Dziś rozpoczynamy Wielką Nowennę do św. Michała Archanioła

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła będziemy modlić się o szczególną opiekę nad nami, naszymi rodzinami, parafiami, Ojczyzną. Wielka nowenna jest związana ze św. o. Pio i jego współpracownikami, którzy przywrócili światu zapomniane dzieło. Tak powstała książka „Wielkość św. Michała Archanioła”, z której pochodzą modlitwy tej nowenny. Nowenna trwa cały miesiąc i łączy modlitwy, historie anielskich objawień oraz ćwiczenia duchowe na każdy dzień.

Pierwszym stworzeniem, które z woli Boga rozpoczęło walkę z szatanem jest św. Michał Archanioł. Widzimy tego niebieskiego egzorcystę, uprawnionego do walki z szatanem przez samego Boga, jak razem z dobrymi i wiernymi Bogu Aniołami, strąca zbuntowane duchy w przepaść piekła. “I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego Aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12,7-9). Św. Michał Archanioł jako Wódz Zastępów Jahwe [Tego, Który Jest) (Joz 5,14), razem z Aniołami prowadził tę pierwszą bitwę o chwałę Stwórcy, duchową bitwę ze zbuntowanymi duchami. Szatan strącony z nieba wraz z upadłymi duchami, “świadom, że mało ma czasu” (Ap 12,12), pełen nienawiści rozpoczął walkę z ludźmi, którzy mieli zająć miejsce po upadłych duchach. Zwyciężył pierwszych rodziców zagarniając w niewolę całe ich potomstwo – całą ludzkość: “Cały świat leży w mocy Złego” (l J 5,19). Świat, to jest ludzie odrzucający Boga, znajduje się pod okupacją szatana.

12651178_1692245611060981_813712414442963205_nŚw. Michał Archanioł wkraczając w historię zbawienia upadłej ludzkości będzie ciągle walczył w obronie chwały Bożej spiesząc jej na ratunek przeciwko atakom szatana. Zwłaszcza naród żydowski doświadczył jego opieki, bo właśnie św. Michała Archanioła posłał Bóg, aby szedł na czele Izraelitów, wyprowadzając ich z niewoli egipskiej (por. Za 12,8;

Wj 23,21). Co prawda Księga Wyjścia nie podaje jeszcze jego imienia, lecz prorok Daniel nazwie wyraźnie Anioła Jahwe, Michałem, pierwszym z książąt (Dn 10,13 Biblia Pozn.); “Michałem, waszym księciem” (Dn 10,21). W końcu powie o nim: “Michał, wasz książę, który broni synów twego narodu” (Dn 12,1 Biblia Jeroz.). Ta obrona jaką otrzymywał naród wybrany to opieka, modlitwa wstawiennicza i rozkazy św. Michała wydawane szatanowi w oparciu o moc Bożą. Święty Michał Archanioł zwalczał złe duchy.

1. Z okrzykiem “Któż jak Bóg”, czyli oddając się całkowicie Bogu i otrzymując od Niego moc, wyrzucił szatana i upadłych aniołów z nieba.

2. Naród żydowski darzył Mojżesza wielką czcią. Po jego śmierci zachodziła obawa, iż będą mu oddawali cześć boską. Stąd św. Michał ukrył ciało Mojżesza tak, że nikt nie wiedział gdzie się znajduje jego grób. Szatan domagał się, aby mu wskazano miejsce, gdzie znajduje się ciało Mojżesza. Walcząc z demonem św. Michał użył egzorcyzmu: “Gdy zaś Archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: “Pan niech cię skarci!” (Juda 9). W ten sposób św. Archanioł uchronił naród wybrany od bałwochwalstwa.

3. Po powrocie z niewoli babilońskiej prorok Zachariasz widzi w jednej z wizji Anioła Jahwe, w którym rozpoznajemy św. Michała Archanioła (zob. Za 1,8-17), który przeciwstawia się oskarżeniom szatana skierowanym przeciwko arcykapłanowi Jozuemu (Za 3,1-10). Używa modlitwy – egzorcyzmu: “Jahwe (TEN KTÓRY JEST) niech cię powstrzyma szatanie, Jahwe niech cię powstrzyma, On który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on (Jozue) jak polano wydobyte z ognia?” (Za 3,2 Biblia Jeroz.). Św. Michał Archanioł opierając się na mocy Boga odwołuje się do wierności Jahwe wobec przymierza zawartego z Izraelem. Interwencja Archanioła była skuteczna, bowiem szatan odstąpił od Jozuego. Jednocześnie św. Michał wstawiając się za arcykapłanem sprawił, że brudne szaty które miał na sobie Jozue, oznaczające winy całego stanu kapłańskiego Starego Przymierza, zostały zamienione na szaty czyste, co oznaczało odzyskanie utraconej łaski (por. Mt 21, l n; Łk 15,22).

Widząc wzmagające się działanie szatana i mając jego wizję w której diabeł atakował Rzym, papież Leon XIII ułożył osobiście modlitwę “Święty Michale Archaniele broń nas w walce” i w 1886 roku rozesłał ją wszystkim biskupom, aby była odmawiana po Mszy św. Kardynał Battista Nasalli Rocca wspomina w swoim liście pasterskim z 1946 roku: “Leon XIII odmawiał tę modlitwę głosem wibrującym i potężnym: słyszeliśmy j ą wiele razy w bazylice watykańskiej” (Corrado Balducci. El diablo. Bogota l991 s. 248).

Ojciec święty Jan Paweł II również daje nam przykład. 24 maja 1987 roku przybył jako pielgrzym do słynnego sanktuarium św. Michała na Górze Gargano. Między innymi mówił: “Ta walka z demonem którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła (ma pod stopami szatana), jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie… W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciw wszelkim przewrotnościom świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana…! Kończąc dodał: “Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy św. Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła” (Tamże s. 250). Według wyjaśnienia Rzymskiej Komisji Liturgicznej każdy kapłan może ją odmawiać po Mszy św. stosownie do swej wiary i dobrej woli. O roli chórów anielskich i św. Michała w Mistycznym Ciele Chrystusa zob. Ks. M. Polak. Aniołowie i ludzie w Mistycznym Ciele Chrystusa. W-wa 1999.

Dodajmy, że istnienie szatana jest prawdą objawioną przez Boga, kto ją odrzuca popełnia herezję.

***
Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień I Wielkiej Nowenny do św. Michała

Szczęść Boże,
rozpoczynamy dziś wspólną nowennę, w której przez miesiąc będziemy poznawać wielkość świętego Michała Archanioła. Każdego dnia otrzymasz:

 • krótkie rozważanie teologiczne,
 • historię wybranego objawienia św. Michała,
 • zadanie duchowe do wykonania,
 • modlitwy.

Ta miesięczna nowenna jest wymagająca, nie opiera się tylko na krótkich modlitewkach, ale na rzeczywistym poznaniu św. Michała Archanioła, z jego przymiotami. Ta nowenna wymaga od Ciebie wysiłku duchowego. Wierzymy, że ten wysiłek przyniesie wielkie owoce!

Ważne! Prosimy, nie zapominaj, by włączyć się w akcję Anielski Patron – po prostu zostaw informację, czy w Twojej parafii (i innych, jakie znasz), jest odmawiania po Mszy św. modlitwa do św. Michała Archanioła. Wejdź tutaj i zostaw swój głos!

Zapraszamy Cię do modlitwy.

W pierwszym dniu będziemy rozważać Wielkość świętego Michała Archanioła w naturze.

I. Święty Michał Archanioł uważany jest za najszlachetniejszego i najpiękniejszego ze wszystkich aniołów tworzących zastępy niebieskie. Jest najważniejszym spośród pierwszych książąt nieba. Święty Tomasz z Akwinu naucza, że przy stworzeniu, aniołowie zostali podzieleni na trzy hierarchie. Każda z nich jest złożona z trzech chórów. Każdy chór składa się z niezliczonej ilości istot – aniołów obdarzonych cechami odpowiadającymi miejscu w hierarchii i pełnionej funkcji, do jakiej przeznaczył ich Bóg. 

Michał Archanioł jest wodzem zastępów anielskich. Święty Bazyli napisał, iż godnością i honorem przewyższa on wszystkie inne anioły. Kto może zrozumieć piękno jego natury, która wyróżnia go spośród innych istot niebieskich? Jest on najdoskonalszym, najpiękniejszym oraz największym wśród wszystkich błogosławionych Duchów.

II. Hiob, obserwując szlachetność anielskiej natury, nazywał te istoty doskonałymi dziećmi Boga, porównując je do gwiazd porannych. Powinniśmy uznać za świętym Pantaleonem, że Michał Archanioł jest pierwszą, największą, najpiękniejszą oraz najjaśniejszą gwiazdą anielską w raju. Jest on tym, który zajmuje pierwsze miejsce pomiędzy nieskończoną ilością aniołów, a także pomiędzy całym stworzeniem. 

Jego dusza jest najbardziej szlachetna i czysta spośród wszystkich stworzonych przez Boga, dlatego święty Gelazjusz nazywa go najwyższym zwierzchnikiem tronu Trójcy Świętej. Gdy pozostali aniołowie zasłaniają swoje oblicza, Michał Archanioł śpiewa z wielką ufnością, nie okazując zdziwienia. Znajduje się najbliżej Boga. Dlatego nazwany jest Archaniołem. Nie z powodu przynależności do chóru archaniołów, ale dlatego, że jest przywódcą, największym dzięki swej naturze. O Doskonałości godna podziwu! O Księciu naprawdę wielki!

III. Rozważaj, człowieku, jaka jest twoja wielkość w porządku natury. Istota ludzka jest najszlachetniejszą spośród wszystkich istot ziemskich. To w niej zawiera się doskonałość wszystkich innych gatunków. W duszy wyrzeźbiony został obraz Boga. Jest ona zdolna do poznania Go, gotowa, aby pokochać. Szlachetność duszy ludzkiej niewiele różni się od tej anielskiej. Jaki użytek zrobiłeś z doskonałej natury, darów, którymi obdarzył cię Bóg? Michał Archanioł, stworzony przez Boga jako szlachetny, obdarzony wieloma darami, posłużył się nimi, aby wychwalać Stwórcę. Natomiast ty, człowieku, może wykorzystywałeś to, czym zostałeś obdarowany, nie aby Boga uwielbiać, ale aby Go hańbić, nie aby Go czcić, ale aby obrażać, nie aby Go wysławiać, ale aby obrażać Go jeszcze bardziej. 

Jak do tej pory obchodziłeś się ze swoim ciałem? Czy nie używałeś go do czynienia nieczystości i nieprawości? Czym zajmowałeś swoją duszę? Poznawaniem marności tego świata, a nie wielkości Boga. Twoim pragnieniem nie było miłowanie najwyższego i jedynego Dobra, ale zwracałeś się ku zwodniczym dobrom tego świata. Uniż się, zastanów i naucz się doceniać swoją znakomitość i godność. Ucz się od Michała Archanioła dostosowywania swojego życia do doskonałości wynikającej z twojej natury. Proś Go o łaskę nieumniejszania swojej naturze, ale życia w celu, do którego zostałeś stworzony.

PIERWSZE OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
NA GÓRZE GARGANO

Dnia 8 maja roku 490 święty Michał Archanioł po raz pierwszy objawił się na górze Gargano. Przywódca wojsk z Siponto, właściciel wielu posiadłości, a przy tym człowiek pobożny i dobroczynny, posiadał górę oddaloną od Siponto o jakieś 6 mil – dziś na tych terenach znajduje się miasto Manfredonia. Posiadłość służyła mu za pastwisko dla trzody. 

Pewnego wiosennego dnia jeden z byków odłączył się od stada. Właściciel w towarzystwie służby rozpoczął poszukiwania. Odnalazł zwierzę w głębokiej jaskini, znajdującej się w trudno dostępnym miejscu. Jako że wyciągnięcie żywego byka z kryjówki wydawało się niemożliwe, właściciel uznał, że jest on już martwy. Napiął łuk i wypuścił strzałę. Jednakże strzała, zamiast zranić byka, zawróciła i zraniła właściciela. Świadkowie wydarzenia byli zdumieni.

Wiadomość o tym, co się stało, rozeszła się nie tylko w najbliższej okolicy, skąd wielu przybywało, aby zobaczyć rannego, ale dotarła także do biskupa Siponto – Lorenza Maloriano, Greka z Kosmopolisu, bliskiego krewnego cesarza Zenona. Biskup, nie rozumiejąc tego tajemniczego i dziwnego zdarzenia, zarządził w całym mieście trzy dni modlitwy i postu w intencji otrzymania od Boga łaski zrozumienia tego wydarzenia. Bóg wysłuchał pokornych próśb biskupa i całego ludu. Gdy o świcie biskup modlił się w katedrze, objawił mu się święty Michał Archanioł i przemówił tymi słowami:

Postąpiłeś niezwykle mądrze, prosząc Najwyższego Boga o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Wiedz więc, że to, co się wydarzyło, jest moim udziałem. Ja jestem Michał Archanioł, ten, który stoi przed tronem Boga. Postanowiłem zamieszkać i zostać strażnikiem tej groty. Uczyniłem te znaki, aby wszyscy wiedzieli, że od tej pory będę chronił Gargano.

Po tych słowach zniknął.

Modlitwa

Najchwalebniejszy Michale Archaniele, cieszę się razem z Tobą z Twej wspaniałej natury, która przewyższa wszystkie anioły. Pragnę podziękować Trójcy Przenajświętszej za Twoją wielkość i doskonałość. Staję przez Tobą, niegodny, jako ten, który nie rozpoznał i nie docenił własnej wielkości. Powierzam się ufnie Twojej opiece. Proszę, wyproś mi u Boga światło dla umysłu, abym potrafił docenić moją godność i abym gorliwie żył we wdzięczności względem mojego Stwórcy. Amen.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale Archaniele, który jesteś pierwszą i najjaśniejszą gwiazdą anielskiego blasku. Oświecaj moją duszę.

Zadanie

Klęcząc przez obrazem świętego, odmów trzy Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo… oraz Chwała Ojcu…, dziękując Trójcy Świętej za świętego Michała Archanioła, wielkiego w swej naturze. Odmów poniższy hymn, prosząc o łaskę zrozumienia obowiązku wielbienia Boga darami, którymi zostałeś obdarzony.

Hymn

Chwało Ojca, Jezu Chryste, dający życie umarłym. Uwielbiamy Cię pośród aniołów. Dla Ciebie wiernie walczy niezliczony orszak zastępów. Powstaje niezwyciężony święty Michał Archanioł i odcina smoczą głowę. Z wysoka Wódz rozbrzmiewa, a my wraz z Nim i całym tłumem przeciw przewrotnemu czartowi podążamy. Obdarz nas, Aniele, wiecznym światłem. Niech będzie chwała na wieki, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Prośba

O święty Michale Archaniele, Księciu wszystkich chórów anielskich, uwielbiam Cię w pokorze, podziwiając Twoją wielkość i wspaniałość. Uznaję Cię razem z Kościołem jako zastępcę Najwyższego Boga i pierwszego przedstawiciela raju. Niech będzie pochwalona Trójca Święta, która w nagrodę za Twoją wierność Bogu podniosła Cię do chwały niebieskiej. Niech będzie błogosławiona Twa dobroć, przejawiająca się w ochronie w godzinie śmierci i ulgą w czyśćcowym oczyszczeniu. Święty Michale Archaniele, oddaję się Tobie całkowicie. Racz włączyć mnie do grona Twych czcicieli, obdarz mnie łaską, abym odszedł od grzechu. Oświeć mnie, niech z pomocą mojego Anioła stróża podążam wytrwale drogą pobożności i miłości ku Bogu. 

Bądź ochroną miasta, które czci Cię jako swego obrońcę. Otocz tarczą swej opieki mój dom i rodzinę, a z miłości do najświętszej Maryi Panny wyproś mi u niej tę łaskę, o którą pokornie proszę (w tym miejscu wymienia się konkretną łaskę), abym pocieszony za życia Twoją litością mógł kroczyć na Sąd Boży i stać się mieszkańcem nieba, gdzie będę na wieki wychwalał Trójcę Przenajświętszą, Maryję i Ciebie, o wielki Księciu aniołów. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

43 odpowiedzi na „Dziś rozpoczynamy Wielką Nowennę do św. Michała Archanioła

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Mateusz pisze:

  Laudetur Iesus Christus! Parafia p. w. św. Antoniego z Padwy we Wrocławiu ♥️

 3. Paweł pisze:

  HYMN z dzisiejszego dnia Wielkiej Nowenny : „1. Chwało Ojca, Jezu Chryste, dający życie umarłym. Uwielbiamy Cię pośród aniołów. 2. Dla Ciebie wiernie walczy niezliczony orszak zastępów. 3. Powstaje niezwyciężony święty Michał Archanioł i odcina smoczą głowę. 4. Z wysoka Wódz rozbrzmiewa, a my wraz z Nim i całym tłumem przeciw przewrotnemu czartowi podążamy. 5. Obdarz nas, Aniele, wiecznym światłem. Niech będzie chwała na wieki, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.” – to jest obdarzony przedsoborowymi odpustami hymn „TE SPLENDOR” ku czci św. Michała Archanioła, który został ułożony przez papieża Urbana VIII w 1632 roku, jak podaje (po angielsku) strona: http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Angeli/TeSplendor.html – Trochę zaś inne tłumaczenie tego hymnu na język polski można znaleźć na stronie: http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2009/09/hymn-z-nieszporow-na-uroczystosc-sw.html
  _______Hymn ten został obdarzony odpustami przez papieża Piusa VII w 1817 roku, o których mówi angielska Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Te_Splendor – Sługa Boży papież Pius VII w roku 1817 udzielił odpustu 200 dni raz na dzień za odmówienie powyższego hymnu wraz z antyfoną i modlitwą, pobożnie i ze skruszonym sercem, na cześć św. Michała Archanioła w celu uzyskania jego patronatu i ochrony przeciwko atakom odwiecznego wroga ludzkości; a ponadto tenże papież udzielił odpustu zupełnego za codzienne odmawianie tego hymnu przez cały miesiąc, zyskiwanego po spowiedzi i Komunii świętej oraz modlitwie wg intencji papieża.
  _______Cytuję jeszcze jedno tłumaczenie tego hymnu ku czci św. Michała Archanioła („Te Splendor”) – ze str.101-102 modlitewnika „Nabożeństwo do świętego Michała Archanioła i Aniołów” opracowanego przez ks. Waleriana Moroza CSMA, wydanie drugie, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa (Struga) – Kraków 1994, „za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, dnia 25 marca 1986 r., Nr 1590/K/86 – Ks. Bp Zb. J. Kraszewski, wikariusz generalny, Ks. Stanisław Pyzel, notariusz”:
  „1. Serc życie, mocy Rodzica / I Blasku, Dawco Zbawienia: / Przed Tobą, chyląc wraz lica / Z Anioły sławy ślem pienia.___2. Tysiącznych hufców straż chyża / Na głos Twój śmiało w bój dąży, / A przodem wznosi znak Krzyża / Wódz Michał, zbawczy chorąży.___3. On depcąc smoka łeb srogi, / Gdy wstała walka zaciekła, / Z niebiosów strąca bez trwogi / Czerń buntowników do piekła.___4. Czartowskiej depczmy jad pychy / Pod wodzą Księcia-Anioła, / By ów Baranek nam cichy / Koroną zwieńczyć mógł czoła.___5. Niech Bogu z Synem cześć będzie / I z Duchem niech na świat cały, / Jak brzmiała głośna Im wszędzie / Rozbrzmiewa wiecznej pieśń chwały.”
  Jak podaje wzmiankowana przeze mnie powyżej angielska Wikipedia, dla zyskania odpustu należy dodać do tego hymnu taką oto antyfonę i modlitwę (wersję polską przytaczam ze str. 68 wyżej wymienionej przeze mnie książeczki – a jest to antyfona i modlitwa kończąca „Godzinki ku czci św. Michała Archanioła”): „ANTYFONA: Książę niebios, Michale Archaniele święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego.
  P. Ubłogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich.
  W. Upadnę czołem przed świątynią majestatu Twego i oddam chwałę Imieniu Twemu.
  Módlmy się. Boże, który w porządku przedziwnym układasz obowiązki Aniołów i ludzi, pozwól z dobroci swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie są przy Tobie dla wykonania rozkazów Twoich, stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”
  _______Natomiast malutka książeczka pod tytułem „Nowenna i inne modlitwy ku czci św. Michała Archanioła” [wydanie III skrócone wydawnictwa Michalineum, Marki-Struga 1992, NIHIL OBSTAT: J. Balicki, Cenzor, L. 52/39, POZWALAMY DRUKOWAĆ: W Przemyślu, dnia 10 kwietnia 1929, Biskup przemyski] ten powyższy hymn „Te Splendor” na str. 86-88 tłumaczy następująco:
  „HYMN: Ciebie, odblasku i mocy Ojcowska, Ciebie, Jezu, życie serc, chwalimy między Aniołami, który zależą od ust twoich. / Dla Ciebie walczy tłumny hufiec tysiąca tysięcy wodzów, ale rozwija Krzyż zwycięski Michał, chorąży zbawienia. / On straszliwą głowę smoka strąca do piekieł najgłębszych, i wodza wraz z buntownikami zrzuca (jak błyskawicę) z twierdzy niebieskiej. / Przeciwko wodzowi pychy idźmy za nim (jako) księciem, aby dany nam był u tronu Baranka wieniec chwały. / Bogu Ojcu niechaj będzie chwała, który (tych), co odkupił Syn, a namaścił Duch Święty, strzeże przez Aniołów. Amen. / ANTYFONA: Najchwalebniejszy Książę, Michale Archaniele, pamiętaj o nas: zawsze i wszędzie módl się za nami do Syna Bożego. – V. Wobec Aniołów będę śpiewał, o Boże mój. R. Będę się kłaniał ku Kościołowi Twemu świętemu i wielbił imię Twoje. MÓDLMY SIĘ: Boże, który w cudownym porządku wyznaczasz zadania aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby ci, którzy służą Tobie w niebie, życie nasze osłaniali na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. (odpust zupełny pod zwykłymi warunkami raz w miesiącu po codziennym odmawianiu).”

 4. Paweł pisze:

  CYTAT z powyższego dnia Wielkiej Nowenny: „Święty Tomasz z Akwinu naucza, że przy stworzeniu, aniołowie zostali podzieleni na trzy HIERARCHIE. Każda z nich jest złożona z trzech CHÓRÓW. Każdy chór składa się z niezliczonej ilości istot – aniołów obdarzonych cechami odpowiadającymi miejscu w hierarchii i pełnionej funkcji, do jakiej przeznaczył ich Bóg.”
  _______Zgodnie z ową nauką św. Tomasza z Akwinu, przytoczoną w książce „SENTENCJE ANIELSKIE – św. Izydor z Sewilli, Piotr Lombard, św. Tomasz z Akwinu” (wydanie Wydawnictwa „M”, Kraków 2003), do trzech najniższych chórów anielskich [czyli do najniższej z wyżej wymienionych „HIERARCHII”] należą Aniołowie, których dziś nazwalibyśmy ANIOŁAMI STRÓŻAMI: ___a) śś. Aniołowie z chóru KSIĘSTW/Zwierzchności opiekują się prowincjami (czyli w naszym dzisiejszym języku powiedzielibyśmy: PAŃSTWAMI i narodami); ___b) śś. Aniołowie z chóru ARCHANIOŁÓW opiekują się pojedynczymi ludźmi w sprawach, które dotyczą dobra wielu ludzi wypełniającego się poprzez działanie danej pojedynczej osoby; ___c) śś. Aniołowie z chóru ANIOŁÓW opiekują się pojedynczymi ludźmi w sprawach, które dotyczą tylko ich samych.
  _____Trzy następne chóry anielskie [czyli druga „HIERARCHIA”] nie są już Aniołami Stróżami, ale również są POSŁANE do posługi w świecie stworzonym: ___a) śś. Aniołowie z chóru POTĘG/Władz powstrzymują DEMONY (i można by tu dopowiedzieć: w skali „globalnej”, a nie „lokalnej” – w odróżnieniu od Aniołów Stróżów); ___b) śś. Aniołowie z chóru MOCARSTW/Mocy „(…) dosięgają końca we wszystkich trudnych działaniach odnoszących się do posług Bożych – i dlatego przypisane jest im CZYNIĆ CUDA, gdyż czynić to, co sprzeciwia się prawom natury, jest najtrudniejszym”; ___c) śś. Aniołowie z chóru PANOWAŃ kierują („jak architekt rzemieślnikami”) wszystkimi posługami Bożymi, wykonywanymi przez pięć powyższych chórów anielskich.
  _____Natomiast trzy najwyższe chóry anielskie [czyli najwyższa „HIERARCHIA”] nie są posłane do posług w świecie, lecz są Aniołami TOWARZYSZĄCYMI Bogu i wielbiącymi Go: ___a) śś. Aniołowie z chóru TRONÓW jednoczą się z Bogiem „jedynie wedle kontaktu”, gdyż „w nich ZASIADA i spoczywa Bóg”; ___b) śś. Aniołowie z chóru CHERUBINÓW karmią się Bogiem poprzez widzenie, które dokonuje się w intelekcie, stąd nazwa „Cherubini” tłumaczy się: „Pełni WIEDZY”; ___c) śś. Aniołowie z chóru SERAFINÓW karmią się Bogiem poprzez KOCHANIE, które dokonuje się w woli, stąd nazwa „Serafini” tłumaczy się: „Płomieniejący” lub „Rozpalający”.
  __________A na koniec przytaczam DOSŁOWNIE tenże tekst św. Tomasza z Akwinu, ze str. 208-215 książki „SENTENCJE ANIELSKIE – św. Izydor z Sewilli, Piotr Lombard, św. Tomasz z Akwinu” (wydanie Wydawnictwa „M”, Kraków 2003; przekład: Jakub Szymański, Bogdan Burliga), który pozwoliłem sobie powyżej właśnie w punktach streścić [bo samo tłumaczenie to nie jest zbyt łatwe w odbiorze]:
  «30. Czy hierarchia anielska właściwie została podzielona na trzy hierarchie i dziewięć chórów?
  Odpowiadając wyjaśniam, że w aniołach znajduje się potrójne rozróżnienie. Jedno jest hierarchii względem siebie. Drugie jest chórów w danej hierarchii. Trzecie jest osób tego samego chóru. I jakiekolwiek z tych (rozróżnień) bierze się z różnej proporcji w przyjmowaniu Bożego światła. Różnica bowiem hierarchii jest wedle różnych sposobów przyjmowania Bożych oświeceń. Różnica zaś chórów jest wedle różnych działań, które Boże światło dokonuje względem doskonałego i mniej doskonałego (chóru). Różnica zaś osób jednego chóru jest wedle różnej mocy w wykonaniu działania mniej lub bardziej skutecznie. Na przykład nasza hierarchia różni się od anielskiej w tym, że nasza osiąga Boże światło zakryte poprzez podobieństwa poznawane zmysłami tak w Sakramentach, jak i w metaforach Pisma. Lecz anielska (hierarchia) osiąga światło (w sposób) prosty i absolutny. I gdy rzeczony sposób jest wspólny tym wszystkim, którzy są w naszej hierarchii, jednak ich (tj. aniołów) sposoby są różne, wedle których to zostały rozróżnione poszczególne chóry. Inny bowiem (u nas) jest sposób działania kapłanów i diakonów – i w wykonywaniu jakiegokolwiek z ich działań jedni są od drugich bardziej uzdolnieni. Wszyscy zaś aniołowie, chociaż jednoczą się w tym sposobie, że bez poszukującego rozważania i bez zakrytych figur (znaczeniowych) Boże światło przyjmują, to jednak różnią się w tym, że niektórzy z nich przyjmują to w większej powszechności niż inni. Stąd wyżsi nazywają się jako posiadający wiedzę bardziej powszechną, jak zostało powiedziane. Tu zaś nie może zachodzić różnica, jak tylko w potrójny sposób. Albo bowiem poznanie Bożych spraw przyjmują w Samej Pierwszej Przyczynie Powszechnej (tj. Bogu) – i ten sposób jest właściwy dla pierwszej hierarchii, która jest uwspółmierniona do przyjmowania oświeceń w samym blasku Bożego światła i zgodnie z tym jest nazwana tą, która jest wokół Boga, tak by wszystkie chóry tej hierarchii brały nazwy od działań (przeprowadzanych) wokół Boga. Lub (następni) rozpoznają (daną) rzecz w powszechnych zakresach rzeczy – a to jest sposób drugiej hierarchii. I dlatego (zdolnością) aniołów tej (drugiej) hierarchii jest przyjmowanie doskonałych rozpoznań poprzez oświecenie (miane) od pierwszej hierarchii, w której to są formy najbardziej powszechne. I wedle tego chóry tej (drugiej) hierarchii nie biorą nazw od działań wokół Boga, lecz nazwy odnoszące się do władzy działania w rzeczy, przez to, że formy poprzez które poznają, są skuteczne do uwzględnienia mniejszych spraw, w których służą Bogu, a że te (ich) formy są powszechne, biorą nazwy od władzy nie ograniczonej lub przypisanej do jakiejś lub do jakichś (danych rzeczy). Następni zaś poznają rzecz w danych zakresach – i to jest sposób ostatniej hierarchii, w której są formy szczegółowe i proporcjonalne, aby od nich (tj. tych niższych aniołów) były przyjmowane w naszych (tj. ludzkich) umysłach. Wedle tego mówi się, że aniołowie trzeciej hierarchii przyjmują Boże światło wedle dopasowania do naszej hierarchii. I stąd wynika, że chóry trzeciej hierarchii biorą nazwy od działań ograniczonych do jednego człowieka lub jednej prowincji. Podobieństwo zaś tego można ujrzeć w królestwach ziemskich. Gdyż ze sług, którzy są pod jednym królem, niektórzy działają bezpośrednio wokół osoby króla, jako pokojowcy, doradcy i ławnicy – i to odpowiada pierwszej hierarchii widzącej Boga. Niektórzy zaś mają zajęcia (odnoszące się) do powszechnego zarządzania królestwem i nie są przypisani do tej czy innej prowincji, jak np. panowie z dworu królewskiego, dowódcy wojskowi czy dworscy sędziowie i inni tego typu – którym podobni są aniołowie drugiej hierarchii. Niektórzy zaś są postawieni do rządzenia jakąś częścią królestwa, jak np. burmistrze, zarządcy i tego typu mniejsi oficjałowie – którym podobne są chóry trzeciej hierarchii. I w ten to sposób staje się jasne określenie trzech hierarchii.
  Liczbę zaś i rozróżnienie chórów pierwszej hierarchii tak można przyjąć jak trzy działania odżywiające, którymi dusza karmi się Bogiem. Pierwsze z nich oznacza rozumienie lub pojmowanie, które dokonuje się w pamięci – i wedle tego przyjmuje się chór Tronów, gdyż w nich zasiada i spoczywa Bóg, gdy ich w Sobie czyni spoczywającymi.
  Innym działaniem jest widzenie, które dokonuje się w intelekcie – i wedle tego przyjmuje się chór Cherubinów, który tłumaczy się: Pełnia Wiedzy.
  Innym działaniem jest kochanie, które dokonuje się w woli – i wedle tego przyjmuje się chór Serafinów, który tłumaczy się: Płomieniejący lub Rozpalający. I w tym działaniu jest najpełniejsze zjednoczenie z Bogiem przez to, że miłość czyni wnętrze kochanego przenikanym.
  Dlatego chór Serafinów jest pierwszy. Drugi jest Cherubinów, wedle jedności upodobnienia (do Boga), w którym (to upodobnieniu) dokonuje się wiedza w działaniu. Trzeci jest Tronów, gdyż w zasiadaniu dokonuje się zjednoczenie jedynie wedle kontaktu.
  Podział i liczba chórów drugiej hierarchii tak mogą być przyjęte, że zarządzanie jakąś wspólnotą jest wedle tego, że według porządku i spokoju dobro powszechne jest zarządzane. Ten zaś porządek pokoju dzieli się na trzy, tzn. pewne zarządzanie, co każdy (chór) powinien (czynić). I do tego jest chór Władz [=Potęg], aby powstrzymywał władze powietrzne (tj. demony). A ten nie jest ostatecznym końcem, lecz po to, aby w spokoju i użytecznie dobro było zarządzane, tak jak władze ziemskie karzą rozbójników dla spokoju obywateli.
  Lecz zarząd powinien być skuteczny i właściwy, a do tego, aby był skuteczny, wymaga pewnego wsparcia i obrony, by nic nie było niemożliwe do wykonania, co przez zarząd zostało wyznaczone. I do tego jest chór Mocy [=Mocarstw], które dosięgają końca we wszystkich trudnych działaniach odnoszących się do posług Bożych – i dlatego przypisane jest im czynić cuda, gdyż (czynić to, co) sprzeciwia się prawom natury, jest najtrudniejszym. Do tego zaś, aby było właściwe, potrzeba pewnego kierownictwa i rozkazywania. I do tego jest chór Panowań, do którego odnosi się kierowanie we wszystkich posługach Bożych, tak jak architekt jest dla rzemieślników, który także jest ich nauczycielem. I dlatego ten chór jest pierwszy w drugiej hierarchii, gdyż do niego należy kierowanie i rozkazywanie w czymkolwiek, co w posługach Bożych jest czynione przez aniołów. A drugi jest chór Mocy [=Mocarstw], od którego zależy skuteczność działań władzy, tak jak i prawa ziemskie należy, aby były uzbrojone, by miały moc przymusu.
  Chóry zaś trzeciej hierarchii tak liczbę i porządek (swój) biorą, aby skoro gdy mają władzę ograniczoną, należało, żeby działanie ich ograniczało się czy to do jednej prowincji, czy to do jednego człowieka. Jeżeli do jednej prowincji, to jest to chór Zwierzchności [=Księstw], jak (to był) książę Persów, który stał na ich czele, o którym mówi Księga Daniela w rozdziale 10. Jeżeli zaś ogranicza się do jednego człowieka, to albo dotyczy to tylko tych (spraw), które odnoszą się do niego. I to odnosi się do chóru Aniołów, którzy nazywają się tak, gdyż najmniejsze rzeczy zwiastują, i których to zadaniem jest także strzec poszczególnych ludzi. Albo (dotyczy) to tych (spraw), które odnoszą się do dobra wielu (ludzi), które to wypełnia się poprzez działanie jednej poszczególnej osoby – i do tego jest chór Archaniołów (…). I dlatego ich nazwa złożona jest z (nazw) dwóch chórów leżących na ich krańcach. Są bowiem nazwani Archaniołami, jakby książętami (zwierzchnikami) aniołów i wedle tego również nazywają się zwiastującymi większe rzeczy, gdyż dobro narodu jest bardziej Boskie niż dobro jednego człowieka – wedle Filozofa. Liczba zaś tych, którzy są w każdym chórze, jest nam nieznana.»
  _______Chciałbym tu jeszcze uzgodnić owe rozpowszechnione dawniejsze [„bardziej tradycyjne”]nazwy chórów anielskich z takim tłumaczeniem tych nazw, jakie przyjęła nasza Biblia Tysiąclecia w wersetach Kol 1,16 i Ef 1,21:
  chór Księstw (wg Wulgaty: „principatus”) nazywa się w Biblii Tysiąclecia: Zwierzchności;
  chór Potęg (wg Wulgaty: „potestates”) nazywa się w Biblii Tysiąclecia: Władze;
  chór Mocarstw (wg Wulgaty: „virtutes”) nazywa się w Biblii Tysiąclecia: Moce;
  chóry Panowań (wg Wulgaty: „dominationes”) i Tronów (wg Wulgaty: „throni”) nazywają się tak samo również w Biblii Tysiąclecia.

 5. Bożena pisze:

  BLIZNE – GÓRA ŚW. MICHAŁA (na podkarpaciu)
  Przy drodze łączącej Blizne z Golcową na Górze św. Michała (Michałek, na Michałku) (423 m), w otoczeniu drzew znajduje się kaplica świętego Michała Archanioła. Z miejscem tym wiąże się legenda o napadzie Tatarów i cudownym ocaleniu ludzi, którzy tu szukali schronienia.
  Liczne hordy Tatarów, które w 1624 r. napadały na tamte tereny, paliły wsie biorąc wielu ludzi w jasyr, dotarły do Bliznego. Część mieszkańców schroniła się na wzgórzu i odpierała ataki najeźdźców, modląc się o cudowne ocalenie. Rozpętała się burza i ludzie ujrzeli spływające z nieba zastępy uzbrojonych aniołów – rycerzy w białych szatach, którym przewodził sam święty Michał Archanioł. Tatarzy widząc to, przerazili się i pouciekali. Na pamiątkę tego cudownego uwolnienia ludności zabranej w jasyr przez Tatarów w 1624 r., za wstawiennictwem tego świętego, wybudowano na wzniesieniu drewnianą kapliczkę pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Kapliczkę wzniósł prawdopodobnie ks. Jan Józef Nałogowski, proboszcz miejscowy, w latach 1670-1684, realizując ślub złożony przez ówczesnego duszpasterza w czasie najazdu Tatarów.
  W 1750 r. kapucyni uzyskali pozwolenie na osiedlenie się na Michałku. Wtedy też rozpoczęła się budowa murowanego kościoła, do którego kamień węgielny został wzięty z drewnianej kaplicy. W 1788 r. nastąpiła kasacja klasztoru i kościoła, budynki zostały sprzedane i rozebrane, ale kult świętego Michała Archanioła trwał dalej. W 1877 r. ksiądz Józef Januszkiewicz postawił kaplicę dokładnie w miejscu dawnego kościoła, a wokoło posadził modrzewie. W tym stanie kaplica przetrwała do dnia dzisiejszego.

 6. Mateusz PWWM pisze:

  Szczęść Boże, proszę was znowu o modlitwę choć jest mi głupio. Moja żona nadal cierpi co dziwne choć nie dokonaliśmy aborcji to nie możemy patrzeć na dzieci, ponieważ odrazu mamy myśli ze nasze dzieci by mogly sie tak rozwijać i rosnąć… Ból nie do opisania szczególnie po śmierci Michałka. Odnośnie właśnie Michala Archanioła poczułem dzisiaj wewnętrznie aby wznowić kult do Niego lecz po chwili szatan zaczął mi szeptac w myślach „Po co? Po co ci ten śmieszny Michałek? Czyż nie wstawił się za Tobą i twoim synem? On wielki wódz Wojska niebieskiego i orędownik uciśnionych? On którego ty tyle lat nosisz szkaplerz i na jego cześć nazwałeś swego syna. Jak widzisz tyle może i nie jest ci do niczego potrzebny…” po tych myślach poczułem ogromny wstręt do tego świętego ale i do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Poczułem odraze i bunt… Koniec z kościołem, musze odpocząć i dac sobie czas i przestać myśleć o Bogu bo to jak widać do niczego nie służy. Dlatego błagam o modlitwę za mnie ale przede wszystkim za moją żonę i synka Wojtusia. Przepraszam ze tak sie rozpisalem ale z góry Bóg zapłać!

  • Robert pisze:

   Jutro (dopiero), mocno: +++. Będzie dobrze… – jak mogłoby finalnie nie być?! Przeciwstawiaj się złemu, nie daj mu satysfakcji ani przewagi, gnieć, odpieraj mimo wszystko, wbrew! Na koniec i ono ucieknie do nicości, i Ty odzyskasz wszytko oraz więcej; i będziemy się dziwić wzajemnie, bo my również musieliśmy przecież przejść podobne upadania. Wierzę w to bardzo, coraz bardziej.

  • duszyczka pisze:

   Mateuszu, będą pamiętać dziś o Tobie i Twojej rodzinie w swoich modlitwach 🙏🙏🙏

  • Bogdan78 pisze:

   Mateuszu, Bracie ! Dusze naszych dzieci, tuż przed zjednoczeniem ich z nowo poczętym ciałem, są dojrzałe, tak jak dusze dorosłych. Zawierają one „umowę” z Panem Bogiem. Niektóre dusze są tak silne, że przyjmują na siebie cierpienia, choroby nieuleczalne, a nawet śmierć jeszcze w łonie matki. Cierpieniem tym odkupują winy tysięcy grzeszników, w tym nawet swoich rodziców. Dlatego powinniśmy być wdzięczni tym dzieciom i ich rodzinom, bo swoim cierpieniem obmywają nasze dusze z grzechów. A my? Staramy się je leczyć za wszelką cenę, utrzymywać przy życiu za wszelką cenę – tym samym gwałcąc umowę między naszym dzieckiem a Bogiem. Wasz Michał zawarł z Bogiem umowę. Cierpieniem swoim i Waszym dokonał dzieła oczyszczenia wielu ludzi. A Ty? Wyrzekając się Syna Człowieczego niszczysz jego przymierze. Zastanów się, co teraz czuje Jego dusza? On przyjął cierpienie na siebie, żeby odpokutować za Wasze grzechy, a Wy ranicie go jeszcze bardziej, niż najgorsza choroba, jaką możecie sobie wyobrazić.
   Nie róbcie tego. Kochajcie jego duszę za wielkie dzieło, jakiego dokonał. I dziękujcie Panu, że dał mu taką możliwość. I przepraszajcie Pana za grzechy swoje i bliźnich, bo gdybyśmy nie grzeszyli, to dusze – ofiary nie musiałyby się poświęcać. Winę za śmierć i choroby naszych dzieci niestety ponosimy my wszyscy. Proszę Cię tylko o wybaczenie, bo moje grzechy też do tego się przykładają i niech Bóg Wam wynagrodzi za Waszą ofiarę cierpienia.
   Z Panem Bogiem.

  • hanika pisze:

   +++
   We wszystkich intencjach🙏
   Mateusz PWWM, wczoraj gdy modliłam się 10 różańca św. w intencji duchowo adoptowanego dziecka poczętego, było takie rozważanie tajemnicy że nawet nie czytając Twojej ponownej prośby o modlitwę, pomyślałam o Tobie i Twojej żonie i ogarnęłam Was modlitwą.
   Treść rozważania jest następujaca:
   Wniebowzięcie Naświętszej Maryi Panny.
   „Tęsknię do swoich dzieci, których nie było mi dane przytulić,nakarmić, wychować, bo odeszły bez mojej woli w naturalnym poronienie.Tęsknie i gdy chce odczuć ich obecność, przywołuję ich imiona podczas Mszy Świętej, kiedy wraz z aniołami, archaniołami świętymi śpiewamy:
   Święty, Święty, Święty…
   Módlmy się o łaskę wiary dla rodziców po naturalnej stracie dzieci, by wierząc w Świętych obcowanie, mieli pewność ich przebywania w niebie.”
   Treść jest z Modlitewnika , 280 dni modlitwy za życie zagrożone,Nieplanowane.

 7. duszyczka pisze:

  Książeczkę z nowenną do św.Michała Archanioła zakupiłam już jakiś czas temu i właśnie we wrześniu praktykuję tę modlitwę.Każdy z nas w mojej rodzinie nosi Jego szkaplerz i szczególnie teraz w tym ciężkim czasie pragniemy prosić go pomoc i ochronę, jak i naszych Aniołów Stróżów.
  Kiedyś przeczytałam w jednej z książek o Aniołach, że rodzice, którzy nie mówią swoim dzieciom o ich niebieskich Stróżach, robią im naprawdę dużą krzywdę.

 8. Iwona pisze:

  Prosze o modliwe za mojego męża Krzysztofa o łaskę zdrowia oraz wzrost wiary ,nadziei i miłości. Bóg zapłać za każdą modlitwę.

 9. Robert pisze:

  Św. Michał Archanioł ma przepiękne imię. Z pytajnikiem czy [oczywistym] wykrzyknikiem na końcu? Ja bym tak wykrzykiwał jako Robert K. co trzy godziny przytomności. Mam zaś tylko tani obrazek nad łóżkiem: miejsce krytycznego nadzoru. Trochę mię wystrasza… A o św. Rafale Archaniele kto pamięta na co dzień? Ten przecież był tutaj – na ziemi: człowiekiem, młodzieńcem, znajomym, towarzyszem podróży. Może bywa znowóż czasami między nami biedakami na drogach?

  I muza jakby wg św. Gabriela Archanioła, zwiastująca radość na zawsze, chociaż może nie dzisiaj, nie wczoraj, lecz… jutro, pojutrze, kiedyś, niedługo…, na pewno!!!

 10. AnnaSawa pisze:

  We wszystkich intencjach +++

 11. Małgorzata pisze:

  +++
  We wszystkich intencjach.

 12. Edyta pisze:

  +++ We wszystkich intencjach

 13. eReM pisze:

  Szczęść Boże 🙂 codziennie polecam siebie, bliskich i tych, z którymi dzięki Bożej Opatrzności spotykam się codziennie, św. Michałowi Archaniołowi. Od Brata, który miał to szczęście być w Gargano otrzymałam kamyk z groty, którą nawiedził św. Michał Archanioł, kamyk w puzderku, certyfikowany przez posługujących tam zakonnikow Michalitów i miałam cały czas go ze sobą odczuwając ochronę przed złym. Tak się złożyło, że niedawno ofiarowałam ten kamyk z Gargano bliskiej mi osobie uważając, że w sytuacji, w której się znalazła silna ochrona św. Michała Archanioła była jej bardzo potrzebna: przede wszystkim modlitwa i kamyk, który nosi w sobie ślad obecności tego Świętego Bożego Wysłannika. Odczuwam brak… niestety, nie mam możliwości pojechać do Gargano, stąd moja prośba: czy ktoś wie, jak można nabyć ten kamyk? Czy jest w ogóle taka możliwość? Na koniec zapewniam, że nie mam „wierzenia magicznego itp.” Pozdrawiam 🙂

 14. Mateusz PWWM pisze:

  Dziękuję wam za modlitwę i wsparcie. Bardzo pomocne sa dla mnie wasze komentarze, czuje wasze wsparcie +++ wiem ze musze zawalczyć zreszta nie pierwszy i nie ostatni raz i żyć nie tak jakby tu na ziemi wszystko się kończyło. Dlatego dziękuję wam i tez Bogdanowi bo bardzo ładnie to wszystko ujął w komentarzu.

  Z Bogiem i Maryją+++

  • AgaM pisze:

   Mateuszu myślę, że Twoja wiara i żony musi być wielka, gdyż Pan Bóg dał Wam tak ciężką próbę. Sama przeszłam „podobną” historię z tym,że moje dzieci choć urodziły się zbyt wcześnie to żyją dzięki Bogu, ale nie wiem czy gdyby zmarły jak Wasze umiałabym sobie wtedy poradzić z tą stratą, tak by nie zwątpić w dobroć Boga, czy umiałabym zaufać Woli Bożej?…i nie skupiać się tylko na swoim bólu ale ufając Panu żyć dalej z nadzieją na lepsze jutro a przede wszystkim na wieczność…Pan Bóg bardzo Was kocha choć w tej sytuacji po ludzku może się wydawać, inaczej, bo to normalne, że serce i dusza boli tak bardzo po stracie wytęsknionych dzieci…ale z pewnością Bóg chce Wam coś ważnego pokazać, dać coś zrozumieć i tylko człowiek, który całym sercem zaufa Panu i powie jak Hiob:”Bóg dał, Bóg wziął”, może w cierpieniu na nowo odnaleźć Boga i zobaczyć Jego miłość. Niech Pan Bóg Was błogosławi a Maryja przytuli do Niepokalanego serca i utuli Wasz ból!

 15. rob pisze:

  Jak nie masz wierzenia magicznego to po co Ci ten kamyk??? Wybacz jeśli Cię tym pytaniem uraziłem.

 16. Nadia pisze:

  Proszę westchnijcie za mną. Dzieki Bogu dostalam pracę ale teraz moim jednym środkiem transportu bedzie auto. Dodam ze jestem bardzo marnym kierowcą i mialam długą przerwę w jeżdżeniu i boje się ze nie dam rady. Na kilka miejsc parkingowych przypada prawie 30 pracowników… Modle sie ale tez Was proszę bym sobie z Boza pomoca poradzila. Bog zaplac.
  ➕➕➕ w Waszych intencjach

 17. Eva pisze:

  Módl się do św. Krzysztofa patrona kierowców +++

 18. Anna pisze:

  Pani Ewo czy jest możliwość żeby publikowała Pani kolejne dni nowenny?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s