Panie Jezu okaż nam Twoje Przenajświętsze Oblicze, a będziemy zbawieni!

obliczepjcg2

Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

 Pozdrawiam Cię wielbię kocham Cię o mój Jezu Zbawicielu na nowo zelżony bluźnierstwami jakich nieustannie doznajesz od nas. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich świętych jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez moc Twego Najświętszego Oblicza byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze Twój obraz który poprzez nasze grzechy został tak bardzo zeszpecony. O niepojęta dobroci Boga o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana o nieskończone Miłosierdzie ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci zbolałe Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Je Tobie aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzeszników. Wspomnij że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i niosło ciernie naszych grzechów by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia miłosierdzia miłosierdzia dla grzeszników! Amen.

Litania do Najświętszego Oblicza – od sióstr Benedyktynek z Tarnowa
Strona Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego ObliczaSiostry Obliczanki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „Panie Jezu okaż nam Twoje Przenajświętsze Oblicze, a będziemy zbawieni!

 1. wobroniewiary pisze:

  Skuteczne modlitwy o zbawienie dusz do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

  Obietnice dane przez Pana Jezusa czcicielom Jego Najświętszego Oblicza

  Za dni naszych duch Złego, przez pychę i zmysłowość, wykopał pośród ludzi te dwie niezgłębione przepaście: zuchwałą bezbożność i zupełną niewiarę, które rozmaicie się objawiają, a szczególnie zbezczeszczeniem wszystkiego, co święte i godne. Aby walczyć z tą złością potworną, aby przemóc obrzydliwości niewiary, które są jej skutkiem, Zbawca, Wskrzesiciel narodów i Lekarz dusz, objawia Swoje Boskie Oblicze, w którym się odbijają Jego myśli i miłość Jego Serca, a które tak straszne męki wycierpiało. Niegdyś święta Gertruda w poczuciu żalu za swoje winy chciała iść pewnego dna uczcić cudowny Obraz Oblicza Pańskiego w Rzymie. Wyobrażała sobie Oblicze Pana naszego zmienione wskutek jej grzechów i rzuciła się do Jego nóg błagając o przebaczenie. Wówczas Zbawiciel podniósł rękę, pobłogosławił ją i rzekł: „Przez wielkość miłosierdzia mego odpuszczam ci wszystkie grzechy. A chcąc, żebyś zupełnie uczuła poprawę, nakazuję ci, abyś zadośćuczynienie za te grzechy przez cały rok codziennie spełniała jakiś dobry uczynek na pamiątkę odpustu, którego ci udzielam”. I uczynił jej taką obietnicę: „Wszyscy, którzy chcąc Mi okazać swoją miłość pamiętać będą często o wizerunku przedstawiającym Moje Boskie Oblicze, uczują w sobie przez odbicie Mego Człowieczeństwa żywy odblask Mojej Twarzy, która w nich będzie wyryta i jaśnieć będą bardziej od innych w życiu wiecznym”.

  Cóż to za droga obietnica! Czyż ona nie powinna ożywić naszej pobożności do cudownego Oblicza Boskiego Zbawiciela? Pewnego dnia Pan Jezus ukazał się św.Gertrudzie w takim stanie, w jakim był podczas biczowania przywiązany do słupa, pośród dwóch katów, którzy Go okrutnie biczowali. Boskie Oblicze Zbawiciela było tak zmienione, że jej serce na ten widok zostało przejęte ogromną boleścią. Ilekroć przypomniała sobie to widzenie nie mogła powstrzymać się od łez. Zdawało jej się, że gdy Pan Jezus odwracał swoją twarz i oddalał się od jednego z katów, drugi tym okrutnie Go uderzał. Wówczas On mówił do Świętej: „Czy nie czytałaś, co napisano o Mnie: Widzieliśmy Go jakby trędowatego”.

  Święta Gertruda spytała: „Panie, jaki środek mógłby złagodzić dotkliwe cierpienia Twego Boskiego Oblicza?”

  Na to odrzekł jej Zbawiciel: „Kto rozmyśla nad tym i rozważa Moje cierpienia ze współczuciem i modli się z miłością za grzeszników, serce takiego człowieka jest jakby balsamem zbawiennym łagodzącym Moją boleść”.

 2. wobroniewiary pisze:

  Objawienie św. Gertrudzie przez samego Pana Jezusa nabożeństwa do Jego Przenajświętszego Oblicza otworzyło nam jakby nową studnię łask Bożych, gdyż Zbawiciel obdarzył ją wielkimi obietnicami, podyktował mianowicie św. Gertrudzie, że:

  1) Osoby praktykujące nabożeństwo do Świętego Oblicza, otrzymają za życia wewnętrzne i stałe światło, a po śmierci będą jaśnieć w niebie szczególniejszą światłością.
  2) Ci, którzy wpatrują się w rany Mego Oblicza na ziemi, wpatrywać się Weń będą w niebie, na jaśniejące chwałą.
  3) Ci, którzy czcić będą Święte Oblicze Moje w duchu zadośćuczynienia, dopełnią tego, co uczyniła św. Weronika. Stosownie, z jaką gorliwością czcić będą znieważone Me Oblicze przez bluźnierców, tak samo będę czuwać nad ich obliczem przez grzechy oszpeconym. Boskie Oblicze Moje jest formą bóstwa, która przywraca duszom podobieństwo Boże.
  4) Co do tych, którzy mową, modlitwą albo pismem będą bronili sprawy Mojej, ja także będę ich bronił przed Szatanem i udzielę im szczególnych łask.
  5) Będę ich bronił od nieprzyjaciół.
  6) Będę ich ochraniał od nieszczęść i złych przygód.
  7) Zapewnię im wytrwanie do końca.
  8. Gdy ofiarują Ojcu Mojemu i Mojej Matce zadośćuczynienie za znieważone Moje Oblicze, wyproszą nawrócenie wielu grzeszników.
  9) Tak samo, jak w jakimś królestwie, posiadając monetę, za noszenie w duszy drogocennego wyobrażenia Najświętszego Oblicza otrzyma się w tym życiu wszystko, co konieczne do zbawienia.
  10) Przez to Święte Oblicze będą działać cuda.
  11) Świętej Matyldzie, proszącej Pana naszego, aby ci, którzy czczą pamięć Jego słodkiego Oblicza, nie byli pozbawieni Jego najmilszego towarzystwa, odpowiedział: „Żaden z nich nie będzie odłączonym ode Mnie”.
  12) Pan nasz obiecał św. Gertrudzie wyrazić w duszy tych, którzy czcić będą Jego Najświętsze Oblicze, rysy Boskiego z Nim podobieństwa.
  13) Przez Święte Moje Oblicze otrzymasz zbawienie wielu grzeszników. Przez to ofiarowanie nic nie będzie ci odmówione.

 3. wobroniewiary pisze:

  Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa
  (do prywatnego odmawiania na różańcu)

  W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
  Wierzę w Ciebie Boże żywy…
  Ufam Tobie boś Ty wierny…
  Boże choć Cię nie pojmuję…
  Ach żałuję za me złości…

  Na dużych paciorkach:
  Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

  Na małych paciorkach:
  O mój Jezu okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze a będziemy zbawieni.

  Na zakończenie 3 razy:

  Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.
  O Jezu którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą me serce błagam Cię wyryj w mej duszy Twe Boskie podobieństwo i rozpal miłością Twoją abym Nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Twego Chwalebnego Oblicza w niebie. Amen.

  http://www.katolik.pl/ku-czci-bozego-oblicza,22415,818,cz.html?idr=10639

 4. wobroniewiary pisze:

  Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Przenajświętszego Oblicza

  Dla zachęcenia do tego nabożeństwa na którym bardzo zależy Zbawicielowi uczynił On różnym duszom wybranym wielu obietnic. Oto niektóre z nich:

  * Czciciele Oblicza Pańskiego otrzymają na ziemi wewnętrzne i stałe światło a w niebie będą jaśnieć szczególną światłością.

  * Czciciele Przenajświętszego Oblicza Zbawiciela na ziemi posiądą Królestwo niebieskie i tam oglądać będę Jego uwielbione Oblicze.

  * Ofiarując Ojcu Niebieskiemu Święte Oblicze Jezusa otrzymywać będę nawrócenie wielu grzeszników.

  * Przez to ofiarowanie Oblicza Chrystusa złagodzony będzie sprawiedliwy gniew Boży i zapewnione ocalenie grzeszników od zguby.

  * Przez Święte Oblicze zaspokojone będą wszystkie potrzeby domu Bożego czyli całego Kościoła.

  * Tak samo jak w jakimś królestwie za monetę na której znajduje się wyobrażenie panującego można dostać wszystko czego się żąda tak za drogocenne wyobrażenie Przenajświętszego Oblicza otrzyma się w Królestwie niebieskim wszystko czego się zapragnie zwłaszcza dobra duchowe dla siebie i innych.

  * Przez to Święte Oblicze wierzący będą działać cuda.

  * Pan nasz – mówiła s. Maria od św. Piotra – obiecał wyryć w duszach tych którzy będą czcić Jego Przenajświętsze Oblicze rysy Boskiego z Nim podobieństwa (21 stycznia 1847).

  http://www.katolik.pl/ku-czci-bozego-oblicza,22415,818,cz.html?idr=10629

 5. wobroniewiary pisze:

  AKT OFIAROWANIA

  Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie Nieba duszom w czyśćcu cierpiącym, na załagodzenie Twojego Gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie Miłosierdzia.

  ***

  O Jezu, Dobry Jezu, którego nieskończona Miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego Panowania Miłości na ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie duchowy wizerunek Twego Boskiego Oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twego Boskiego Oblicza. O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj Apostołów czasów ostatecznych, nowych Apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twej Miłosiernej Miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca, napełnione miłosierdziem, odbiją jasność słońca które nie doznaje zachodu.

  CODZIENNA MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU OBLICZU PANA JEZUSA

  Najświętsze Oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane Boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W Jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie także w godzinie śmierci. Amen.

 6. mariaP pisze:

  Droga Krzyżowa
  ku czci Najświętszego Oblicza Chrystusa
  w duchu wynagrodzenia
  w intencji Kościoła świętego

  Rozważania bł. Honorata Koźmińskiego

  Modlitwa

  O cudowne Oblicze Jezusa, tak miłosiernie pochylone na drzewie krzyżowym w dniu Twojej Męki za zbawienie świata, zmiłuj się! Skłoń się i dziś ku nam, biednym grzesznikom. Rzuć na nas jedno litościwe wejrzenie i daj nam pocałunek pokoju.

  I. Jezus na śmierć skazany

  Jezus milczy… On, niewinność sama… On, którego słowa dają życie. Jego Boskie Oblicze nie traci ani pokoju, ani słodyczy… Cóż to za nauka dla mnie… O mój Boże! Przebacz mi każde słowo przeciwne miłości bliźniego, pokorze, skromności, pobożności… Spraw, niech w utrapieniach moich oddaję Ci cześć przez cierpliwość i poddanie się Twojej woli.

  II. Jezus bierze Krzyż na ramiona

  Jezus bierze krzyż z radością, z miłością. Przyciska go do serca… Przykłada do niego czoło i usta… O, jak On nas kocha!… Mój dobry Panie, przebacz mi narzekania i skargi, z jakimi przyjmuję przykrości, które w swojej dobroci na mnie zsyłasz. Spraw niech poczytuję to sobie za szczęście ilekroć przyjdzie mi cierpieć coś dla Ciebie.

  III. Jezus upada pod ciężarem Krzyża

  Jezus rani swoją Boską Twarz tym gwałtownym upadkiem… Podnosi się… Jego Oblicze jest pokryte błotem, kurzem i krwią… Ojcze Najświętszy, ofiaruję Ci ten upadek Zbawiciela na wynagrodzenie za wszelkie winy, przez które zamiast zbudowania, daję zgorszenie bliźnim. Dla zasług Jezusa upokorzonego i cierpiącego, zmiłuj się nade mną, Panie! Na wynagrodzenie tej zniewagi będę się starać unikać grzechu i pozyskiwać dla Ciebie dusze.

  IV. Jezus spotyka Matkę Najświętszą

  Cóż to za chwila!… Ach, cóż za boleść!… Jakie wzajemne wejrzenie tego Syna – Boga i tej Najświętszej Matki! Jakie łzy skrapiają Ich twarze!… Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci te łzy, na odpokutowanie za mój brak umartwienia i poddania się Twojej świętej woli. Daj mi, tak jak Maryi, przy każdej ofierze spotykać Oczy i Boskie Oblicze Jezusa mojego.

  V. Cyrenejczyk dopomaga dźwigać Krzyż Jezusowi

  Jak to? Obcy człowiek pomaga mojemu Panu dźwigać Krzyż? … A ja, Jego dziecko, przedmiot Jego umiłowania, nie chcę Mu oddać tej posługi, unikając trudności życia?… O, jakaż to niewdzięczność!… Przebacz mi, o Boże, zapomnij o przeszłości, zwróć ku mnie swoje Oblicze! Odtąd pragnę brać udział w Twoich cierpieniach, przyjmując przynajmniej po chrześcijańsku wszystko, co na mnie ześlesz.

  VI. Weronika ociera Jezusowi zakrwawioną Twarz

  Czyż to nie do mnie należy, idąc za przykładem tej niewiasty, wynagradzać Ci zniewagi, o mój Jezus, jakie ponosisz od tylu grzeszników? Czy nie do mnie należy wynagradzać Ci to większą miłością i większą wiernością? Tak właśnie pragnę uczynić, mój Boże, widząc moją własną chwałę, w Twoich upokorzeniach i Twoich cierpieniach.

  VII. Jezus powtórnie upada pod Krzyżem

  Do jakiegoż to stanu upokorzenia i zniewagi widzę Cię przywiedzionym, Zbawicielu mój, Jezu… Bóg w prochu się tarza! Kaci Go podnoszą, bijąc na nowo. Nie oszczędzają Jego Boskiej Twarzy… I za cóż to? Oto, aby odpokutował za moje myśli próżne, pełne miłości własnej. O, jakżeż powinienem nienawidzić własne grzechy, skoro Jezus tyle za nie cierpiał, by wyjednać mi ich przebaczenie! Boże mój, Boże mój… miłosierdzia! Uczyń serce moje prawdziwie pokornym.

  VIII. Jezus przemawia do niewiast nad Nim płaczących

  O mój dobry Panie! Wśród swoich boleści myślisz o łzach tych pobożnych niewiast. Uczysz ;je jak mają płakać skutecznie nad sobą, i raczysz je pocieszać, zwracając ku nim cudowne swoje Oblicze. Dodajesz im odwagi i błogosławisz… O, Zbawicielu mój Najdroższy, dozwól mi płakać za moje grzechy, które są prawdziwą przyczyną Twoich cierpień. Daj mi łaskę szczerej skruchy za moje winy. Spraw, aby moja ostatnia łza, była łzą żalu i miłości.

  IX. Jezus upada po raz trzeci

  Raz jeszcze Jezus wystawia swoją Twarz na tę boleść i upokorzenie… Potem, na widok Kalwarii, podnosi się, jeśli rzecz można, z nową siłą, z nowym męstwem i z nową miłością… Pan Jezus pragnie umrzeć za swoje występne dzieci. O, najtkliwsza miłości Boa mojego, jakże ludzie źle Ci się odpłacają! Przy najlżejszej przykrości, przy najmniejszej ofierze, zniechęcam się, tracę odwagę. Przebacz mi, o mój Jezu, przebacz! Chcę Cię naśladować więc podniosę się z Tobą, a doświadczając przykrości, powiem sobie: miłość Jezusa przynagla mnie!

  X. Jezus z szat obnażony

  Obnaż mnie, Boże, ze wszystkiego co Ci się we mnie nie podoba; obnaż mnie szczególnie z miłości własnej; obmyj mnie we Krwi, która popłynęła z ran Twoich i niech ta Krew niewinna, Boska, zrodzi w moim sercu cnoty, jakie w Tobie jaśnieją: czystość, słodycz, miłość bliźniego i ducha pokuty… Niech moja dusza będzie miła Twoim Oczom i niech rozweseli Twoje Przenajświętsze Oblicze.

  XI. Jezus do Krzyża przybity

  O Boże mój, wiem, że nie wystarczy zaprzeć się siebie. Trzeba jeszcze ukochać Cię, zjednoczyć się z Tobą. Wiem również, że na tym świecie, tylko drogą cierpienia można do tego dojść. Zgadzam się na to, o Panie, natychmiast, bezwarunkowo. Rozciągnij mnie na krzyżu, jaki Opatrzność Twoja przysposabia każdemu człowiekowi na tej ziemi, ażeby go uczynić podobnym do Ciebie… O, bolesne Oblicze Zbawiciela mojego, zawieszone między niebem a ziemią, pociągnij mnie, podnieś ku sobie i daj zasłużyć na oglądanie Cię w chwale na wieki!

  XII. Jezus umiera na Krzyżu

  Ojcze przedwieczny, Boże wszechmocny i wiekuisty! Ofiaruję Ci cierpienia mojego Jezusa, Jego zbolałą Twarz, Jego święte Rany, Jego najdroższą Krew, ostatnie słowa i ostatnie tchnienie, na podziękowanie za dobrodziejstwa, jakimi mnie obdarzyłeś, na odpokutowanie za winy moje, a nade wszystko na uproszenie trzech łask dla mnie i dla wszystkich mi drogich: serdecznego żalu za grzechy i mocnego postanowienia, żeby odtąd do Ciebie tylko należeć; za nawrócenie grzeszników; i za Kościół święty, błagając, ażebyś Go wspierał swoją łaską. Nie patrz na nasze grzechy, Panie, ale raczej na Oblicze Chrystusa Twojego! Patrz na Syna Twego, który tak nas ukochał, i dla Niego okaż nam miłosierdzie!

  XIII. Zdjęte z Krzyża ciało Jezusa składają w ręce Matki

  Maryjo, Matko moja, to ja jestem przyczyną Twoich boleści! Pozwól mi przynajmniej płakać razem z Tobą! Niech oddam cześć złożonemu na Twoim łonie poranionemu Obliczu mojego Odkupiciela… Pomścij się, o Najdroższa Matko! Ale pomścij się jako Matka, a nie jak sprawiedliwość wymaga. Uproś nam u swojego Syna taką miłość, żebyśmy mogli chętnie wypić te kilka kropel goryczy, które On nam zostawił w kielichu swej Męki, i byśmy powtarzali za Magdaleną: O, jakaż to rozkosz oczyścić serce i sumienie swoje we łzach żalu i miłości.

  XIV. Ciało Jezusa złożone do grobu

  O mój Jezu, mój Zbawicielu! Nie będziesz sam w tym grobie. Pozwól Twemu dziecku zamknąć się tam razem z Tobą. Ukryj mnie w Twoim Obliczu, w Twoich ramionach. Pragnę się tam schronić, żebyś Ty sam mnie tylko widział. Boże mój! Boże mój! Daj mi żyć tylko dla Ciebie!

  Wynagrodzenie zniewag wyrządzanych Bóstwu Jezusa Chrystusa

  Panie Jezu Chryste, patrząc na Twoje rysy zmienione od bólu i rozważając Twoją okrutną Mękę, czyż moje serce nie powinno rozpalić się miłością ku Tobie, a nienawiścią do grzechu, który jeszcze dziś znieważa Twoje Boskie Oblicze? Nie daj mi, o Panie, poprzestać na pustych przyrzeczeniach i ubolewaniach. Uczyń mnie godnym dzieckiem Maryi. Udziel mi tak, jak swej Boskiej Matce, łaski chodzenia z bliska za Tobą, na tę nową Kalwarię. Niech zniewagi wymierzone przeciw Tobie o mój Jezu, na mnie spadają jako na dziecko Twoje i pomogą mi wejść odważnie na drogę pokuty i prawdziwej miłości. Amen.

  http://ukrycie.blogspot.fr/2010/09/droga-krzyzowa-ku-czci-najsw-oblicza.htm

 7. mer pisze:

  Znalazłam jeszcze inne Siostry od Najśw Oblicza Pana Jezusa. Wklejam kawałek ich reklamowki:
  Dobrowolne ofiary na dalszą realizację Dzieła Krzewienia Kultu Boskiego Oblicza Jezusa można przesyłać na konto Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski, ul. Kościelna 66, Nowa Osuchowa, Bank PKO BP SA nr 38 1020 3802 0000 1302 0066 8590 z dopiskiem: „Oblicze Jezusa – dar na krzewienie kultu”
  Wizerunek Oblicza Jezusa opatrzony jest podpisem Ojca Świętego Jana Pawła II, który 16 grudnia 1998 roku na prywatnej audiencji w obecności Ks. Bpa Stanisława Dziwisza i Ks. Bpa Zbigniewa Kraszewskiego pobłogosławił Dzieło rozpowszechniania go, wyrażając swą radość i życzenie, by był on rozdawany bezpłatnie. Papież powiedział wówczas znamienne słowa, że „jest to najpiękniejsza Twarz Chrystusa, jaką widział w życiu” (świadectwo Ks. Bpa Zb. Kraszewskiego).
  Niech błogosławieństwo Jana Pawła II towarzyszy naszej kontemplacji Boskiego Oblicza Jezusa, do czego wzywał nas w trzecim tysiącleciu ukochany Papież.
  Wszystkich żyjących i zmarłych Czcicieli Boskiego Oblicza Jezusa i Ofiarodawców wspierających to Dzieło, Siostry ze Wspólnoty Boskiego Oblicza obejmują swoją modlitwą i informują, że 9-go każdego miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Osuchowej w ich intencji sprawowana jest Msza Święta.
  O, Piotr Kurcius CSsR proboszcz i kustosz Sanktuarium
  w Nowej Osuchowej
  Wspólnota Boskiego Oblicza Jezusa
  Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski
  Nowa Osuchowa, ul. Kościelna 66
  07 – 308 Poręba n. Bugiem

  a teraz przekopiuję kawalek maila, który dostałam godzinę temu na bardzo podobny temat – b.ważna modlitwa
  Święty Bernard zapytał na modlitwie Jezusa, jakie było Jego największe fizyczne cierpienie podczas męki drogi krzyżowej (podobne pytanie zadali Wojtyła i Morcaldi świętemu z Gargano). Została mu udzielona następująca odpowiedź: „Miałem ranę na ramieniu, spowodowaną dźwiganiem krzyża, na trzy palce głęboką, w której widniały trzy odkryte kości. Sprawiła Mi ona większe cierpnie i ból aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o niej myślą, dlatego jest nieznana, lecz ty staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego świata. Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić Mnie będą przez Tę właśnie Ranę, udzielę jej. I wszystkim, którzy z miłości do tej Rany uczczą Mnie odmówieniem codziennie trzech „Ojcze nasz” i trzech „Zdrowaś Maryjo”, daruję grzechy powszednie, ich grzechów ciężkich pamiętać nie będę i nie umrą nagłą śmiercią, a w chwili konania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie Moje”.

 8. Maggie pisze:

  Ta strona jest bardzo potrzebna, tak jak RM i TV Trwam -bo w zalewie informacji, ktorymi duze media karmia tlumy, latwo sie zgubic, a edukacja/ewangelizacja raczej tam zagluszana lub osmieszana= wiele nie dociera=rodzaj analfabetyzmu wsrod wierzacych

 9. monika ucinska pisze:

  Informacje o tych siostrach są nieaktualne.To są dziewice konsekrowane,założyły świeckie stowarzyszenie juz maja inne konto bankowe i nie podlegają pod parafie ich działalność ma być prywatna z woli ks .Biskupa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s