Dla przecięcia diabelskich więzów – Jeśli ktokolwiek z was wszedł w jakikolwiek kontakt z okultyzmem, ezoteryzmem, spirytyzmem….

Jeśli ktokolwiek z was wszedł w jakikolwiek kontakt z okul­tyzmem, ezoteryzmem, spirytyzmem, astrologią, czarami, ma­gią, hipnozą, reiki, jogą, medytacją transcendentalną, New Age i wszelkiego rodzaju sektami (orientalistycznymi i innymi), czy też z tak zwanymi „pranoterapeutami”, tak zwanymi uzdrowicie­lami, czy magnetyzerami, którzy uzdrawiają przez nakładanie rąk, magnetyczne pasy czy radiestezję (wahadełko); jeśli zasięgaliście kiedykolwiek rady jasnowidzów (magów, wróżbitów, szejków, fetyszerów czy guru), kartomantów (którzy czytają w kartach), chiromantów (czytających w liniach dłoni) czy nekromantów (kontaktujących się z duchami zmarłych): wiedzcie, że zwraca­liście się do osób, które współpracują z demonem i że w ten sposób daliście Szatanowi pewną władze nad wami.

Jeśli ktokolwiek z was starał się sam poznać przyszłość (na­wet poprzez zabawę kartami tarota czy horoskopy), jeśli no­siliście jakieś maskotki, takie jak talizmany, amulety, znaki zodiaku, różnorodne bransoletki czy klejnoty; jeśli kiedykol­wiek zajmowaliście się, lub ktoś w waszym imieniu zajmował się praktykami okultystycznymi, jeśli wypowiadaliście pewne formułki czy powtarzali tajemnicze słowa (na przykład man­try), jeśli odwiedzaliście miejsca skażone przez czary, zbrodnie czy moralną deprawację, a tym bardziej jeśli sami kiedykolwiek zawieraliście jakiś pakt z Szatanem, zajmowali się magią, wzy­wali zmarłych, itd.; rzucaliście uroki, wypowiadaliście klątwy czy bluźnierstwa, powinniście przede wszystkim zdać sobie sprawę, że ciężko obraziliście naszego Ojca w niebie. (Dą­żenie do zajęcia miejsca Boga jest bowiem sednem okultyzmu i czarów).

W wyczerpującej spowiedzi trzeba prosić Go o przebacze­nie tych wszystkich momentów, gdy się zagubiliśmy i wszyst­kich grzechów, do których ma On obrzydzenie28. Nawet jeśli te wszystkie wydarzenia miały miejsce dawno i nawet jeśli wtedy nie byliście świadomi, że Go obrażacie.

Następnie trzeba w Imię Jezusa, który jako jedyny uwalnia więźniów (Łk 4, 18), przeciąć diabelskie więzy zaciągnięte przez te praktyki.

JEŚLI NIE MOŻECIE ZNALEŹĆ ŻADNEGO KA­PŁANA DYSPOZYCYJNEGO CZY DYSPONOWANEGO DLA PRZECIĘCIA TYCH WIĘZÓW, TO WIEDZCIE, ŻE MOŻNA UCZYNIĆ TO SAMEMU, STOSUJĄC NASTĘPUJĄCE RADY

Po modlitwie i wezwaniu obrony przez Krew Jezusa,

1. Pozbywacie się, bez zwlekania, wszystkich przedmiotów o charakterze okultystycznym (pierścieni, medalików, pentagramów, pasków, znaków zodiaku, „błękitnych oczu”,   podków,   talizmanów,   proszków,   aromatów,i wschodnich kadzidełek, masek czy figurek bożków pogańskich, dzieł ezoterycznych, insygniów oznaczają­cych przynależność do sekty, itp.).

Na tyle, na ile jest to możliwe, należy spalić wszystkie te przedmioty, tak jak święty Paweł zalecał chrześcija­nom z Efezu (Dz 19, 19), skrapiając je święconą wodą i solą oraz wzywając Imienia Jezusa. Nie wystarczy za­dowolić się wyrzuceniem tych rzeczy do śmieci czy do toalety. Pozostałe popioły czy niedające się spalić przed­mioty powinny zostać wrzucone do bieżącej wody (rze­ka, morze). W przypadkach, kiedy już pozbyliśmy się takich przedmiotów, nawet dłuższy czasu temu, trzeba i tak nadal modlić się o to, żeby Jezus uwolnił was od zaciągniętych więzów.

2. Na koniec, jeśli wasza sytuacja nie ulega poprawie lub nawet stale się pogarsza, może okazać się rzeczą ko­nieczną zwrócenie się do kapłana, który zajmuje się egzorcyzmami.

Następnie należy odmówić, przy najlepszej dyspozycji serca i jeśli to możliwe w Kościele przed Najświętszym Sakramentem, następujące modlitwy:

 1. Prolog Ewangelii według świętego Jana (J 1, 1-14):
  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciem­ności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwie­rzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego –  którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.Niech przez te słowa Ewangelii zostaną zmazane wszystkie nasze grzechy i zniszczone wszelkie wpływy diabelskie.Mój Boże, mój Ojcze, błagam o Twe nieskończone mi­łosierdzie i proszę Cię pokornie o przebaczenie. Uznaje, że zgrzeszyłem przez niewiarę, przesądy i bałwochwalstwo, gdyż oddawałem się praktykom,   których nienawidzisz
  [w tym miejscu wyznajmy swoje grzechy].
  Zobowiązuję się wyrzucić wszystkie przedmioty czy doku­menty mające związek z tymi siłami ciemności, które jeszcze nas pętają.
  Składam u stóp Krzyża Jezusowego wszystkie moce, jakie zdobyłem    –  dziedzicznie lub na drodze inicjacji – i całkowi­cie się ich od dnia dzisiejszego wyrzekam [tu należy je wy­mienić] . Tak, ze wszystkich swoich sił wyrzekam się Szatana, jego kuszenia i jego dzieł i związuję się na zawsze z Jezusem Chrystusem. Zniszcz te wszystkie moce, jak i wszystkie wię­zi między mną a Szatanem. Zmiłuj się nade mną i przebacz mi. Proszę Cię w Imię Jezusa o unicestwienie wszelkich dia­belskich wpływów, na które sam się naraziłem i o wypędze­nie z mojego życia – i z mojej rodziny – wszelkiego demona, który mógłby tam wejść w wyniku moich złych działań. Oczyść mnie i wyzwól przez Najdroższą Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa.Panie, Boże, który stworzyłeś nas wolnymi i który po­przez swego Syna, Jezusa, przywróciłeś nam naszą wolność, Ty sam znasz przyszłość i chcesz dla nas przyszłości wypeł­nionej twoją łaską. Prosimy Cię o przebaczenie za te wszyst­kie przypadki, kiedy staraliśmy się poznać przyszłość przy pomocy innych środków niż modlitwa i osobista refleksja.
  Prosimy Cię o przebaczenie, zwłaszcza za wszystkie do­browolne kontakty z jasnowidzami, prosimy Cię, abyś ze­chciał uwolnić nas od wszelkich przeszkód pochodzących z wróżbiarstwa. W Imię Jezusa, przez łaskę mojego chrztu, przejmuję nad wami władzę, złe duchy i zrywam † więzy diabelskie. Domagam się mojej pełnej wolności dziecka Bożego i rozkazuje wam †, byście mnie natychmiast opu­ściły. W Imię Jezusa, zrywam więc † istniejące w moim przypadku, w przypadku mojej rodziny i moich bliskich, wszelkie okultystyczne więzy związane z wróżbiarstwem i rzucaniem uroków, pochodzące od jakichkolwiek osób, które kiedykolwiek przepowiadały nam przyszłość, jak i z wszelkiego jasnowidzenia, które mogłoby odnosić się do nas bez naszej wiedzy.
  W Imi
  ę Jezusa, naszego Jedynego Zbawiciela, zrywam jakiekolwiek więzy zauroczenia, magii, klątwy czy zazdro­ści, których ofiarami mogli być moi rodzice, moje dzieci albo ja sam.
  Na koniec, przez Najdroższą Krew Jezusa, opieczętowuję † wszystkie drzwi, które mogły zostać otwarte w moim ży­ciu lub moim ciele na wpływy demona.

  Przykłady nakazywania, wypowiadane w zależności od okoliczności:

  Duchu [wymienić po kolei czego: nazwa okultystycznej na­uki, sekty, maga, bóstwa czy demona, do którego się zwracali­śmy], w zwycięskie Imię † Jezusa Chrystusa, który przyjął ciało z Dziewicy Maryi, wyrzekam się ciebie.

  Duchu [wymienić ponownie: nazwę okultystycznej nauki, sekty, podejrzanej osoby, bóstwa czy demona, do którego się zwracaliśmy], w Imię Pana Jezusa Chrystusa, który został za­bity i zmartwychwstał dla nas, związuję cie u stóp Krzyża i wypędzam cię †  na zawsze do piekła.

  Poprzez moc mojego chrztu, łaskę mojego bierzmowa­nia29, w Imię Jezusa, zrywam wszelkie więzy uroku, za­ślepienia i uzależnienia związane z N. [lub ze mną], które

  pochodzić mogą od [tej czy innej osoby] lub z [tej czy innej praktyki].

  W odniesieniu do przedmiotów:

  W Imię Jezusa, zrywam wszelkie magiczne więzy z tym przedmiotem, (prezentem, ubraniem, bielizną, telefonem, itd.)

  Kapłani dorzucą w tym miejscu: Poprzez moją władzę kapłańską, nałoże­nie rąk, które codziennie dotykają Najdroższego Ciała Naszego Pana.

  W odniesieniu do miejsc:

  W Imię Jezusa, niech zostanie wypędzony i oddali się na zawsze † z tego domu [albo z tego miejsca] wszelki zły duch, który go nęka (złe samopoczucie, nieustanne kłótnie, hałasy, spadające przedmioty czy inne dziwne zjawiska).

  (Następnie skrapia się miejsce wodą święconą)

  3. Na zakończenie konieczną rzeczą jest zamknięcie drzwi, poprzez opieczętowanie ich Krwią Chrystusa. Czyniąc znak krzyża wodą święconą, trzeba powiedzieć z wiarą:

  „Niech Krwią Jezusa Chrystusa zostanie opieczętowane każde miejsce, które zostało odzyskane!”4. Należy także w dalszym ciągu z wielką wiarą korzystać z sakramentaliów: wody święconej, soli, oleju i kadzidła liturgicznie egzorcyzmowanych (nie chodzi o byle jakie kadzidło), poświęconych świec, krzyża, świętych meda­lików i obrazków.

  Podsumowanie

  1.  Dobra spowiedź generalna z następującymi po sobie re­gularnymi spowiedziami;
  2.  Powrót do intensywnego życia modlitewnego i życia sakramentalnego;
  3.  Przebaczenie tym wszystkim, którzy nas skrzywdzili i porzucenie uraz;

  To wszystko pozwoli nam usunąć przeszkody i ułatwić nasze uwolnienie. Aż do całkowitego ustąpienia objawów należy kon­tynuować modlitwy o uwolnienie.

  Bóg dopuszcza nasze błędy, nasze grzechy i ich bolesne kon­sekwencje tylko po to, byśmy do Niego wrócili i jeszcze bar­dziej Go kochali.

  Z tego powodu najczęściej potrzebujemy nie egzorcyzmu, ale szczerego powrotu do naszego Ojca w niebie, powrotu ce­chującego się głębokim nawróceniem serca.

  Z książki: Ks. Tournyol du Clos „Uwolnienie z mocy złego ducha”
  Imprimatur:
  Nr 2160/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
  bp Jan Zając, wikariusz generalny
  ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „Dla przecięcia diabelskich więzów – Jeśli ktokolwiek z was wszedł w jakikolwiek kontakt z okultyzmem, ezoteryzmem, spirytyzmem….

 1. wobroniewiary pisze:

  Kochani, sprawdźcie miejsca terminy – są już najbliższe 2 lata. Przyjęłam szkaplerz św. Michała Archanioła, wiem, że mnie pilnuje strzeże, wspomaga i broni w walce duchowej. Czego i Wam życzę

  Plan Peregrynacji figury św. Michała Archanioła
  http://michalici.pl/peregrynacja_plan

 2. Margot McLoud pisze:

  Bardzo wazne. To nie zarty. Przeczytaj i pomysl podwojnie, moze my mamy powody i problemy przez okultyzm. Kinga to powazne.Wszystko pod gorke, tutaj jest problem, to nienormalne. Przeczytaj i zastanow sie i pomodl. kocham Cie mamam

 3. Magdalena pisze:

  Sokołowska: Halloween to kultywowanie pogaństwa
  „Świętowanie Halloween to kultywowanie pogaństwa. Korzenie tego święta wywodzą się z satanizmu” – przypomina Maria Sokołowska, licealistka, która rzuciła w twarz Donaldowi Tuskowi, że jest zdrajcą Polski.

  Sokołowska tym razem wyjaśnia, dlaczego Halloween jest niebezpieczny. „Anton Szandor La Vey – autor ‚,Biblii szatana’ ‚- powiedział ‚Halloween jest najważniejszym dniem w roku dla kościoła szatana’” – pisze autorka bloga. „Choćby tylko z tego powodu powinniśmy tę bezmyślną zabawę, czczącą duchy, czarownice, demony, wampiry, czy diabły bojkotować” – przyznaje.
  http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/sokolowska-halloween-to-kultywowanie-poganstwa,12074304862

 4. Sylwia pisze:

  Podpisuję się pod tym trzeba się wszystkiego wyrzec wrócić na drogę z Jezusem nie jest to porste bo zły jest podstępny lecz Jezus Jest naszym Panem ! 3> i tylko on powinien zostać w naszych sercach i duszach ! wiem że jest ciężko się uwolnić od tego co się otworzyło , ja jestem w czasie uwalniania 🙂 teraz wiem że nie ma innej drogi niż Jezus ! i przestrzegam wszystkich przed magią horoskopami choć nie jest łatwo ! ale Jezus jest ze mną : Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia Świata ! ! 3>

 5. Pingback: O. Józef Witko poleca: Modlitwa o uzdrowienie międzypokoleniowe ks. Tournyola du Closa | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 6. Łucja Klara pisze:

  Szczęść Boże. Mam pytanie. Jestem na wakacjach w Londynie. Będąc na zakupach zaszłam do sklepu kosmetycznego o nazwie Rituals. Kupiłam tam fluid do twarzy. Wszystko wyglada normalnie ale zobaczyłam po zakupie ze inne produkty tej marki nazywają sie Np Rytuał ayurvedy itp. Te nazwy dotyczą kremów i rożnych emulsji relaksujących. Na moim fluidzie nie jest nic takiego napisane. Czytałam dokładnie skład i opakowanie jest to normalny fluid bez żadnych dodatków czy opisów związanych z magia rytuałami itp. Zapłaciłam za niego troche pieniędzy ale nie istotne. Chodzi mi o to czy powinnam go używać jeśli ten sklep jest troche ze tak powiem podejrzany. Dziekuje z góry i pozdrawiam serdecznie.

  • Maggie pisze:

   @Łucja Klara:
   Nie wiem czemu pytasz, skoro masz NIEPOKÓJ i kupiłaś w sklepie producenta, który bazuje na rytuałach.
   Twoja decyzja: czy używać, czy też zwrócić pod jakimkolwiek pretekstem (np składnik, do którego masz alergię – nie musisz mówić, że uczulona jesteś na rytuały). Osobiście bym NIE używała, po przejrzeniu ich Website.

   Z Website zaczerpnięte:
   Jest to firma holenderska, której założycielem i CEO jest Raymond Cloosterman, który zafascynowany jest Dalekim Wschodem. Nie wierzy on wprawdzie w reinkarnację, ale jest „wyznawcą” czerpania max z życia. Mówi, że jest zafascynowany Dalekim Wschodem i swoją żoną …. a nazywają go … holenderską wersją James Bond 😏. W wywiadzie mówi, że nie wyjdzie z domu jeśli się nie wyperfumuje, w zależności … od nastroju – a to pachnie …… niezbyt zachęcająco.

   ☹️☹️☹️ Na Website firmy, przy produktach … są pagody i budda. Reklamując zaczerpnięte sprzed wieków receptury i rytuały (m.in.ayurvedy) , mówią tam, że ich produkty to więcej …. niż kosmetyki, bo …. wpływają na wewnętrzny (?!) spokój …

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s