nagłej śmierci, abym bez świętych Sakramentów z tego nie schodził świata.
   O mój najukochańszy Panie Jezu, Boże mój, przez wszystkie tęsknoty i boleści Twoje, przez najdroższą krew Twoję, przez najświętsze rany Twoje, przez one, o mój najsłodszy Jezu, ostatnie słowa Twoje, któreś na krzyżu wisząc powiedział: ‚Boże mój, Boże mój, czemużeś mnie opuścił’, i przez owo silne wołanie Twoje: ‚Ojcze! w ręce Twoje polecam ducha mojego’, gorąco Ciebie proszę, abym nagłą śmiercią nie zszedł z tego życia.
   Ręce Twoje, o Odkupicielu mój, ukształciły mnie, więc nagłą śmiercią nie zabieraj mnie, ale racz pozwolić czasu do szczerej pokuty i szczęśliwego wyjścia z tego życia do żywota wiecznego, przy łasce Twojej; abym Cię całem sercem kochał, wielbił i błogosławił na wieki.
   Panie Jezu Chryste, przez pięć Ran Twoich najświętszych, które Ci miłość duszy mojej zadała na krzyżu, przybądź na ratunek sługom Twoim przenajdroższą krwią odkupionym. Amen.
   [Zacytowane ze str. 392-393 książeczki do nabożeństwa „Zdrowaś Marya” wydanej w Wilnie w roku 1927, której dane podałem w komentarzu pod wpisem: https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2018/01/02/oredzie-matki-bozej-z-medjugorje-z-2-stycznia-2018-roku-cierpienie-sprawia-ze-wzrastacie-na-duchu/ ]

 4. Klara pisze:

  https://www.countdowntothekingdom.com/

  PRZESŁANIE OD NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  DO JEJ UKOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍI
  12 KWIETNIA 2021

  „…… Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, koniecznie wzmocnijcie system odpornościowy, zaraza postępuje be miłosierdzia.

  W TYM CZASIE UŻYWAJCIE ROŚLINĘ LECZNICZĄ ARTEMISIA DO INFUZJI. (*)

  Błogosławię was Moim Niepokalanym Sercem. Jestem z wami, nie jesteście sami.
  Mama Maryjo,
  Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

  (*) Bylica roczna (ARTEMISIA ANNUA) to roślina rodzima dla Chin, gdzie rośnie naturalnie w prowincjach Chahar i Syczuan. Dziś uprawiana jest w wielu krajach świata, ponieważ wykazuje wyjątkowe właściwości. Pozyskuje się z niej artemizynę, która jest uznanym na świecie lekiem na malarię.
  Infuzja: napar, wyciąg z ziół otrzymywany przez moczenie

 5. Klara pisze:

  https://www.countdowntothekingdom.com/medicinal-plants/
  Poniżej znajdują się fragmenty objawień które otrzymała (na przestrzeni kilku lat)
  Luz de Maria de Bonilla które wspominają o chorobach, które pojawią się na świecie oprócz koronawirusa.

  Uwaga: Chociaż większość z tych roślin polecanych przez Niebo nie ma przeciwwskazań, to w niektórych przypadkach mogą one powodować niepożądane reakcje (w połączeniu z innymi substancjami, lekami, przedawkowaniem itp.). Dlatego zawsze zalecamy wcześniejszą konsultację z lekarzem i przeanalizowanie każdego konkretnego przypadku, zwłaszcza co do dawki, jaką można spożyć.

  Nasz Pan Jezus Chrystus:
  Maj 2009
  Zachęcam was, abyście nie zapomnieli o korzystaniu z sakramentaliów. W przypadku chorób zakaźnych (zarazy, zarazy itp.) Namaść drzwi i okna błogosławionym olejem. Jeśli jesteś chory, posyp żywność święconą wodą i pamiętaj o stosowaniu roślin leczniczych, których Moja Matka poleciła ci w tych nieprzewidzianych przypadkach.

  Najświętsza Maryja Panna:
  Październik 13, 2014
  Dieta ludzkości jest wygodna, ale całkowicie szkodliwa dla ludzkiego ciała, które jest nieustannie niszczone i chore. W tej chwili ludzkie ciało jest nasycone złym odżywianiem, sprzyjając w ten sposób osłabieniu organizmu, a nowe choroby opanowują człowieka, powodując wielkie zło.
  Luz de Maria zapytał Matkę Marię, co należy zrobić, aby ciało było bardziej odporne na nadchodzące plagi. Matka Boska odpowiedziała:
  Moi Umiłowani, użyj wcześniej przegotowanej wody i od razu rozpocznij detoksykację organizmu, wypijając jak najwięcej wody: w ten sposób organizm zostanie oczyszczony.
  ________________________________________
  Nasz Pan Jezus Chrystus:
  Sierpnia 3, 2017
  Niektóre z Moich dzieci nie zaznały poważnych czasów; nie znają twarzy głodu, nie znają twarzy represji, nie znają twarzy rozpaczy z powodu braku tego, co jest konieczne do opanowania bólu. Moja Matka dała wam i da wam leki, które można znaleźć w naturze, a wraz z nimi łagodzić choroby i powodować ich znikanie. Nie siedź na tym, czekając na chwilę, aby z nich skorzystać: szukaj ich tam, gdzie możesz, szukaj ich tam, gdzie możesz je zlokalizować blisko ciebie. Nie czekaj na ostatni moment. Zaraza porusza się w ciszy, bez ujawnienia się ludzkości. Masz środki i więcej, aby z tym walczyć. Nie porzucam Mojego ludu.

  Nasz Pan Jezus Chrystus:
  Październik 10, 2018
  Wzywam was do zjednoczenia, zjednoczenia i intensyfikacji braterstwa. Wzywam was, abyście skompilowali przesłania, w których Moja Matka lub ja dostarczyliśmy wam naturalne leki niezbędne do stawienia czoła wielkim zaraźom, plagom, chorobom i skażeniom chemicznym, na które będziecie narażeni, jako ludzkość, ponieważ to nie tylko natura buntująca się przeciwko człowiekowi, ale także ci, którzy z małostkowymi i samolubnymi interesami spiskowali w celu eksterminacji znacznej części ludzkości.

  Nasz Pan Jezus Chrystus:
  Listopad 20, 2018
  Moi umiłowani, wiele chorób zagraża ludzkości, a ja o tym wspominam i daję wam znać, abyście mogli się ochronić. Wirusy roją się w powietrzu i powinieneś się chronić; za to Moja Matka wam dała i będzie nadal dawać wam niezbędne naturalne leki, abyście mogli wprowadzić je w życie, ponieważ niektóre wirusy zostały zdeformowane w laboratoriach, aby nie reagowały na leki ludzkie. Będzie to wtedy, że niewierzący, wykorzystując wszystko, co znajduje się w naturze i o czym wspomniała wam Moja Matka, będą zaskoczeni, widząc, jak zdrowie, jeśli jest to nasza wola, odzyskuje.

  Nasz Pan Jezus Chrystus:
  Czerwiec 6, 2019
  Ludu mój, cierpienia nadciągają dla ludzkości; choroby, które zostały wyeliminowane, powrócą, aby cię przestraszyć, ponieważ w tych czasach szybko się rozwijają.

 6. Klara pisze:

  cdn.

  Najświętsza Maryja Panna:
  Może 24, 2017
  Zbliżają się poważne choroby atakujące układ trawienny; użyj rośliny znanej jako ANGELICA. Używaj prawidłowo całej rośliny, zachowując ostrożność u kobiet w ciąży. Nadchodzi choroba, która zaatakuje oczy; w tym celu użyj rośliny znanej jako EYEBRIGHT.
  Najświętsza Maryja Panna:

  Marzec 12, 2017
  Jako wasza Matka, błagam was, abyście w ramach rutyny życia utrzymywali codzienną konieczność spożywania WITAMINY C, codziennego spożywania surowego czosnku lub imbiru.
  Luz de Maria (wizja):

  Czerwiec 3, 2016
  Nagle nasza Matka podnosi drugą rękę i pojawiają się ludzie chorzy na wielkie plagi; wtedy widzę zdrową osobę zbliżającą się do innej, która jest chora, i natychmiast zostaje zarażona. . . Pytam naszą Matkę: „Jak możemy pomóc tym braciom i siostrom?” i mówi do mnie: „UŻYWAJ OLEJU DOBREGO SAMARITANU. Dałem wam NIEZBĘDNE I WŁAŚCIWE SKŁADNIKI ”.
  Nasza Matka powiedziała mi, że nadejdą prawdziwe plagi i że powinniśmy spożywać ząbek surowego czosnku rano lub olejku z oregano: te dwa są doskonałymi antybiotykami. Jeśli nie możesz uzyskać oleju z oregano, możesz go zagotować i zrobić z niego herbatę. Ale olej oregano jest lepszy jako antybiotyk.
  Najświętsza Maryja Panna:

  Styczeń 28, 2016
  Używaj dziewanny i rozmarynu w małych ilościach.

  Najświętsza Maryja Panna:
  Styczeń 31, 2015
  Inna choroba rozprzestrzenia się, wpływając na drogi oddechowe; to jest bardzo zaraźliwe. Zachowaj wodę święconą; walcz z głogiem i Echinaceą.

  Refleksja Luz de Maria:
  Listopad 10, 2014
  Matka Boska powiedziała mi o chorobie, która zaatakuje układ nerwowy i układ odpornościowy powodując poważne problemy skórne, dla których kazała mi użyć liścia pokrzywy i miłorzębu japońskiego.

  Najświętsza Maryja Panna:
  Październik 11, 2014
  Zaraza jest odnawiana przez tych, którzy służą antychrystowi, i widzą, jak ekonomia ulega. Biorąc to pod uwagę, wzywam was, dzieci, do uzdrowienia ciała za pomocą tego, co natura zapewnia dobru ciała, a w odniesieniu do obecnej choroby – zastosowania ARTEMISIA ANNUA.

  Najświętsza Maryja Panna:
  Październik 13, 2014
  Moi umiłowani, jako Matka, która widzi dalej niż widzicie, wzywam was do jedzenia MULBERRIES [BLACKBERRIES]. Są naturalnym oczyszczaczem krwi, dzięki czemu Twój organizm stanie się bardziej odporny na zło, które dotknie ludzkość. Nie wiecie, że wiele wirusów i bakterii, które są plagą, zostały stworzone przez samego człowieka jako produkt władzy nad całą ludzkością.

 7. xcvb pisze:

  szczerze to czesciowo nie rozumiem slow ks. Guza. moze nie mamy prawa modlic sie o koniec swiata ale z pewnoscia mamy prawo modlic sie o Paruzje. Mamy rowniez prawo modlic sie o skrocenie czasu ucisku itd. Wlasciwie to nie tylko prawo ale i obowiazek. MARANATHA.

 8. Maggie pisze:

  FRAGMENT LISTU (widzę że nie kopiuje się link do petycji):

  Strajk Kobiet to organizacja, która wielokrotnie i w sposób szczególnie agresywny i wulgarny nawoływała wprost do łamania Konstytucji RP oraz do stosowania przemocy na ulicach polskich miast wobec osób i instytucji nie podzielających jej postulatu aborcji na żądanie.

  Przenoszenie na teren placówek oświatowych walki ideologicznej i metod działania organizacji nawołujących do przemocy nie powinno mieć miejsca i dyrektor szkoły, który o to dba wypełnia swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem i w duchu troski o dobro powierzonej mu młodzieży.

  Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodzicka należąca do partii Lewica znana jest ze swojego jednoznacznego popracia dla organizacji Strajk Kobiet, jej postulatów i metod działania.

  Obrazuje to m.in. jej zdjęcie powyżej trzymającej w rękach symbol tej organizacji, zamieszczone na profilu na Facebooku 28 października 2020 roku.

  Małgorzata Moskwa-Wodzicka podjęła skandaliczną decyzję o postępowaniu dyscyplinarnym i zawieszeniu dyrektora łódzkiego liceum. Bardzo prosimy o podpis pod petycją o jej natychmiastową dymisję.

  Nawet prywatnie, Pani wiceprezydent powinna się wstydzić wspierania grup, które wprost namawiają do łamania polskiego prawa i podżegają do przemocy.

  Tym bardziej dyskwalifikuje ją do sprawowania jakichkolwiek funkcji publicznych nie tylko obnoszenie się z takimi poglądami, ale podejmowania decyzji, które mają na celu obronę symboli środowisk nawołujących do nienawiści i naruszania konstytucyjnego porządku prawnego.

  Domagamy się, by Pani prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, stanęła po stronie praworządności i zdecydowanego potępienia prób obrony symboli, za którymi stoi przemoc i hasła anarchizacji życia społecznego.

  Zgoda na to, by urzędnik miejski stawał się narzędziem walki ideologicznej dla skrajnego ugrupowania łamiącego prawo, to bardzo niebezpieczne zjawisko.

  Bardzo prosimy o podpis pod petycją do Prezydent Łodzi, by służyła on dobru całej wspólnoty, wszystkim mieszkańcom miasta, stała na straży prawa, a nie rozbudzała ambicje wąskiej grupy lewicowych aktywistek, których celem jest szerzenie walki ideologicznej oraz eskalowanie polaryzacji światopoglądowej nawet na terenie placówek oświatowych.

  Szkoła w żadnym wypadku nie może być miejscem agitacji politycznej, eskalowania polaryzacji postaw światopoglądowych, czy forum promowania środowisk nawołujących do łamania konstytucji, polskiego prawa i przemocy wobec inaczej myślących.

  Urzędnik miejski, który tego nie rozumie, albo, jak wynika z wypowiedzi samej Pani wiceprezydent, wręcz takie zachowania gloryfikuje nie powinien sprawować żadnych stanowisk publicznych.

  Służba publiczna wymaga poszanowania i przestrzegania porządku prawnego RP oraz dbania o dobro wspólne, a nie wspierania którejkolwiek ze stron walki ideologicznej, szczególnie na terenie placówek oświatowych.

  Jesteśmy zatem przekonani, że w tej sprawie Prezydent Łodzi Pani Hanna Zdanowska będzie bezkompromisowo broniła porządku prawnego Rzeczypospolitej, nie tolerując żadnych decyzji swoich urzędników, które de facto mają wspierać tych, którzy nawołują do przemocy i łamania prawa.

  Mamy nadzieję, że nie pozwoli też, by użyto jej autorytetu do ataku na nauczyciela, który w trosce o dobro szkoły i powierzonej mu młodzieży dba o apolityczność placówki, dla której miasto jest organem prowadzącym.

  Ataku, który ma miejsce tylko dlatego, że w świecie skrajnie zideologizowanych środowisk nawet tak szlachetna idea, jak równe traktowanie i ratowanie chorych nieuleczalnie dzieci, stanowi pretekst do nawoływania do przemocy i łamania porządku prawnego.

  Bardzo proszę podpisać petycję do Prezydent Zdanowskiej, by natychmiast podjęła decyzję o dymisji urzędniczki, która służbę wspólnocie wszystkich mieszkańców myli z walką ideologiczną, w której pochwalana jest przemoc i łamanie prawa.

  Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

  Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

 9. Maggie pisze:

  Zmarła najstarsza Amerykanka … w wieku 116 lat, z Północnej Carolina. Miała 12 dzieci, licznych wnuków i mnóstwo prawnuków. Zapytana, o receptę jej długowieczności powiedziała: service & Lord.
  https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI9pWlpYjwAhXcFlkFHZigDQEQ0PADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.wbtv.com%2F2021%2F04%2F17%2Fcharlottes-hester-ford-previously-oldest-living-american-dies-years-old%2F&usg=AOvVaw21Ac8jp0gH0pOtCw9_dBEz
  Wieczny odpoczynek racz dać jej Panie.

  • Maggie pisze:

   Przekręciłam na pierwszym miejscu pani Ford powiedziała, że jej życiodajną siłą to Fate & service – czyli Wiara i posługa (pracowała i pomagała usługując). Na filmiku sprzed 2 lat uwieczniono: jak odpowiadając, na to to pytanie o długowieczność, bez namysłu zacytowała „Pan mym pasterzem …”. Miała 12 dzieci i 48 wnucząt i liczne prawnuczęta.

 10. Margo pisze:

  Kochana pani Ewo.Dziekuje,ze udostepnia pani te powyzsze informacje.
  Mam pytanie,a co maoga jesc ludzie,ktorzy czosnku, Echinacea i innych wymienonych produktow jesc nie moga bo maja alergile lub silna nietolerancje pokarmowa.

  Pozostaje tylko woda i gleboka wiara w Boga oraz prowadzenie przez Ducha Swietego .

 11. Margo pisze:

  Na te trudne czasy – szczegolnie dla ludzi na emigracji – zrodla nadzieji mozemy szukac w Ewangelii.
  Polecam kazanie ksiedza Cezarego Kraczkowskiego pt:Najpiekniejsze slowa w Ewangelii.

 12. Margo pisze:

  Jeszcze nigdy nie slyszalam takiego kazania pelnego nadzieji i wiary, jak to uslyszane w malym angielskim kosciele i jakas dobra dusza to nagrala wiec polecam to kazania ks Cezarego Kraczkowskiego.

 13. Krystyna pisze:

  Zupełnie zgadzam z się z xcvb .Pozat tym nie da się być obojętnym na cierpienie zabijanych dzieci w łonach matek, ofiary pedpfilii itp. Ks.prof. Guz zaleca być obojętnym i niczym się nie przejmować.

  • Maggie pisze:

   💕@ Krystyna: Rozumiem ten wywód ks.Guza aby naszą modlitwę ku Bogu kontynuować i nawet kierować tam gdzie „nas boli”, ALE nie jako ingerującą w Boże Plany pod presją jakby „naszych zachcianek, że teraz to i to chcę” i DLATEGO, z trzeba uszanowaniem można z POKORĄ prosić o wszystko LECZ z jednoczesnym, a płynącym również z serca „pokornym dodatkiem”, aby było tak jak pokazał nam Jezus Chrystus kiedy myślał o Golgocie/Krzyżu: Ojcze odejmij ten krzyż JEŚLI taka Twoja Wola. Inaczej modlitwa nasza może w niebezpieczny sposób nabrać formy/charakteru żądania w stylu jak do … kelnera.
   Więcej więc starajmy się pogrążyć w ufności kiedy się modlimy … na wzór o.Dolindo w najkrótszej modlitwie: JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ – która jest spójna z JEZU UFAM TOBIE, wypisanym na polecenie Jezusa Chrystusa na zleconym do namalowania obrazie „siostrze św.Faustynie” .
   Kiedyś słyszałam fragment ks.N., chyba przed suspensą, który „grzmiał” na tych wzywających Jezusa do jak najszybszego przyjścia. Mówił, że Pan Bóg ma swoje plany i jest Miłosierny, a więc daje szansę poprawy tym, którzy są jeszcze/nawet daleko Niego etc.
   Pamiętajmy, że Jezus przebaczył wiele i wielu, a nawet powołał do służby, zaciętego prześladowcę, Szawła. Kiedy widzimy szerzące się zło i doń dopust najstosowniejszą jest gorąca modlitwa w tej sprawie z ODDANIEM Panu Bogu.
   Nie chcę się rozpisywać, bo i tak dużo słów użyłam, ale może pod takim kątem warto rozmyślać. Pamiętajmy o tym kim jesteśmy i o dziękuję, przepraszam zanim powiemy proszę. 😘
   💕🙏🏻❣️

   • Longin pisze:

    Dokładnie tak Maggie, bowiem taki był kontekst tej dosyć luźnej choć bardzo głębokiej wypowiedzi ks.Guza. Mamy owszem oczekiwać dnia ostatecznego, ale nigdy żądać ingerencji w Boże Plany, których nie my jesteśmy architektami.

    Interesujące jest również wyjaśnienie ks. prof. dotyczące słowa „wkrótce” w znaczeniu perspektywy czasu wypełnienia Bożych wydarzeń i obietnic, które niewiele mają wspólnego z naszymi ziemskimi rachubami. Każdy bowiem odcinek czasu w zestawieniu z wiecznością jest takim właśnie „wkrótce”.
    My jednak oczekujemy często tzw. ludzkiej perspektywy „wkrótce”, która występuje w wielu objawieniach współczesnych gdzie mówi się o konkretnych wydarzeniach w perspektywie naszego ziemskiego „wkrótce”, czyli przestrzeni kilku lat, a być może jednego pokolenia.

    • xcvb pisze:

     Reasumujac nie modlmy sie o koniec swiata za to modlmy sie o Paruzje lub Triumf Serca Maryi. S Faustyna mowi ze swiat skonczy sie kiedy dopelni sie liczba dusz wybranych czyli prawdopodobni swietych. Z drugiej zas strony napisane jest ze pan Bog skroci czas ucisku ze wzgledu na wybranych.

   • Bozena pisze:

    Dziekuje Maggie , madra wypowiedz 🙂

 14. Karolina pisze:

  Chciałabym zapytać czy są tu rodzice, którzy odmówili zaszczepienia dziecka szczepionką MMR i czy z tego powodu ponieśli jakieś konsekwencje np finansowe. Chciałabym wiedzieć jak to wygląda w praktyce i na co się przygotować.

  • Anna SJ pisze:

   Karolino,wejdź na stopnop.com.pl

   • Maggie pisze:

    Może? Pomoże?
    Poniżej ta wiadomość z wpisu na WOWIThttps://wobroniewiaryitradycji.com/2021/04/12/o-miroslaw-kopczewski-ofm-mistyczka-ktora-uratowala-tysiace-dusz/

    Maria pisze:
    12 kwietnia 2021 o 21:42
    Ufajmy Jezusowi! Informacja dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą
    Trybunał Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy orzekł w dniu 29 stycznia 2021 r. W rezolucji 2361, że nie może być obowiązkowych szczepień w żadnym kraju europejskim ani dyskryminacji osób, które nie przyjmują szczepień, w orzeczeniu 7.3, 7.3. .1 i 7.3.2 .

  • Marta pisze:

   Od 5 lat staram się unikać tej szczepionki dla moich dzieci. Póki co przychodzą „tylko” ponaglenia z przychodni. W sytuacji pandemicznej sanepid ma co robić, więc wierzę, że póki co się nami nie zajmą. Z drugiej strony, jak mnie wezwą do zaszczepienia dzieci pod rygorem kary finansowej, to wprost odmówię tłumacząc się „pandemią” i strachem o zdrowie dzieci. Ciężki temat ale ufam Bogu, niech on tym pilotuje. Ps. Nie jestem antyszczepionkowcem, dzieci są zaszczepione na niektóre choroby.

   • Joan pisze:

    Tak jak ktos powiedzial, wejdz na stop nop gdzie maja prawnikow i wiedze jak uniknac kary. Nie graj sama bo za nim sie obrocisz siada ci na konto. Nie ma czegos takiegi jak „antyszczepionlowiec”. To jest termin uzywany przez media, zeby kategoryzowac i klocic ludzi.

  • pewna mama pisze:

   Wyrok wykonania kary śmierci ks. Blachnickiego byl przekladany na spód stosu kartek – tak dlugo,że wreszcie nie zostal wykonany…
   Mozemy prosic Boga i Aniola Stróża o podobne cuda – by Bog pozwolil nam nie marnowac naszego czasu np. na chodzenie po sądach.
   Moj pomysl na ten problem jest taki:
   nie wychylać sie, nie pojawiac sie niepotrzebnie za czesto w przychodni, nic nie podpisywac (dopóki nie podpiszemy odmowy, przychodnia nie ma prawa podac naszych danych sanepidowi bo RODO,ochrona danych osobowych – a jakby podala to mozna przychodnie do sądu podać). Można do lekarza isc prywatnie lub na opieke nocna i swiateczną… (ale warto nie miec calkiem pustej ksiazeczki zdrowia w rubrykach typu bilans – na wszelki wypadek w razie jakichs oskarzen o zaniedbanie zdrowia dziecka…).
   Są na facebooku rożne grupy w tym temacie – rownież regionalniee – bo w kazdym wojewodztwie moze to troche inaczej funkcjonowac – warto sie zapisac.

 15. Krystyna pisze:

  Słowa modlitwy Pańskiej; Przyjdź Królestwo Twoje…..
  i moja codzienna modlitwa: ,,Boże Ojcze Wszechmogący chwała i majestat Twój, niech obejmą ziemię a Duch Św. niech spocznie na niej i da jej odpocznienie.”

  Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 17.04.2021., orędzie Jezusa

  ,,Bracia umiłowani, oto jestem z wami, którzy prosiliście o Moją interwencję. Bracia, proszę was, żebyście się modlili i wznosili błagania, by czas został jeszcze bardziej skrócony. Ja jestem gotowy, i wkrótce burza spadnie na ludzkość, będzie tak silna, że świat [takiej] nie pamięta. Ja modlę się do Mego Ojca, aby okruch miłosierdzia, jaki pozostał, mógł zostać użyty dla tych zagubionych dzieci. Bracia Moi, wszystko się nagle zmieni; będzie wam trudno odróżniać wpływy dobre od tych złych, jeśli nie będziecie przygotowani. Świat zmieni się tak, jak nigdy tego nie widzieliście. Ten, kto będzie ze Mną, niech wykrzykuje z autorytetem Moje Imię, tak, aby zmiażdżyć wszystko to, co pochodzi od Złego. Nigdy bym nie chciał tego wszystkiego, lecz wy igraliście z Bogiem nie zdając sobie sprawy, ku czemu szliście naprzeciw. Wasze wybory i wasze złe decyzje ciążą na Mnie jak głaz, i teraz proszę was usilnie: Dość całego tego cierpienia! Moja Najświętsza Matka towarzyszyła wam przez lata, by prowadzić was drogą, która pochodzi od Boga, lecz ludzkość była zajęta cieszeniem się wszystkimi korzyściami świata, depcząc braci, dzieci i wszystko to, co znalazła na swej drodze, nie posiadając natomiast pokory ani mądrości. A teraz, czemu jesteście dotknięci tym, co się dzieje? Nie wiecie, że nawet najmniejszy z grzechów może ciążyć? Wybraliście bogactwa, zamiast się zadowolić małymi rzeczami; dano wam naukę, a wielu użyło jej, by zabijać; owszem, używaliście nauki, ale nie swojego sumienia. Rozum i łaski, które wam powierzono, zostały wykorzystane dla pieniędzy; a mimo to teraz się dziwicie, że żyjecie w dyktaturze i w cierpieniu? Módlcie się, módlcie się, módlcie się, i bądźcie wierni prawom i przykazaniom Nieba, jeśli chcecie się ocalić i nie stracić życia. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, w Moje Imię, i [w Imię] Ducha Świętego. Amen. Wasz Drogi Jezus.”

  I na koniec do rozważenia: Apokalipsa św. Jana, rozdz. 22, w. 20-21.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s