Czyścimy czyściec – transmisja uzyskania odpustu za dusze czyśćcowe

Nasz nowy projekt „Czyścimy czyściec” będzie transmitowany we środę o godzinie 21.20 na kanale YouTube „ku Bogu”. Transmisję będzie prowadził kapłan, który przeprowadzi uczestników przez proces uzyskania odpustu zupełnego za duszę w czyśćcu cierpiącą. Dołącz do naszej wspólnej modlitwy CZYŚCIMY CZYŚCIEC.
Działając we wspólnocie, jesteśmy w stanie uczynić więcej dobra, co dla dusz cierpiących ma ogromne znaczenie. Celem projektu będzie wyzwolenie z czyśćca jak największej ilości dusz poprzez słuchanie Pisma Świętego i dopełnienie warunków odpustu.
Naszymi partnerami są „Biblia Audio Superprodukcja” oraz wydawnictwo „Fronda”.
Z Panem Bogiem Zespół „ku Bogu”.
Szczegółowo o warunkach i możliwościach uzyskania odpustów zupełnych i cząstkowych możesz się dowiedzieć tu : 
KuBoguYT/pos…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „Czyścimy czyściec – transmisja uzyskania odpustu za dusze czyśćcowe

 1. Paweł pisze:

  Dziś mamy przedostatni dzień Adwentu – okresu poświęconego szczególnie m. in. rozważaniu Starego Testamentu, więc może przyda się komuś taka oto „chronologia biblijna”, jaką według mojej najlepszej wiedzy i woli tudzież wg dostępnych mi źródeł udało mi się ułożyć:
  STARY TESTAMENT:
  _______Prolog Biblii (PREHISTORIA): Rdz 1-11 [Adam i Ewa – XL wiek p. Chr.; potop – XXIV wiek p. Chr.; wieża Babel – XXIII wiek p. Chr.; wg danych zawartych w dosłownych sformułowaniach wersetów biblijnych – od stworzenia Adama i Ewy do narodzin Abrahama upłynęło 1948 lat]
  _______Dzieje Patriarchów izraelskich – część I: Rdz 12-36 [ABRAHAM – XX wiek p. Chr.; Izaak – XX/XIX wiek p. Chr.; Jakub (czyli IZRAEL) i Ezaw – XIX/XVIII wiek p. Chr.]. Dzieje Patriarchów izraelskich – część II: Rdz 37-50 [Józef – XVIII/XVII wiek p. Chr.; 400-letnia niewola EGIPSKA: XVII-XIV wiek p. Chr.; wydaje się ponadto, że również tytułowy bohater jednej z Ksiąg mądrościowych ST – HIOB – żył w czasach Patriarchów]
  _______Okres MOJŻESZOWY: XIII wiek p. Chr. [Wyjście, czyli „Exodus”: Wj 1-18; Pobyt „Na Synaju”: Wj 19-40, cała Kpł oraz Lb 1-8; Droga „Ku Ziemi Obiecanej”: Lb 9-36 oraz cała Pwt]. Okres Jozuego i SĘDZIÓW: XIII-XI wiek p. Chr. [przedstawiają go Księgi „wczesnohistoryczne”, opisujące m. in. ów „ustrój” ulubiony przez Boga: Jozuego, Sędziów, Rut i pierwsze 8 rozdziałów Pierwszej Księgi Samuela]
  _______Okres jednolitej monarchii IZRAELSKIEJ – trzech pierwszych KRÓLÓW „z Bożego (aczkolwiek z założenia: niechętnego) namaszczenia” [opisany w Księgach „późnohistorycznych” Biblii]: Król Saul – ok. 1050-1010 r. p. Chr. [1 Sm 9-31]. Król i prorok DAWID – ok. 1010-970 r. p. Chr. [cała Druga Księga Samuela oraz – równolegle i ewentualnie uzupełniająco: 1 Krn 11-29; Dawidowi przypisywane są liczne PSALMY: formalnie przypisuje się mu autorstwo 73 spośród wszystkich 150, natomiast 35 Psalmów nie posiada wcale tytułów, które zawierałyby imię rzeczywistego lub domniemanego Autora]. Król SALOMON: 970-931 r. p. Chr. [1 Krl 1-11; 2 Krn 1-9; Salomonowi przypisuje się autorstwo ponad połowy Księgi Przysłów, zwanej też Księgą Przypowieści (dwa „zbiory Salomona”: Prz 10-22,16 i Prz 25-29), jego imię pojawia się też w pierwszym wersecie („tytułowym”) Pieśni nad Pieśniami, a ponadto również autor Księgi Koheleta (Eklezjastesa) przedstawia się jako „syn Dawida, króla w Jeruzalem” i to, co mówi o sobie w 2 pierwszych rozdziałach tej Księgi, odpowiada w znacznej mierze życiu Salomona]
  _______Podział królestwa na południową „JUDĘ” i północny „IZRAEL” (931 r. p. Chr. – 1 Krl 12 oraz 2 Krn 10) – prorocy ELIASZ i Elizeusz: IX wiek p. Chr. (od 1 Krl 17 do 2 Krl 13, a równolegle: 2 Krn 17-24), potem zaś prorok IZAJASZ: VIII wiek p. Chr. (2 Krl 15-20 oraz 2 Krn 26-32) [a w Judzie ponadto prorocy mniejsi: Abdiasz i Micheasz, natomiast w Izraelu: Ozeasz, Amos i Jonasz]
  _______Okres asyryjsko-babiloński: 721-538 r. p. Chr. [najpierw sam Izrael popada w niewolę asyryjską, a w niepodległej nadal Judzie działają ku przestrodze prorocy: JEREMIASZ (za panowania królów opisanych w 2 Krl od rozdz. 22 do końca, a równolegle: w 2 Krn od rozdz. 34 do końca), Nahum, Habakuk i Sofoniasz; następnie zaś nastaje i w Judzie „niewola BABILOŃSKA” począwszy od zburzenia Jerozolimy w roku 587/586 p. Chr., a zwana symbolicznie „70-letnią” (podobnie jak ta „awiniońska” – papieży w XIV wieku), gdy liczy się ją od upadku Asyrii pod ciosami Babilonu w roku 606 do upadku tegoż z kolei Babilonu pod ciosami Persów w 538 r. p. Chr. – i działają wtedy prorocy EZECHIEL oraz DANIEL; ponadto: w czasach asyryjsko-babilońskich miały też miejsce, choć niejako „na uboczu” głównego nurtu historii, wydarzenia opisane w Księdze Tobiasza i Księdze Judyty]
  _______Okres ODBUDOWY pod panowaniem perskim – Księga Ezdrasza, Nehemiasza i Estery [Cyrus II 558-529, Dariusz I 522-485, Kserkses I 485-465 p. Chr.; prorocy: Aggeusz, Zachariasz, Malachiasz i Joel]. Persja upada za Dariusza III (336-330), a zwycięstwo Aleksandra Macedońskiego (336-323 p. Chr.) rozpoczyna panowanie hellenistów [w tych czasach powstaje księga Mądrości Syracha, czyli Eklezjastyka, oraz tzw. Septuaginta, czyli grecki przekład Biblii, a przeciwko obcemu panowaniu (Antioch III Wielki 198-187, Antioch IV Epifanes 175-163 p. Chr.) wybucha tzw. powstanie MACHABEJSKIE, którego początki opisuje 1 Mch 1-2 oraz 2 Mch 1-7 , a rezultatem jest nastanie tzw. dynastii hasmonejskiej (m. in. Juda Machabeusz 167-160 p. Chr.: ówczesne dzieje „Do ustanowienia święta Purim” opisuje 1 Mch 3-7 oraz 2 Mch 8-15) oraz ogłoszenie niepodległości w 142 r. p. Chr.]
  ____________NOWY TESTAMENT:
  Dynastia hasmonejska zostaje obalona wraz z wkroczeniem RZYMIAN do Palestyny w 63 r. p. Chr. [Rzymianie narzucili z kolei swoich władców: Antypatra i jego syna Heroda Wielkiego (37-4 r. p. Chr.; NARODZENIE Chrystusa nastąpiło ok. 7 r. p. Chr.), którego następcą w Galilei był Herod Antypas (4 r. p. Chr. – 39 r. Pański; Męka Chrystusa miała miejsce ok. roku Pańskiego 27; a przy sumowaniu dat należy tu pamiętać, że roku „zerowego” w kalendarzu nie było, czyli np. od 7 roku p. Chr. do 27 roku Pańskiego mamy 33 lata), prokuratorem zaś Judei z ramienia Rzymian był wówczas Poncjusz Piłat (26-36 r. P.); cesarze Rzymu: Oktawian August (30 r. p. Chr. – 14 r. Pański), Tyberiusz (14-37 r. P.), Kaligula (37-41 r. P.), Klaudiusz (41-54 r. P.), Neron (54-68 r. P.)]
  _______Dodaję jeszcze tu ponadto – ustalone m. in. na podstawie książek z objawieniami prywatnymi – główne wydarzenia: PIERWSZEGO ROKU działalności publicznej Pana Jezusa [Chrzest w Jordanie, kuszenie na pustyni, wybór 12 Apostołów, Gody w Kanie Galilejskiej], DRUGIEGO ROKU działalności publicznej Pana Jezusa [wypędzenie przekupniów ze świątyni, rozmowa nocna z Nikodemem oraz przy studni z Samarytanką, wskrzeszenie córki Jaira i młodzieńca z Naim, uzdrowienie dwóch ślepców z Kafarnaum, Kazanie na Górze, ścięcie św. Jana Chrzciciela, spotkanie z jawnogrzesznicą, uciszenie burzy na jeziorze, cud uwolnienia opętanego w Gerazie oraz rozmnożenia chleba, rozesłanie Apostołów, uratowanie tonącego Piotra i mianowanie go swoim namiestnikiem] oraz TRZECIEGO ROKU działalności publicznej Pana Jezusa [Przemienienie Pańskie, odwiedziny w domu Marty i Marii z Betanii, ułaskawienie cudzołożnicy przyłapanej „in flagranti”, wskrzeszenie Łazarza, pobłogosławienie dzieci, uroczysty wjazd do Jerozolimy oraz święte Triduum Męki i Zmartwychwstania].
  _______I na sam koniec pozostałe dające się ustalić ważniejsze DATY: Ukamienowanie Pierwszego Męczennika św. SZCZEPANA – ok. 34 r. P. [Dzieje Apostolskie – rozdział 6 i 7]. Nawrócenie Szawła – ok. 36 r. P. [Dzieje Apostolskie – rozdział 9]. Pierwsza wyprawa misyjna św. PAWŁA Apostoła: 45-48 r. P. [Dz 13-14]. Druga wyprawa misyjna św. Pawła Apostoła: 50-52 r. P. [Dz 16-18; powstały wtedy oba Listy do Tesaloniczan]. Trzecia wyprawa misyjna św. Pawła Apostoła: 53-58 r. P. [Dz 19-20; powstał wtedy List do Galatów, List do Filipian, List do Rzymian i oba Listy do Koryntian]. Procesy i uwięzienie św. Pawła: 58-67 r. P. [Dzieje Apostolskie – od rozdz. 21 do końca; powstał wtedy List do Kolosan, List do Efezjan, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List do Tytusa i oba Listy do Tymoteusza, czyli – co ciekawe – tzw. „Corpus Paulinum” obejmuje w sumie 14 Listów… https://pl.wikipedia.org/wiki/Listy_Paw%C5%82a ]. Powstanie Apokalipsy św. JANA: 95 r. P. [cesarze Rzymu: Neron (54-68 r. P.), Wespazjan (69-79 r. P.), Tytus (79-81 r. P.), Domicjan (81-96 r. P.)]

  • Paweł pisze:

   ŹRÓDŁA: _______1. Chronologia powyższa dotycząca biblijnej „PREHISTORII” pokrywa się z tym, co podaje „Panorama Biblii” [wydana w roku 1987 przez Wydawnictwo Kościoła Wolnych Chrześcijan „Łaska i Pokój” w Warszawie] na ilustracji II „Pierwszy okres – Eden” http://wojtek.pp.org.pl/32577_panorama-biblii#group-7 , w tablicy chronologicznej „Od Adama do Abrahama” http://wojtek.pp.org.pl/32577_panorama-biblii#group-8 , na ilustracji III „Przed potopem” http://wojtek.pp.org.pl/32577_panorama-biblii#group-9 , oraz na ilustracji IV „Po potopie” http://wojtek.pp.org.pl/32577_panorama-biblii#group-11
   A również bł. Anna Katarzyna Emmerich przekazała (w odniesieniu do kwestii datowania „prapoczątków”), że: „(…) Jezus wobec faryzeuszów mówił o powołaniu Abrahama, o swym pobycie w Egipcie, występując przy tym przeciwko egipskiej rachubie czasu. Jezus powiedział faryzeuszom, że obecnie [tzn. za Jego życia] świat 4028 lat stoi; kiedy zaś słyszałam Jezusa to mówiącego, miał sam lat 31.” – http://jednoczmysie.pl/wp-content/uploads/2013/02/sw_katarzyna_emmerich.pdfhttps://gloria.tv/post/PZ4JgAFzXGBP3voTvQB8bJtdW [I podobnie przytoczono też na str. 67 książki: „Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z tajemnicami Starego Przymierza według widzeń błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich” – z zapisków Klemensa Brentano, wydanie IV Wydawnictwa „Maria Vincit”, Wrocław 2004; IMPRIMATUR V.I. 33/27 Kuria Biskupia w Katowicach – Wikariusz Generalny +Ks. Kasperlik; wydanie opracowane na podstawie II wydania Spółki Wydawniczej Karola Miarki w Mikołowie z roku 1927]
   _______2. Chronologia powyższa dotycząca II tysiąclecia przed Chrystusem (od Abrahama do Dawida) pokrywa się natomiast z tym, co podaje na str. 4-5 „MAŁY ATLAS BIBLIJNY – Encyklopedia biblijna ilustrowana” – NIHIL OBSTAT: Lublin, 8.08.1989 r., Ks. Bp Ryszard Karpiński, IMPRIMATUR: Lublin, 8.08.1989 r., Nr 931/Gł/89 Ks. Bp Ryszard Karpiński, wikariusz generalny, Ks. Franciszek Przytuła, kanclerz (Redakcja Wydawnictw KUL, 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, Zam. 234/87, n. 20.000)
   _______3. Chronologia zaś powyższa dotycząca I tysiąclecia przed Chrystusem (od Dawida do Chrystusa) pokrywa się z „Tablicą chronologiczną” przedstawioną na str. 1429-1435 Biblii Tysiąclecia, czyli „Pisma świętego Starego i Nowego Testamentu – w przekładzie z języków oryginalnych” [opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich; wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań – Warszawa 1980, Pro Vetere Testamento NIHIL OBSTAT: Poznań, dnia 19 grudnia 1979 r., ks. dr hab. Michał Peter, cenzor, IMPRIMATUR: Poznań, dnia 31 grudnia 1979 r., L.dz. 9665/79, +Jerzy Stroba, Arcybiskup Metropolita poznański, ks. Tadeusz Jabłoński, Kanclerz Kurii metropolitalnej; Pro Novo Testamento NIHIL OBSTAT: Poznań, dnia 11 stycznia 1980 r., ks. dr hab. Jan Kanty Pytel, cenzor, IMPRIMATUR: Poznań, dnia 30 stycznia 1980 r., L.dz. 733/80, +Jerzy Stroba, Arcybiskup Metropolita poznański, ks. Tadeusz Jabłoński, Kanclerz Kurii metropolitalnej]
   _______4. Daty (przeze mnie powyżej podane) dotyczące św. SZCZEPANA, św. PAWŁA Apostoła i Apokalipsy św. JANA pokrywają się z danymi przedstawionymi w tablicy „Chronologii dziejów” na str. 30-32 książki „Dzieje Apostolskie oraz Listy i Apokalipsa – O początkach Kościoła” [Wydanie „Éditions du dialogue – Société d’ Éditions Internationales”, Paryż 1984, IMPRIMATUR: Pontoise, le 15 octobre 1981, Père François LE QUERE, Vicaire Episcopal – Redaktor techniczny wydania polskiego: Witold Urbanowicz SAC]
   _______5. Ważniejsze wydarzenia z życia Pana naszego Jezusa Chrystusa wymieniłem zaś wg kolejnych ilustracji znajdujących się w wielkiej księdze, którą dostałem niegdyś jako prezent z okazji Bierzmowania: „Pismo święte w obrazach”,
   która jest wznowieniem wydania przedwojennego, wydanego z Apostolskim Błogosławieństwem papieża Piusa XI oraz z IMPRIMATUR danym w Poznaniu dnia 31 grudnia 1925 (X. Meyssner – Wikarjusz Generalny, X. St. Durzyński, L. D. 11091/25). Rozgraniczenia natomiast powyższego szeregu wydarzeń ewangelicznych na trzy poszczególne lata życia publicznego Pana Jezusa dokonałem na podstawie wyżej wspomnianej książki „Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z tajemnicami Starego Przymierza według widzeń błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich”, przyjmując za „granice” poszczególnych lat kolejne, coroczne Święta Paschy [do „Pierwszych Świąt Paschy” miały bowiem wg powyższej książki miejsce: Chrzest Pański, czterdziestodniowy post Jezusa i kuszenie na pustyni, pierwsze wyraźne powołanie Piotra, Filipa i Natanaela oraz Gody w Kanie; do „Drugich Świąt Paschy” miały miejsce: wypędzenie kupczących z przedsionka Świątyni, rozmowa z Samarytanką przy studni Jakubowej w Sychar, pierwsze nawrócenie się Magdaleny, wskrzeszenie młodzieńca z Naim oraz córki Jaira, uciszenie burzy na „morzu”, wpędzenie w Gergezie złych duchów w wieprze, rozesłanie Apostołów, ścięcie św. Jana Chrzciciela, Kazanie na Górze, nakarmienie 4 tysięcy ludzi, a wcześniej 5 tysięcy ludzi, no i wreszcie przekazanie Piotrowi kluczy Królestwa Niebieskiego; z kolei do ostatnich już w życiu Pana „Świąt Paschy” miały miejsce: Przemienienie na górze Tabor, wskrzeszenie Łazarza, uroczysty wjazd do Jerozolimy, odwiedziny w Betanii, Ostatnie Wieczerza, Męka i Śmierć: http://jednoczmysie.pl/wp-content/uploads/2013/02/sw_katarzyna_emmerich.pdf ]

   • Paweł pisze:

    Jako ciekawostkę mogę dodać, że powyższe „przypisanie głównych ewangelicznych wydarzeń do POSZCZEGÓLNYCH LAT” przeważnie potwierdza się też zgodnie ze «SPISEM WAŻNIEJSZYCH ILUSTRACJI» zawartym w wyżej przedstawionej książce „Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z tajemnicami Starego Przymierza według widzeń błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich” [str. 903-904]: _____72. Święty Jan chrzci Jezusa; 74. Kuszenie Jezusa na pustyni; 76. Uczniowie Jezusa; 77. Gody w Kanie Galilejskiej; /// 81. Wypędzenie handlarzy ze Świątyni; 82. Rozmowa z Nikodemem; 84. Jezus przy studni Jakubowej w Sychar; 90. Wskrzeszenie młodzieńca z Naim; 91. Wskrzeszenie córki Jaira; 92. Burza na morzu; 93. Kazanie na górze; 97. Rozesłanie Apostołów; 99. Nawrócenie Magdaleny popadłej w grzechy; 100. Jezus przyjaciel dzieci; 101. Ścięcie Jana Chrzciciela; 102. Cudzołożnica przed Chrystusem; 104. Cudowne rozmnożenie chleba; 105. Pan Jezus ratuje tonącego Piotra; /// 107. Pan Jezus w domu Marty [i Marii z Betanii]; 110. Przemienienie Pańskie; 115. Wskrzeszenie Łazarza; 118. Uroczysty wjazd do Jerozolimy; 126. Ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu; 142. Ukrzyżowanie
    _______A ponadto: przeważnie potwierdza się też ono w „Poemacie Boga-Człowieka” Marii Valtorty co do samej „rocznej przynależności” większości wyżej wymienionych głównych wydarzeń, jednakże Maria Valtorta trochę inaczej rozgranicza POSZCZEGÓLNE LATA (nie liczy ich ona, tak jak ja, „od Paschy do Paschy”, tylko jakoś inaczej), tak że w ramach (wciąż jeszcze trwającego) PIERWSZEGO ROKU umieszcza ona całe „Pierwsze Święta Paschy”, a ponadto jeszcze: wyrzucenie kupczących ze Świątyni oraz nocną rozmowę z Nikodemem, natomiast „Drugie Święta Paschy” wypadają z kolei W TRAKCIE drugiego roku działalności Pana Jezusa; co zaś wreszcie jest tu najdziwniejsze – w obrębie TRZECIEGO ROKU mieszczą się dodatkowo jakby „«nadliczbowe» Święta Paschy”, tak iż Pan Jezus zostaje ukrzyżowany w przededniu już aż „Czwartych [w tym «układzie»] Świąt Paschy”: _____PIERWSZY ROK ŻYCIA PUBLICZNEGO JEZUSA CHRYSTUSA – Księga Druga [w 2 częściach wg wyd. „Vox Domini”, Katowice 1997]: W cz. pierwszej: 3. Chrzest Jezusa w Jordanie (str. 18); 5. Jezus kuszony przez diabła na pustyni (str. 26); 14. Jezus na weselu w Kanie (str. 72); 16. Jezus wyrzuca kupczących ze Świątyni (str. 80); O „Pierwszych Świętach PASCHY” mowa jest z kolei w rozdziale: 20. Powrót po zakończeniu Paschy do Nazaretu… (str. 109). W cz. drugiej: 83. Jezus rozmawia z Nikodemem w nocy w Getsemani (str. 165). _____DRUGI ROK ŻYCIA PUBLICZNEGO JEZUSA CHRYSTUSA – Księga Trzecia [w 4 częściach wg wyd. „Vox Domini”, Katowice 1997-1998]: W cz. pierwszej: 3. Samarytanka Fotynaj (str. 15); 25. Wybór dwunastu Apostołów (str. 116); od 29. do 34.: Kazanie na Górze (od str. 157); 45. Uciszenie burzy (str. 286); 47. Opętani z Gergesy (str. 290). W cz. drugiej: 50. Wskrzeszenie syna wdowy w Nain (str. 26); 63. Wigilia Paschy w Świątyni [czyli są to „Drugie Święta PASCHY”] (str. 110). W cz. trzeciej: 91. Chora na krwotok i córka Jaira (str. 29); 99. Rozważania o nawróceniu Marii Magdaleny (str. 70). W cz. czwartej: 133. Śmierć Jana Chrzciciela (str. 34); 136. Pierwsze rozmnożenie chleba (str. 52); 142. Jezus wysyła siedemdziesięciu dwóch, aby Go głosili (str. 101). _____TRZECI ROK ŻYCIA PUBLICZNEGO JEZUSA CHRYSTUSA – Księga Czwarta [w 6 częściach wg wyd. „Vox Domini”, Katowice 1999-2000 (a cz. pierwszą mam akurat z 2012 r.)] oraz Księga Piąta [«Przygotowanie do Męki» – wyd. „Vox Domini”, Katowice 2000] i Księga Szósta [«Męka Jezusa Chrystusa» – wyd. „Vox Domini”, Katowice 1998]: W cz. pierwszej (Księgi Czwartej): 37. Przemienienie… (str. 257). W cz. drugiej: 42. Drugie rozmnożenie chlebów (str. 9); 66. Sobota Przaśników [czyli trzecie, owe jakby „«dodatkowe» Święta PASCHY”] (str. 228); 67. «Marto, Marto, troszczysz się o wiele…» (str. 238). W Księdze Piątej: 8. Wskrzeszenie Łazarza (str. 59). W Księdze Szóstej: 9. Wjazd Jezusa do Jerozolimy (str. 53); 19. Ostatnia Wieczerza (str. 179); 21. Konanie i pojmanie w Getsemani (str. 217); 22. Proces (od str. 238); 29. Ukrzyżowanie (str. 319).

 2. Renata pisze:

  Za zmarła Hanię i Bogdana, Janine,. Dziadkow Cecylię i Eugeniusza,Władysławę i Tadeusza, Adama, Wacława, Wiktorię i Stanisława, Waldemara, Ireneusza. Bóg zaplac

 3. Iga pisze:

  Świąteczny listhttps://www.youtube.com/watch?v=1p-_r1tm8C0

 4. Maggie pisze:

  Pasterka w Betlejem. Nie wiem kto będzie ją odprawiać ALE my wszyscy tam będziemy, bo moja intencja za Was Wszystkich i Wasze sprawy została na nią przekazana przez CNEWA, tak jak w ubiegłych latach. 💕🙏🏻❣️💕
  Życzę zdrowych, pełnych radości i pogody ducha Świąt Bożego Narodzenia i jak najliczniejszych łask Bożej Dzieciny oraz nieustannej opieki i pomocy Matki Najświętszej oraz św. Józefa.
  Jezu ufam Tobie❣️

 5. Maggie pisze:

  Wszystkim dzisiejszym Solenizantom, poczynając od Ewy=Adminki oraz ks.Adama życzę: zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, zawsze radości i pogody ducha, nieustannej opieki i pomocy tam gdzie/jeśli taka im potrzebna, jak najliczniejszych Łask Bożych i spełnienia się marzeń i planów.
  💕🙏🏻❣️

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s