„Świat zmierza ku karze i oczyszczeniu” – konferencja księdza Gobbiego o trzeciej tajemnicy fatimskiej

W swoich wizjach siostra Łucja widziała obrazy pełne symboli. Wyrażają one rzeczywistość, którą trzeba zinterpretować.

Na pierwszym miejscu pojawia się anioł, z ognistym mieczem w lewej dłoni, gotowy zapalić świat. Potem trzy razy powtarza: „Pokuty! Pokuty! Pokuty!” Nie może jednak zapalić świata, gdyż Matka Boża wkracza, aby zatrzymać tę plagę własną ręką, z której wychodzi tak silne światło, że gasi płomienie. Zdaje mi się, że tu ukazuje się rdzeń przesłania fatimskiego, gdyż Najświętsza Panna przyszła prosić o modlitwę i pokutę dla nawrócenia grzeszników. Błaga ludzkość o powrót do Boga i o nawrócenie. Gdybyśmy odpowiedzieli na Jej wołanie nie byłoby drugiej wojny światowej.

Już w pierwszej tajemnicy Maryja mówiła: „Jeśli zostanie spełnione to, o co proszę, nastanie pokój… Jeśli nie, w czasie panowania Piusa XI zacznie się nowa wojna, Kościół i Ojciec Święty będą prześladowani.”
Zatem w modlitwie i pokucie jest ocalenie świata.

Potwierdza to trzecia tajemnica, gdyż Anioł, który ma zapalić świat ognistym mieczem zostaje powstrzymany interwencją matczynej dłoni Maryi. To może się dokonać, jeśli świat
odpowie na potrójne wołanie o Pokutę. Ta pierwsza część trzeciej tajemnicy dotyczy nas wszystkich.

Druga część to wizja Papieża, biskupów, kapłanów i wiernych, którzy są dręczeni. Chodzi w sposób oczywisty o prześladowanie. Ten fragment ukazuje, że nie chodzi o zamach, którego ofiarą stał się Ojciec Święty i po którym został uzdrowiony, lecz chodzi o jego śmierć: zostaje zabity.

Prawdopodobnie Papież dopuścił taką interpretację, aby uczynić możliwą publikację trzeciej tajemnicy, ponieważ powiedział w czasie środowej audiencji: „Ponieważ nadszedł czas, podjąłem decyzję o ujawnieniu trzeciej tajemnicy fatimskiej…”
Dla mnie to oznacza, że czas dojrzał i doszliśmy do czasu prześladowania, w którym umrze nie tylko papież, ale też biskupi, kapłani i wierni. Wielu biskupów, kapłanów i wiernych udaje się na górę – to jest wyrażenie symboliczne – na której jest wzniesiony Krzyż, czyli idą oni ku męczeństwu. Kiedy Jezus szedł na Golgotę, szedł ku ukrzyżowaniu. Cóż to zatem oznacza, że oni wchodzą na górę, na której wznosi się Krzyż? Idą ku swemu męczeństwu. Papież przechodzi przez miasto w połowie zniszczone, gdzie leżą zwłoki, on zaś modli się za ich dusze. Zostaje zamordowany. A po nim – także biskupi, kapłani, świeccy. Tu znowu mówi się o prześladowaniach i męczeństwie.

Taka jest moja osobista interpretacja. Chcę po prostu powiedzieć wam, o czym sam myślę, czytając tekst trzeciej tajemnicy. Powiedziano mi, że kard. Ratzinger stwierdził, iż Kościół nie zmusza do przyjmowania jakieś interpretacji, co oznacza, że pozostawia on każdemu swobodę w wyjaśnianiu. Jeśli więc przedstawiam tu moją własną interpretację, nie przejawiam nieposłuszeństwa wobec Kościoła.

Zatem na temat pierwszej części tego tekstu chciałbym jeszcze powiedzieć, co następuje:

Anioł przygotowuje się do zniszczenia świata ogniem…
Matka Boża wkracza, aby mu przeszkodzić. Anioł mówi: „Pokuty! Pokuty! Pokuty!” Maryja może działać, może przeszkodzić karze, lecz pod warunkiem, że posłuchamy wezwania do Pokuty.
Ta pokuta polega konkretnie na nawróceniu. To jest najważniejsze, to jest orędzie fatimskie. Najświętsza Panna mówi: abym was mogła ocalić, musicie się nawrócić. Ale skoro ludzkość nie odpowiada, nie pokutuje, nie nawraca się, lecz uporczywie trwa na tej samej drodze i z każdym dniem staje się gorsza, oddala się coraz bardziej od Boga, buduje cywilizację pogańską, postępuje w sprzeczności z Prawem Boga, czy może zostać ocalona? Czy Matka Boga może jeszcze powstrzymać ogień Anioła, który chce zapalić świat? Przecież rozwój tego, co jest zawarte w tym przesłaniu, zależy od postawy ludzkości na wezwanie Anioła do pokuty.
To co dotyczy śmierci Papieża, odpowiada orędziu z 13 maja 1995 z Błękitnej Książki („Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”), a zwłaszcza snowi św. Jana Bosko w 1862 roku, który przekazuje: „Nagle Papieża dosięgnie nieprzyjacielska kula. Jego pomocnicy podtrzymują go i podźwigną, lecz nieco później inna nieprzyjacielska kula dosięga go i upada martwy na ziemię.”

Kiedy Anioł woła: „Pokuty! Pokuty! Pokuty!”, a nie słucha się go – a przecież on krzyczy w tym celu, abyśmy zostali ocaleni – wtedy Najświętsza Panna nie może już zatrzymać kary.

Trzeba uzupełnić orędzie innymi elementami, które wyjaśniają nasz sposób patrzenia i to, czym żyje ludzkość. Ludzkość zostanie ocalona, jeśli pójdzie za wezwaniem Anioła do pokuty. Ale jeśli będzie się opierać, co się stanie? Siostra Łucja otrzymała w Coimbra także inne orędzia. Napisała wiele listów do papieży, zwierzała się spowiednikom, biskupom, kardynałom. Być może właśnie w tych jej tekstach, zamkniętych w archiwach, znajduje się ostatni klucz do tajemnicy, czyli to, co się stanie, jeśli ludzkość odrzuci wezwanie Anioła do pokuty.

Ponieważ nie znamy tych tekstów powinniśmy wziąć tu pod uwagę inne wydarzenia i drogi interpretacji, gdyż… …Maryja objawiła się nie tylko w Fatimie. Myślę na przykład o Akita w
Japonii. Rozmawiałem z biskupem, który zmarł przed kilku laty, a swoim dekretem uznał te objawienia za autentyczne. Przypominam sobie, że za pierwszym razem był nieco smutny. Mówił mi bowiem, że miał dowód na nadprzyrodzoność zjawisk, gdyż był obecny podczas łzawienia figury (która płakała w sumie 101 razy), był wtedy spowiednikiem siostry-widzącej. Ja sam również ją poznałem. To pokorna zakonnica całkiem już pochylona przez artrozę i bez przerwy cierpiąca bóle.
Biskup martwił się, bo badanie powierzono komisji teologicznej, której przewodniczył arcybiskup Tokio, który poddał się wpływowi pewnego jezuity-wykładowcy uniwersytetu. Uznał on, iż należy odwołać się – wyjaśniając wydarzenia w Akita – do sił parapsychologicznych. One miały rzekomo umożliwić siostrze Agnieszce wywołanie łzawienia figury. Ale biskup Ito widział płaczącą statuę Maryi, kiedy siostra była w podróży u rodziców, oddalona od miejsca wydarzeń o 2000 km!
Powołał więc jeszcze raz komisję diecezjalną złożoną z profesorów i teologów uniwersyteckich, pośród których był nasz umiłowany o. Tonnuti, teolog i mariolog, odpowiedzialny za Kapłański Ruch Maryjny w Japonii. Po tym kanonicznym badaniu objawienia i orędzia zostały uznane za autentyczne. Przed trzecim orędziem z Akita (13 października 1973) doszło też do innego wydarzenia. Powstał Kapłański Ruch Maryjny (od 7 lipca 1973).

Obecnie niemal wiek minął od orędzia danego w Fatimie 13 lipca. Gdyby ludzkość przyjęła wezwanie do pokuty wszystkie groźby zostałyby zawieszone. Tymczasem nawet jeśli chodzi o Kościół podział wszedł do jego wnętrza. W trzecim orędziu z Akita jest powiedziane: „biskupi powstaną przeciw biskupom, kardynałowie przeciw kardynałom”. Trzeba by zapytać biskupów i kardynałów, czy tak jest, ale ja myślę, że niewiele do tego brakuje. Zatem kara, która spadnie na ludzkość będzie większa niż w czasie potopu. Ci, którzy przeżyją, będą zazdrościć umarłym. Oto przesłanie z Akita. Oczywiście te treści nie zawierają się w orędziu z Fatimy. Stamtąd rozległo się wezwanie do pokuty.

My jednak żyjemy teraz w czasie, w którym ludzkość odrzuciła pokutę i jeszcze bardziej oddaliła się od Boga, budując cywilizację materialistyczną i pogańską, w której szeroko się rozpowszechnił ateizm teoretyczny i – jeszcze gorszy – praktyczny.

Drodzy bracia: nie miejsce tu na upadanie na duchu. Próba musi nadejść dla oczyszczenia świata. Następujące po sobie wydarzenia, do jakich obecnie dochodzi, przynoszą nam w pewnym sensie potwierdzenie Fatimy: nie posłuchaliśmy tego, co nam polecała Maryja dla naszego zbawienia, więc ludzkości grozi kara, której Maryja może zapobiec. Kościół wewnętrznie podzielony jest zagrożony szerzącymi się błędami odstępstwa i utratą wiary. Zatem możecie zauważyć, że rozwój dalszego ciągu wydarzeń zależy w sposób logiczny od interwencji Maryi.

Przykładem tej interwencji Maryi jest Książka Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, która jest jakby syntezą i powtórzeniem tego, co zostało powiedziane w Fatimie i w Akita.

W Kościele utrata wiary jest jawna. Drodzy bracia, otwórzcie oczy. Nie mówię nic, co by nie odpowiadało prawdzie. Kiedy jadę do Niemiec, jakąż sytuację Kościoła tam widzę? Kiedy jadę do Francji, w jakiej sytuacji zastaję tam Kościół? A w USA, a w Kanadzie? Wszędzie to samo… Prośmy Ducha Świętego, aby Jego Światło otwarło oczy i pozwoliło jasno rozpoznać ten kryzys!

To co mnie zaskakuje, to jak Papież może stawiać temu wszystkiemu czoła i mówić o tym, co nas czeka po tym kryzysie? Jak on to robi? Najpierw myśleliśmy, że Papież zna trzecią tajemnicę i dlatego mówi o tym, co nas czeka. A tymczasem – sądząc z jej treści – wcale nie chodzi o znajomość trzeciej tajemnicy. Są więc dwie możliwości:
– albo Papież posiada inne informacje, jeśli jest prawdą, że siostra Łucja otrzymuje też inne przesłania, które mu przekazuje;
– albo Papież jest jednym z największych charyzmatyków, jaki kiedykolwiek żył na świecie.

Jeśli to drugie przypuszczenie jest prawdziwe, to w takim razie miałby sam doznania, które by mu pozwalały mówić o tym, co nas czeka po próbie. On bowiem mówi jasno o powrocie Chrystusa w chwale i o tym, że my mamy wyjść Mu na spotkanie.

Mówi o nowej erze, jaka nas czeka. Bez doświadczenia charyzmatycznego, bez pewnego oświecenia przez Ducha Świętego nie mógłby, widząc aktualny świat, widząc aktualną sytuację Kościoła, którego ciężar i cierpienie niesie, nie mógłby napisać takich na
przykład słów: Składamy dziękczynienie Panu za niezmierzone dobro, jakie uczynił poprzez swych misjonarzy i spoglądając ku przyszłości z ufnością oczekujemy jutrzenki nowego dnia. Wszyscy ci, którzy pracują na wysuniętych placówkach Kościoła są jak wartownicy stojący na murach Miasta Bożego, których pytamy: „Stróże, jak długo potrwa jeszcze noc?” (Iz 21,11).
I otrzymujemy tę odpowiedź:
„Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon” (Iz 52,8).
Ich ofiarne świadectwo, składane we wszystkich zakątkach świata, obwieszcza, że na progu trzeciego tysiąclecia Odkupienia Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa, której
początek można już dostrzec.
Maryja, Gwiazda Zaranna, niech nam pomaga, abyśmy umieli zawsze z taką samą gorliwością odpowiadać «fiat» na zamysł zbawienia Ojca, aby ludzie wszystkich narodów i języków mogli ujrzeć Jego chwałę (por. Iz 66,18)» (Watykan 23 maja 1999 List apostolski na Światowy Dzień Misji).
Kiedy czytałem ten fragment o „wiośnie” przeczytałem raz jeszcze ostatnie orędzie, jakie Najświętsza Panna nam dała:
„Nadszedł czas, byście wyszli z waszego ukrycia i oświecili ziemię. Ukażcie się wszystkim jako Moje dzieci, bo Ja jestem zawsze z wami. Niech wiara będzie światłem, które was oświeca w tych dniach ciemności, i niech gorliwość dla czci i chwały Mego Syna będzie jedyną sprawą, jaka was pochłania. Walczcie, dzieci Światłości, bo godzina Mojej walki już nadeszła. W surowości zimy wy jesteście pączkami kiełkującymi na Moim Niepokalanym Sercu. Ja umieszczam je na gałęziach Kościoła, aby wam powiedzieć, że właśnie ma nadejść jego najpiękniejsza wiosna. ” (24.12.1997)

Drodzy bracia, powiedziałem wam więc w bardzo prostych słowach, co myślę o trzeciej tajemnicy po przeczytaniu jej. Jedyna możliwość ocalenia dla ludzkości, polega na nawróceniu i pokucie.
Ukazano w trzeciej tajemnicy męczeństwo Papieża, męczeństwo wielu biskupów, kapłanów i wiernych,  ofiar prześladowania. Tej symbolicznej wizji nie można wyjaśniać jedynie poprzez zamach. Chciejmy ją wyjaśniać konkretnie.
Wobec wydarzeń, do jakich dziś dochodzi, do jakich doszło w przeszłości, i w sytuacji, gdy ludzkość nie przyjęła wezwania do nawrócenia, jasne jest że ręka Maryi nie będzie już mogła zatrzymać kary i płonący miecz Anioła zapali świat. To będzie wielkie doświadczenie.
Jednakże ta kara, to oczyszczenie, będzie przejawem miłosierdzia. Miłosierdzie i Sprawiedliwość połączą się, gdyż dojdzie do wielkiego oczyszczenia.

Po tym oczyszczeniu ludzkość przeżyje nową erę, nowy czas powrotu do Jezusa, do Boga Ojca, który przyjmie ją do ogrodu Swej miłosiernej miłości, aby przypieczętować z nią nowe przymierze miłości. Wtedy ludzkość będzie żyła w doskonałej jedności z Bogiem. To będzie jakby nowy ziemski raj. Chrystus zbuduje wtedy Swe królestwo na ziemi.

Papież jasno podkreśla wszystkie te aspekty przyszłości w swoich wypowiedziach. Na tym kończę moją osobistą interpretację. Teraz zrozumiecie, dlaczego ten Papież, który cierpi, jest krzyżowany i zagrożony nagłą śmiercią, ma odwagę nawoływać do ufności, mówiąc:„Przekroczcie próg nadziei. To bowiem, co nas oczekuje, jest o wiele piękniejsze niż to, co przeżywamy obecnie i o wiele bardziej radosne niż wielka próba, jaką wszyscy będziemy musieli przeżyć i doświadczyć.”
Ks. St. Gobbi,
Collevalenza, czerwiec 2000 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

52 odpowiedzi na „„Świat zmierza ku karze i oczyszczeniu” – konferencja księdza Gobbiego o trzeciej tajemnicy fatimskiej

 1. wobroniewiary pisze:

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/06/04/ks-stefano-gobbi-ksiazka-z-imprimatur-matka-boza-o-znaku-bestii-na-rece-i-na-czole/

  W związku z kolejnymi „rewelacjami” Marii z Zielonej Wyspy (zasłużenie nazwanej przez księdza Adama Skwarczyńskiego „niemiłosierną Mery”) dotyczącymi czipów, znaków bestii i pieczęci zamieszczamy fragment książki śp. ks. S. Gobbiego

  Znamię na czole i na ręce

  a Dziś jest święto narodzenia waszej Niebieskiej Mamy, Moi umiłowani i synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przeżywajcie je w radości i pokoju, w ciszy i na modlitwie, w ufności i w dziecięcym oddaniu.
  b Jesteście małymi dziećmi waszej Mamy – Dziecka. Jesteście częścią Mojego potomstwa i mocnym punktem Mojego zwycięskiego planu. Formujecie drogocenny wieniec czystości, miłości i pokory wokół kołyski, w której jestem położona.
  c Pozwólcie, żebym was karmiła i wychowywała. Pozwólcie Mi się ulegle prowadzić. Pozwólcie Mi się oznaczyć Moją matczyną pieczęcią.
  d To są czasy, w których zwolennicy tego, który sprzeciwia się Chrystusowi są znaczeni jego znamieniem na czole i na ręce.
  e Znamię na czole i na ręce wyraża całkowitą zależność tego, kto je nosi. Znak ten wskazuje wroga Chrystusa, czyli antychrysta. Noszenie jego znamienia oznacza całkowitą przynależność oznaczonej osoby do zastępu tego, który sprzeciwia się Chrystusowi i walczy z Jego Boskim i królewskim panowaniem.
  f Znamię wyciśnięte jest na czole i na ręce.
  g Czoło oznacza inteligencję, umysł, siedzibę ludzkiego rozumu.
  h Ręka oznacza ludzkie działanie, gdyż rękami człowiek tworzy i pracuje.
  i Tak więc osoba oznaczona jest znamieniem antychrysta w swoim umyśle i w swojej woli.
  j Człowiek pozwalający się oznaczyć znamieniem na czole prowadzony jest do przyjęcia doktryny negującej Boga i odrzucającej Jego Prawa, do przyjęcia ateizmu, który w obecnych czasach coraz bardziej się szerzy i upowszechnia. Człowiek ten jest więc popychany do podążania za dzisiejszymi, modnymi ideologiami, aby stał się głosicielem wszelkich błędów.
  k Ten, kto pozwala się oznaczyć znamieniem na ręce, zmuszany jest do działania w sposób autonomiczny i niezależny od Boga – podporządkowując swą własną aktywność poszukiwaniu dobra jedynie materialnego i ziemskiego. Odłącza więc swą działalność od planu Ojca, który chce ją oświecać i podtrzymywać Swoją Bożą Opatrznością. Człowiek ten ucieka w swym działaniu przed miłością Syna, który z wysiłku ludzkiego czyni cenny środek odkupienia i uświęcenia. Jego aktywność pozbawiona jest mocy Ducha, który wszędzie działa, by odnowić wewnętrznie każde stworzenie.
  l Człowiek oznaczony pieczęcią na ręce pracuje jedynie dla siebie, aby zgromadzić dobra materialne. Czyni z pieniądza swego boga i staje się ofiarą materializmu.
  m Ten, kto jest oznaczony pieczęcią na ręce, pracuje jedynie dla zaspokojenia własnych zmysłowych pragnień. Poszukuje dobrobytu i przyjemności, pełnego zadowolenia wszystkich swych namiętności, zwłaszcza nieczystości, i staje się ofiarą hedonizmu.
  n Ten, kto przyjmuje znamię na ręce, czyni z własnego «ja» centrum wszelkiego działania. Patrzy na innych jak na przedmioty użycia i wyzysku dla własnego interesu. Staje się ofiarą niepohamowanego egoizmu i braku miłości.
  o Ponieważ Mój przeciwnik oznacza swym znamieniem wszystkich swych zwolenników, nadszedł i dla Mnie – waszego Niebieskiego Wodza – czas oznaczenia Moją matczyną pieczęcią wszystkich tych, którzy poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu i stanowią część Mojego zastępu.

  p Wyciskam Moją pieczęć na waszych czołach najświętszym znakiem Krzyża Mojego Syna Jezusa. Otwieram w ten sposób ludzki umysł na przyjęcie Jego Bożego Słowa, na miłowanie go, życie nim. Prowadzę was do powierzenia się w pełni Jezusowi, który wam je objawił. Czynię was dziś odważnymi świadkami wiary. Tym, którzy oznaczeni są na czołach bluźnierczym znamieniem, przeciwstawiam Moich synów – oznaczonych Krzyżem Jezusa Chrystusa.

  q Następnie porządkuję całe wasze działanie, aby przynosiło najdoskonalszą chwałę Trójcy Przenajświętszej. W tym celu wyciskam na waszych rękach Moją pieczęć, którą jest znak Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  Przez znak Ojca wasze ludzkie działanie podporządkowuje się i całkowicie współpracuje z planem Bożej Opatrzności, która i dzisiaj przygotowuje wszystko dla waszego dobra.
  Przez znak Syna wszystko, co czynicie, zostaje głęboko włączone w tajemnicę Jego Boskiego Odkupienia.
  Przez znak Ducha Świętego cała wasza działalność otwiera się na Jego potężną moc Uświęcenia – tchnącą wszędzie jak potężny Ogień, aby odnowić od podstaw cały świat.

  r Moi najmilsi synowie – w tym dniu, w którym zgromadzeni z miłością wokół Mojej kołyski świętujecie dzień ziemskiego narodzenia waszej Niebieskiej Mamy – pozwólcie się wszyscy oznaczyć na czołach i na rękach Moją matczyną pieczęcią.

  Fatima (Portugalia), 15.09.1989 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Polecamy stronę http://www.gobbi.pl

 2. wobroniewiary pisze:

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/03/28/kaplanski-ruch-maryjny-ozywa-ksiazka-ks-s-gobbiego-z-imprimatur/

  Informujemy, że książka księdza Stefano Gobbi „Do Kapłanów, umiłowanych Synów Matki Bożej” uzyskała imprimatur kardynała Ruiza: (zobacz imprimatur)

  Powstała też strona o KRM i o księdzu S. Gobbi: Kapłański Ruch Maryjny – ks. Stefano Gobbi: http://www.gobbi.pl/

  TESTAMENT DUCHOWY KSIĘDZA GOBBIEGO

  Mój Testament duchowy

  Ave Maryja!
  Mediolan, 1 stycznia 2011, w pierwszą sobotę miesiąca i roku.

  Zgadzam się na każdy rodzaj śmierci, jaką Pan zechce dopuścić na mnie, odnawiając w Niepokalanym Sercu Maryi moje „tak” dla woli Bożej.
  Jako mój duchowy testament zostawiam wszystko to, co jest zawarte w książce „Do Kapłanów, umiłowanych Synów Matki Bożej”, i potwierdzam, że przesłania w niej zawarte były odbierane przez mnie w formie lokucji czyli wewnętrznych słów. W duchu wdzięczności dla naszego Pana i Matki Bożej, proszę, ażeby po mojej Mszy pogrzebowej, odśpiewany został przez wszystkich Magnificat. Proszę o bardzo skromny pogrzeb. Zamiast kwiatów proszę, aby dokonano jakiegoś dzieła miłosierdzia.
  Pragnę być pochowany w Dongo, w Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej, u stóp ołtarza Krzyża. Jeśli to byłoby trudne do wykonania, proszę o tymczasowy pochówek w kaplicy dla duchowieństwa na cmentarzu w Dongo.
  Tak jak poświęciłem Niepokalanemu Sercu Maryi każdą chwilę mojego życia, w taki sam sposób poświęcam Mu chwilę mojego przejścia z ziemi do nieba i od czasu do wieczności.
  Dziękuję wszystkim za wszelkie dobro, które otrzymałem.
  Proszę o przebaczenie, jeśli kogoś mimowolnie obraziłem.
  Wszystkim członkom Kapłańskiego Ruchu Maryjnego i Ruchu Maryjnego obiecuję moją specjalną obronę i szczególną pomoc z nieba, gdzie mam nadzieję, wejść przez łaskę Pana i przy pomocy waszych modlitw.
  Żegnam się z wami, czekając na nasze przyszłe spotkanie pod chwalebnym płaszczem Królowej wszystkich Świętych, i błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  ks. Stefano Gobbi, kapłan

 3. wobroniewiary pisze:

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/01/24/wasze-wynagradzanie-z-ksiazki-ks-s-gobbiego/

  Z książki ks. Stefano Gobbi – «Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej»

  a Idźcie drogą, którą wam wyznaczyłam, bez poddawania się nieufności i zniechęceniu. Oto najbardziej niebezpieczna zasadzka, przy pomocy której Mój nieprzyjaciel próbuje dziś osłabić siłę Mojego zwycięskiego zastępu. Usiłuje spowodować nieporozumienia i podziały między wami. Sprawia, że czujecie ciężar trudności związanych z wykonywaniem waszej kapłańskiej posługi. Pogłębia ogarniające was czasem poczucie niezrozumienia i odsunięcia na bok.
  b Nie zatrzymujcie się z powodu zasadzek szatana! Zastawia je na was, bo lęka się Mojego zastępu, uformowanego przeze Mnie we wszystkich częściach świata z małych, którzy posłuchali Mojego zaproszenia do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
  c Odpowiedzcie Mi największym zaufaniem i waszym dziecięcym oddaniem się. Z prostotą małych dzieci ofiarujcie Mi wszystko, co was spotyka: radości i bóle, doświadczenia wewnętrzne i cierpienia fizyczne, liczne rany waszych dusz oraz wszystko, co w jakikolwiek sposób stanowi dla was źródło przykrości.
  d Odpowiedzcie modlitwą, która powinna być intensywniejsza i bardziej stała. Wtedy Jezus da wam siłę wytrwania we wszystkich podstępnych pokusach szatana. Otrzymacie od Ducha Świętego światło Mądrości, która was oświeci i sprawi, że ominiecie każdą niebezpieczną zasadzkę wzniesioną na waszej drodze. Ojciec da wam radość ufnego i dziecięcego zawierzenia Jego Bożemu działaniu, które przygotowuje dla każdego z was wszystkie okoliczności życia.
  e W tym poświęconym Mi miesiącu maju wzmóżcie wasze dziecięce wynagradzanie za bluźnierczy i szatański sposób publicznego przedstawiania życia waszej Niebieskiej Mamy. Całe Niebiosa drżą z oburzenia z powodu publicznego i poważnego znieważenia waszej Mamy. Jezus osobiście bierze obecnie w obronę Istotę, którą najbardziej kocha i otacza chwałą.
  f Niewiele czasu upłynie, a wielka kara dotknie całą waszą biedną ojczyznę – tak przeze Mnie kochaną i ochranianą – która pozwoliła, by w tak bluźnierczy sposób znieważono publicznie waszą Niebieską Mamę.
  g Moje Serce krwawi widząc, że jedynie Mój pierwszy syn umiłowany, Mój Papież, zechciał zaprotestować i publicznie wynagrodzić, podnieść głos w odważnym akcie potępienia. Nikt inny z Hierarchii nie miał jednak odwagi tego uczynić. Przeciwnie, niektórzy Biskupi i Kapłani zdobyli się na zuchwałość publicznego usprawiedliwiania tego straszliwego bluźnierstwa.
  h Oto nadszedł teraz dla Kościoła czas największego podziału, czas odstępstwa – które wniknęło do jego wnętrza i doprowadzi Go do przeżycia najpoważniejszego kryzysu – czas krwawego i straszliwego prześladowania.
  i Zapraszam więc was do wynagradzania przez stałą modlitwę i pokutę, ufność i dziecięce zawierzenie. Czyniąc to, Moi najmilsi synowie, wylewacie balsam miłości na otwarte i krwawiące rany Mojego Niepokalanego i tak zbolałego Serca!
  Cagliari (Sardynia), 26.05.1985, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 4. wobroniewiary pisze:

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/01/11/zadanie-powierzone-kosciolowi-z-ksiazki-ks-s-gobbiego/

  Zadanie powierzone Kościołowi

  a W dniu, w którym gromadzą się przedstawiciele wszystkich religii, prosicie usilnie o Pokój – we wspólnocie modlitwy i postu. Taką właśnie drogę wam wyznaczyłam. Pokój może zstąpić na was jako dar Boga. Im bardziej będziecie chcieli zbudować pokój w oparciu o same tylko ludzkie dyskusje i negocjacje, tym bardziej będzie się on od was oddalał. Aby zaistniał pokój, ludzkość musi powrócić do Boga – drogą nawrócenia i przemiany serc.
  b Sam Jezus Chrystus wyznaczył wam drogę pozwalającą dojść do Ojca, w Jego Duchu Miłości. Wszyscy ludzie mają dojść do poznania Prawdy, przyjąć Ewangelię Jezusa i żyć nią.
  c Takie zadanie zostało powierzone Kościołowi.
  d Oto co powinni dziś czynić Jego słudzy konsekrowani i wszyscy wierni: z odwagą męczenników i nieugiętością wyznawców wiary ogłaszać całemu światu dobrą nowinę, że jedynie Jezus Chrystus jest waszym Zbawicielem i Odkupicielem. Tylko Jezus Chrystus może was doprowadzić do pokoju. Trzeba Go głosić wszystkim, bez lęku i bez kompromisu, wypełniając Jego Boże polecenie: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.»
  e Próba zgromadzenia wszystkich religii – nawet tych, które adorują fałszywych i nieprawdziwych bogów – z nadzieją utworzenia światowej unii religijnej, dla obrony ludzkich wartości, jest usiłowaniem próżnym, niebezpiecznym i niezgodnym z pragnieniem Mego Niepokalanego Serca. Może to nawet doprowadzić do wzrostu zamętu i do obojętności religijnej oraz jeszcze bardziej utrudnić osiągnięcie prawdziwego pokoju.
  f Mówię więc wam dzisiaj: Ogłaszajcie wszystkim Chrystusa, bądźcie wierni jedynie Chrystusowi i Jego Ewangelii, a staniecie się prawdziwymi budowniczymi pokoju.
  Dongo (Como), 1.11.1986, Uroczystość Wszystkich Świętych

  z książki ks. Stefano Gobbi – «DO KAPŁANÓW,
  UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ»

 5. wobroniewiary pisze:

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/09/12/matka-boza-rozaniec-to-modlitwa-o-ktora-sama-przyszlam-was-prosic-z-nieba/

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/09/12/matka-boza-rozaniec-to-modlitwa-o-ktora-sama-przyszlam-was-prosic-z-nieba/

  Matka Boża tak mówi o różańcu do księdza Stefano Gobbiego:

  d Cały Różaniec – który odmawiacie w Wieczerniku, odpowiadając w ten sposób na usilną prośbę waszej Mamy – jest jakby ogromnym łańcuchem miłości i zbawienia, którym możecie otoczyć osoby i sytuacje, a nawet wpływać na przebieg obecnych wydarzeń.
  e Odmawiajcie go dalej. Mnóżcie wasze Wieczerniki modlitwy. W ten sposób odpowiecie na zaproszenie, które z tak wielką mocą skierował do was pierwszy z Moich najmilszych synów, Wikariusz Jezusa.
  f Teraz mogę posługiwać się mocą pochodzącą z waszej modlitwy i chcę zadziałać jako Mama, aby skrócić czas próby i przynieść ulgę w czekających was cierpieniach.
  g Wszystko można jeszcze odmienić, jeżeli wy, Moje małe dzieci, usłuchacie Mojego głosu i przyłączycie się – przez modlitwę – do ciągłego wstawiennictwa waszej Niebieskiej Mamy.
  h Dlatego tu, gdzie ukazałam się jako Niepokalana, powtarzam wam: odmawiajcie Różaniec Święty z większą wytrwałością i wspaniałomyślnością.
  i Różaniec to modlitwa, o którą Sama przyszłam was prosić z Nieba.
  j Przez tę modlitwę udaje się wam wykryć zasadzki Mego przeciwnika i ustrzec się od jego licznych podstępów. Modlitwa ta chroni was przed wieloma niebezpieczeństwami, które szatan wam gotuje. Różaniec zachowuje was od zła i zbliża coraz bardziej do Mnie, a wtedy mogę być prawdziwie waszą Przewodniczką i Obroną.

  Sługa Boży kard. August Hlond: “Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów a Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, [Bóg] wezwie na głębię i będzie tak, jak chce sam Bóg”.

 6. wobroniewiary pisze:

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/03/28/kaplanski-ruch-maryjny-ozywa-ksiazka-ks-s-gobbiego-z-imprimatur/

  Kopalnia wiedzy o księdzu Gobbim: http://www.voxdomini.com.pl

  ŻYCIORYS

  Ks. Stefano Gobbi urodził się 22 marca 1930 roku. Modląc się w Fatimie za kapłanów, którzy utraciwszy wiarę zamierzali szkodzić Kościołowi, otrzymał od Matki Bożej natchnienie założenia Kapłańskiego Ruch Maryjnego, który duchowo wzmocniłby kapłanów. Odtąd KRM tworzy zastęp wierny poleceniom Matki Bożej i przyczyniający się do Jej tryumfu w świecie dla utorowania drogi przychodzącemu Chrystusowi. Ruch ten nie posiadając żadnych formalnych struktur w szybki sposób rozprzestrzenił się na całym świecie. Każdego roku, w okresie trwania objawień ks. Gobbi oraz grupa jego współpracowników odwiedzała Ojca Świętego Jana Pawła II, modląc się z nim podczas wspólnej celebracji Eucharystii.

  W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że są to jego własne przemyślenia. Ks. Gobbi nie zgodził się na to, gdyż nie mógł zaprzeć się otrzymanego charyzmatu.

  Książka „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej” otrzymała imprimatur kardynała Ruiza.

  Ks. Stefano Gobbi, założyciel Kapłańskiego Ruchu Maryjnego oraz Ruchu Maryjnego dla osób świeckich, zmarł w Mediolanie, we Włoszech, o godzinie 15.00 dnia 29 czerwca 2011 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Od 19 czerwca był hospitalizowany w następstwie przebytego ataku serca. Wszyscy krajowi i regionalni przewodniczący Kapłańskiego Ruchu Maryjnego zebrali się na corocznych rekolekcjach w Sanktuarium Miłości Miłosiernej w Collevalenza, we Włoszech w dniach od 26 czerwca do 2 lipca. Ciało Ks. Gobbiego zostało przewiezione z Mediolanu do Collevalenza 30 czerwca, gdzie Mszy świętej przewodniczył kardynał Dias Ivan. Tego samego dnia ciało przeniesiono do Dongo (Como) we Włoszech, do miejsca jego urodzenia. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w pierwszą sobotę miesiąca, 2 lipca, we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.

  Otrzymaliśmy mailem:

  FILM Z POGRZEBU KS. STEFANO GOBBIEGO w pięciu częściach

  część 1: http://www.gloria.tv/?media=202384

  część 2: http://www.gloria.tv/?media=203586

  część 3: http://www.gloria.tv/?media=203809

  część 4: http://www.gloria.tv/?media=203934

  część 5: http://www.gloria.tv/?media=201665

  Cała uroczystość pogrzebowa ks. Stefano Gobbiego została sfilmowana. Pogrzeb odbył się we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, w dniu 1 lipca 2011.

  Miał wyjątkową oprawę liturgiczną poprzez udział we mszy św. Kilkuset kapłanów i biskupów. Śmierć ks. Gobbi zbiegła się bowiem z zakończeniem dorocznych rekolekcji osób odpowiedzialnych za Kapłański Ruch Maryjny na świecie w Collevalenza, we Włoszech.

 7. Sydonia pisze:

  Bardzo dobra książka!!! Zachęcam do jej zakupu i ofiarowanie swoim kapłanom (może zamiast „kwiatka” na imieniny lub rocznice święceń:)
  , ponieważ jest ona szczególnie do Nich kierowana choć zachęcam też do jej czytania przez osoby świeckie:)
  (można ją kupić wchodząc na stronę: http://www.voxdomini.com.pl/sklep/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=100)

 8. wobroniewiary pisze:

  Ostatni wpis zdjęliśmy bo nie jest naszym celem sianie nienawiści ani jątrzenie. Człowiek napisał maila świadectwo do ks. Adama.
  My nie byliśmy, nie wiemy o co chodzi dokładnie, wiemy, że on ma stałą pomoc duchową, chodzi do spowiedzi i do egzorcysty.
  Módlmy się za Pana Bogdana a resztę pozostawmy Bogu

  • Nowa pisze:

   Wszystko jasne.
   Szybko go namierzyli, wiedzą kto to, potwierdzili w nowym wpisie
   Ja wolę przestać pisać na te tematy. Jeśli już to o modlitwie, o cudach, a w ogóle wolę czytać.
   I nie zdziwię się jak zabraknie wam teraz komentujących ale to zrozumiałe.
   Lepiej poczytać, pomodlić się ale nie wchodzić w dyskusje.
   Jezus jest Panem

  • wrogi.walec pisze:

   komentarz na dzieckonmp
   Sprostowanie dla wszystkich czytelników bloga dzieckonmp:
   moje komentarze publikowane na stronie WOWiT są tylko i wyłącznie moimi poglądami, nie konsultowane w żadnej mierze z którymkolwiek z adminów. drugą kwestią jest moje niecenzuralne wypowiedzi. faktem jest iż admin zmoderował moją wypowiedź w ciągu minuty. kwestia trzecia : nienawidzę satanizmu, okultyzmu i wszelkich form herezji, jestem wyczulony na próby psychomanipulacji kwestia czwarta : moje świadectwo jest opisane na wyżej wymienionej stronie. jeżeli tylko macie chęć dowiedzieć się kim jestem. prawie wszystko jest tam zawarte. świadectwo uli i walca z dnia bodajże 13 sierpień 2012 roku kwestia piąta : nie przewiduję pozostawania i komentowania na tym blogu przyjmuję na siebie krytykę związaną z kwestią “nienawiści” tyczącą bloga WOWiT. polemiki również nie
   przewiduję. pozwalam na odprawienie modlitw o uwolnienie od demonów, a także o szczere i pełne nawrócenie dla mojej grzesznej osoby:)
   pozdrawiam czytelników i pamietajcie :
   TYLKO I WYŁĄCZNIE JEZUS JEST PANEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • wrogi.walec pisze:

    proszę o wystawienie mojego posta „sprostowanie” z dzieckonmp na główna stronę. gdyż moja wypowiedź tam się nie ukaże:) tak chociaż na jeden dzień aby wędrujący z onej strony mogli się zapoznać ze źródłem nienawiści którym ja jestem. a nóż, widelec się za mnie pomodlą:)

    • wobroniewiary pisze:

     Przestań. szkoda naszych nerwów.
     Prowokacje gonią prowokacje. Nic sie nie udaje. My wycofaliśmy wpis a tam wałkują czy ktoś odmówił kotleta w piątek czy wszyscy jedli w wersji all inclusive.
     Mamy nadzieję, że zostaniesz u nas na blogu. A że tam cie nie wpusćili – dla nas to nie dziwne.
     Ale chcemy krytykować herezje masońskie a ich omadlać. I tyle.
     Zostań z nami, o ile chcesz 🙂
     I pisz jak najwiecej, a my będziemy twoje słownictwo prostować ale twoje wpisy są ważne ty nawróciłeś się i wróciłeś z drugiej strony więc dobrze wiesz jak tam jest, po stronie zła..

    • Magdalena-Zofia pisze:

     W kontekście prośby Matki Bożej, o post o chlebie i wodzie we środy i piątki – kotleta będziemy „wałkować”.
     Zacytuję co napisałam wcześniej i to podtrzymuję:
     Matka Boża w Medjugorie, prosi o post o chlebie i wodzie, we środy i piątki. Pielgrzymi, których znam zawsze się do tej prośby stosują. U Zenobiusza przeczytałam, że podczas pielgrzymki do Królowej Pokoju, zorganizowanej przez Admina strony “dznmp”, w piątek zaserwowano KOTLETY SCHABOWE !!! – “piękna” odpowiedź na prośbę Gospy 😦

     To są te szczegóły, w których wiadomo kto tkwi.

    • Magdalena-Zofia pisze:

     Szczegóły dla dznmp, o których nie chce rozmawiać (jak wynika z odpowiedzi udzielonej @Luckowi), zasłaniając się szalejącym tornadem – grunt, to „dobre” wytłumaczenie.

    • wrogi.walec pisze:

     🙂 nawet przez chwile nie pomyślałem opuszczać te stronę;) tylko… tylko nad słownictwem hehehe.

     i jeszcze jedno drogie WOWiT ki ktoś czasem musi wziąć na klatę swoje wypowiedzi, a nie wszystko na wasz garb…. aaaa i satanizmu nie zniosę, okultyzmu… również…. psychomanipulacji absolutnie również nie!
     jestem u was dla specyficznych odbiorców 😉

     na koniec jeszcze jedno… przeważnie klupię z telefonu …. to o drobna wyrozumiałość proszę

    • wobroniewiary pisze:

     „spoko maroko” 🙂

  • wrogi.walec pisze:

   znajdę czas to skomentuję conieco;) a jeżeli ty to widzisz i ja mimo różnych, niepowiązanych źródeł informacji i analiz, że to właśnie My Polacy i nasz Kościół są celem ataku…. cos w tym musi być. pozdrawiam WOWiT y:)

  • Magdalena-Zofia pisze:

   @młody przeprosił ! – niebywałe, no chyba, że przepraszał samego siebie 🙂 🙂 🙂

  • Magdalena-Zofia pisze:

   Brzydzę się tym, co czytam, brzydzę się wszystkim, co jest manipulacją, kłamstwem i nienawiścią. Wszyscy obłudnicy odpowiedzą przed Panem.
   Mam już dość tego co się dzieje !!!

  • Magdalena-Zofia pisze:

   Matka Boża w Medjugorie, prosi o post o chlebie i wodzie, we środy i piątki. Pielgrzymi, których znam zawsze się do tej prośby stosują. U Zenobiusza przeczytałam, że podczas pielgrzymki do Królowej Pokoju, zorganizowanej przez Admina strony „dznmp”, w piątek zaserwowano KOTLETY SCHABOWE !!! – „piękna” odpowiedź na prośbę Gospy 😦
   Komu ten organizator się przypodobał ? odpowiedzcie sobie sami, a szatan ręce zaciera.

   • Magdalena-Zofia pisze:

    Chciałoby się dodać:
    „Kochany Lucek, nie ważne czy był kotlet w piątek, ważne, że byliśmy u Gospy”.

   • Magdalena-Zofia pisze:

    Schabowe w piątek, spanie „kogoś z kimś” – „piękna” pielgrzymka do Medjugorie.
    A teraz przyodzieją płaszcz „pokory”, odmówią 81 modlitw, szczególnie tę o odpust całkowity i „gitarrra”.
    Ciekawe co na ten „post”, powiedzą księża, co to niby stoją z boku i ich czytają ?

  • Magdalena-Zofia pisze:

   „szczególnie kapłanów z boku stojących a czytających nas.”
   – „z boku stojących” – dlaczego z boku stojących ?
   Dobrze, że tutaj Księża nie stoją z boku, tylko piszą, tłumaczą, przestrzegają – za to Im Bóg zapłać !

  • Magdalena-Zofia pisze:

   „Cóż to takiego ,można demonicznego dostać w poczcie.???”
   – może chodzi o ostrzeżenie MBM ?

 9. Ryba pisze:

  W dzisiejszej Ewangelii czytamy
  „Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
  Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».”

  Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
  To znaczy że na podstawie znaków można sie domyslać, a paruzja to nie Sąd Osteczny, gdzie daty nikt nie zna, nawet Syn Człowieczy, tylko Bóg Ojciec.

 10. Magdalena-Zofia pisze:

  Pozwólcie, że powrócę do tematu, jakiś czas temu poruszanego, o osobie Ojca Manjackala. Pojawiła się wówczas jakaś niepewność dotycząca strony internetowej z nazwiskiem tego katolickiego charyzmatyka. W książce Jego autorstwa, jest podany adres strony: http://www.jmanjackal.net i jest to, ten sam adres, który wcześniej stanowił źródło kontrowersji lub może bardziej stosownym będzie określenie, treści: „wzbudzające ostrożność”. Nie wiem jakie opinie wygłosił wówczas ks. Adam (nie był to temat główny, więc nie mogę odszukać), ale pragnę po raz kolejny rozwiać wątpliwości, do dotyczące tego świątobliwego kapłana. Moja opinia, jest nic nie znacząca, więc pozwolę sobie na zacytowanie fragmentów przedmowy prowincjała Misjonarzy Św. Franciszka Salezego, Prowincjała Południowo-Zachodnich, zamieszczonej w książce „Uwolnienie od Przekleństwa Prawa”, a charakteryzującej osobę tego duchownego:
  „ To dla mnie przyjemność i przywilej, iż mogę przedstawić czytelnikom tę znakomitą książkę (…), autorstwa Przewielebnego o. Jamesa Manjackala – światowej sławy charyzmatycznego kaznodziei katolickiego, który od trzydziestu sześciu lat zaangażowany jest w posługę uzdrawiania.(…)”

  Tu o treści książki – słowa Ojca Prowincjała:
  „Niniejsza publikacja autorstwa o. Manjackala stanowi znakomite źródło pomocy duchowej (…) wskazującą czytelnikowi drogę od pokoleniowego przekleństwa do błogosławieństwa. Jest to jedyna w swoim rodzaju i podnosząca na duchu recepta na uzdrowienie drzewa rodzinnego – z katolickiego punktu widzenia, z naciskiem na odnowę życia rodzinnego, prowadzącą do odnowy duchowej Kościoła. (…) Książkę tę powinna przeczytać każda rodzina katolicka. (…) Moim życzeniem i modlitwa jest, aby lektura tej pozycji odnowiła w wielu ludzkich sercach i rodzinach radość bycia katolikami. Nich Bóg Was błogosławi!
  O. Abraham Vettuvelil MSFS.“

  Od siebie dodam, że często nawet osoby, które przyjmują Sakramenty Święte, nie mamy świadomości, jak wielkim obciążeniem są dla nas grzechy naszych przodków i jak ciężkie dźwigamy brzemię, a nie musimy!

 11. Magdalena-Zofia pisze:

  „Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia.” (Lb 14,18)

 12. borówka pisze:

  Macie rację to diabel szaleje.
  My jesteśmy obrońcami jadu i nienawiści. Bogdan już napisał u nich „kochani bracia i kochane siostry”
  a oni o nas z samą miłoscią
  20. Dawid powiedział/a
  24/10/2012 @ 12:25 pm
  „Walić i olać ich…”
  ‚Ks. Adam dla Bronka to tylko „Skwarczyński” zero szacunku ani na blogu ani prywatnie wtedy jeszcze gorzej

  No cóż… módlmy się za nich i za siebie. Za serce333 który bał się i nadal boi się egzorcyzmów też się módlmy.
  Módlmy się

 13. mat pisze:

  Pan Bogdan napisał maila, potem drugiego maila, który był na stronie dznmp więc i ja go wkleję.

  Najpierw we wpisie dzieckonmp pisze, że „Przypuszczenie że wśród nas jest osoba która została delegowana z tego środowiska pełnego nienawiści, że jest wśród nas osoba którą dręczy szatan. Ponieważ grzeszę zaufaniem odrzucałem te myśli które mi podsuwaliście. Okazało się że mówiliście prawdę. Ja mimo wszystko wierzę że Bogdan został zaproszony przez Królową Pokoju bo Ona tak chciała. Bogdan pojechał za dary czytelników , więc koszt Jego pielgrzymki to tylko 100 zł. Dobrze wiecie bo sami wskazywaliście mi osobę Bogdana, że się dziwnie zachowuje, że prowokuje, nawet baliście się spać z nim w pokoju, bo Bogdan odprawiał jakieś egzorcyzmy nad śpiącymi”:

  List od Pana Bogdana po wpisie na stronie dznmp:
  Tak tego mozna było sie spodziewac bo wszystko co dobre rodzi sie przez cierpienie faktycznie czułem sie dziwnie w tej grupie ale tylko Wiara Nadzieja i Miłośc trzyma człowieka. Tak pojechałem za 100 zł jestem Ojcem Rodziny mam zone dwie corki studentki. Nie bede wdawał sie w polemike z tamtym blogiem jest to nawet nie wskazane ..Wiem ze nalezało zabrac głos trzeba było tak postapic
  obecnie odsuwam sie w cien otaczam wszystkich modlitwą i proszę o modlitwę W tych chwilach .. Pewien rodzaj złych duchow mozna pokonac tylko postem i modlitwą co tez czynię Dodam tylko ze niektore osoby w czasie pielgrzymki mnie ostrzegały abym zbyt mocno nie manifestwał swej wiary.Wiary swojej sie nie wstydzę .
  My wtedy nocowalismy w tym Ludbergu w drodze powrotnej również dziwne miejsce ten Ludberg i o ironio obok sanktuarium z cudem Eucharystycznym i w piatek z podano na kolacje wszystkim schabowy to taki niby detal
  A jesli chodzi o moja psychike dysponuje swiadectwem lekarskim aktualnym o stanie zdrowia. Byłem kiedys … wiec odpornosc z Bożą pomoca NA STRES nie jest mi obca Faktycznie nienawiść jest przeogromna i te łzy krokodyke wylewane nad moja osobą . .PANIE JEZU TY WIESZ TYLKO TY WSZYSTKO WIESZ. pozdrawiam serdecznie bogdan ps mam sie dobrze staram sie byc blisko mojego Mistrza Jezusa . Byłem na codziennej Eucharystii .Jesli cos bede pisał to wyłacznie na ten adres jw. Dziekuje za wszystko dziękuję PANU BOGU WSZECHMOGĄCEMU. i WAM wszystkim których spotkałem i spotkam. Z BOGIEM faktycznie Drogi i Czcigodny Ksieze Adamie bardzo odczuwałem tam obecność demonow obłudy falszu Nieczystości.. ale to wie tylko JEDEN PAN BOG teraz mam staly kontakt z księdzem egzorcysta i mam opieke duchowa
  JEZUS JEST PANEM MOIM PANEM. pozdrawiam

  TEN komentarz u dznmp znika a pojawia się komentarz Bogusia 🙂
  17.
  Bogdan powiedział/a
  24/10/2012 @ 11:13 am
  Witam i pozdrawiam Was wszystkich .. pochylam się nad kazdym z Was wypowiadając słowo przepraszam ..Jesli w czyms uchybiłem to chć w cząstce zwracam modliwą i postem w Waszej intencji .Dziekuję Panu BOGU i Wam, ze dane mi było WAS spotkać Jestescie w moim sercu Wasz brat Bogdan

  SMRÓD, SMRÓD I ZALATUJĄCY SIARĄ SMRÓD ZE STRONY DZNMP.
  NIEUDANA PROWOKACJA.
  NIEUDANY BLOG
  NIEUDANE PRÓBY ZNISZCZENIA TEGO BLOGA.
  STRZEŻCIE SIĘ ICH JAK NIGDY!!!

 14. borówka pisze:

  czegoś nie kumam
  wpis miał nazwę obroncy nienawisci zdolni sa zabic wszelkie dobro
  teraz jest nazwa
  Nienawiść zdolna jest zabić wszelkie dobro

  przepraszam ale jak zobaczyłam, że potem Pan Bogdan pisze dalej tam, podobnie jak młody to śmiem uważac, że to było śmierdzące kukułcze jajo, ale obrońcy szybko się tego fetoru pozbyli
  Bratu Bogusiowi zapomną a Tobie Zeno nie wolno nawet zaczepić bronkowego księdza bo to bronkowy ksiądz i basta a ty szmacisz się i pastwisz nad bronkowym księdzem
  co za szok

  Dziś też jest środa, czy ich wieczorna koronka będze przy schabowym i piwie albo winie? no jak modlić się to modlić a jak pościć to pościć. Po bronkowemu.

 15. borówka pisze:

  Dlaczego w najnowszym „orędziu” MBM tak sie uwzięła na Kościół Katolicki?
  „Moje Słowo zostanie podważone i rozdarte, w szczególności przez Kościół katolicki”
  przxeciez ona w tym zdaniu niczym nie różni się od MKordas która jakby mogła to by wszystkich ksieży jedną ręką do piekła wsadziła

  Nasz ukochany Papieżu – Janie Pawle, dzisiaj jest rocznica śmierci kard. A. Hlonda – czy śp. kardynał jest z Tobą w Niebie, przecież jest błogosławiony?

  Jan Paweł II :

  ” Miałaś już powiedziane gdzie jest ówczesny kardynał Hlond. KTO NIE CHCE OGLĄDAĆ BOGA, JAKO KRÓLA Z WIDOCZNYMI ZNAKAMI KRÓLOWANIA TAK, JAK MARYJA – NIE MOŻE BYĆ W NIEBIE A PRZEZ JEGO NIEPOSŁUSZEŃSTWO TAK DUŻO LUDZI STRACIŁO ŁASKI, MNÓSTWO LUDZI STRACIŁO ŻYCIE A PAŃSTWA NIEPODLEGŁOŚĆ. ZAPOMNIJCIE O NIM, BO TO NAWET JEST HAŃBA DLA POLSKI, ŻE PASTERZ JEJ UCIEKŁ I ZDRADZIŁ OJCZYZNĘ.

  Pamiętajcie, każdy wódz narodu, każdy pasterz narodu zostaje do końca z nim, cokolwiek się wydarzy i powinien podtrzymywać go na duchu. Tak samo i Piłsudski – zdradził naród i musiał umrzeć.

  ZDRADA TO HAŃBA.

  To samo czeka obecnych zdrajców Boga i Ojczyzny i nie miejcie pretensji, że znajdziecie się w wieczności z tym, komu teraz służycie

  i kogo nie chcecie zdradzić. Chwała Panu Bogu, że jest Sędzią Sprawiedliwym i Jego nie można niczym przekupić, jedynie MIŁOŚCIĄ do Niego, a kto miłuje Boga, to nigdy Go nie zdradzi.

  Ja dużo nie wiedziałem, tego, co teraz wiem, ale NIGDY NIE ZDRADZIŁEM BOGA nawet myślą a wiele rzeczy musiałem zrobić wbrew swojej woli i sumieniu, aby świat istniał.

  Zawsze pytałem Stwórcę. JP.II „

 16. borówka pisze:

  Tomasz powiedział/a
  24/10/2012 @ 7:43 pm

  Powinieneś adminie któregoś dnia wybrać się w okolice Siedlec na dłuższą rozmowę z manipulowanym księdzem. Oczywiście uprzednio przygotowany (wydruki itp.). Przesłanie powinno być pozytywne choć niestety cała prawdę o jego “przyjaciółce” też należy ujawnić. To przynajmniej załatwiłoby sprawę posługiwania się autorytetem księdza przez tamten blog.

  Widzicie jakie to niskie zagrywki?

  • wobroniewiary pisze:

   Kolejne komentarze są coraz bardziej chamskie, ale ksiądz właśnie dostał całą kolekcję samego tylko Tomasza i wie co za cuda pełne miłości wypisuje się o nim, o Admince i o naszej stronie.

 17. wobroniewiary pisze:

  Pojedynczo nie wychwyci się tej skali nienawiści ale wystarczy wam czytelnicy pierwsza tylko dziesiątka komentarzy Tomasza i wszystko jasne.
  Ksiadz dostał tych komentarzy więcej. Ma odpowiednie zdanie i myslę, że nie ma co więcej tego brudu tutaj przynosić.
  Dziękuję w imieniu swoim i Adminki osobie, która to wszystko dla nas zebrała i przysłała w mailu

  UWAGA DLA LUDZI O MOCNYCH NERWACH

  Tomasz powiedział/a24/10/2012 @ 9:20 pm
  A dlaczego??
  Kto ma media ten ma władzę.
  W czasach gdy “święta” studiowała propagandę w Moskwie M. Rakowski powiedział “kto ma telewizję ten ma władzę”.Co z tego że ma się rację jak nie ma się środków przekazu. Dlatego atak idzie w popularny blog. Chodzi o jego zniszczenie żeby popularniejszy był blog masonerii kościelnej.

  Tomasz powiedział/a24/10/2012 @ 7:43 pm
  Powinieneś adminie któregoś dnia wybrać się w okolice Siedlec na dłuższą rozmowę z manipulowanym księdzem. Oczywiście uprzednio przygotowany (wydruki itp.). Przesłanie powinno być pozytywne choć niestety cała prawdę o jego “przyjaciółce” też należy ujawnić. To przynajmniej załatwiłoby sprawę posługiwania się autorytetem księdza przez tamten blog.

  Tomasz powiedział/a
  24/10/2012 @ 7:22 pm
  Pomijając już jak było w tym przypadku bardzo możliwe że tu mamy do czynienia ze zniewoleniem/opętaniem wielokrotnym jednej osoby. Zmienia ona swoje “osobowości” co jakiś czas. Stąd tyle różnych stylów i nicków podczas gdy autorką jest jedna chora psychicznie kobieta

  Tomasz powiedział/a
  23/10/2012 @ 9:11 pm
  Dokładnie. Najlepiej jakby księża zajmowali się swoją działką. Ks. Natanek ma Agnieszkę i wystarczy. Dobrze jak nie ocenia, nie sądzi innych. Szkoda że inni uważają się za Alfy-Omegi i komentują/oceniają/sądzą innych

  Tomasz powiedział/a
  23/10/2012 @ 8:47 pm
  Bardzo dobrze że blog publikuje świadectwa.
  W moim przypadku z interaktywnych miejsc w internecie najbardziej mi pomogły: blog dzieckonmp, echochrystusakróla i kazania ks. Natanka

  Tomasz powiedział/a

  22/10/2012 @ 10:09 pm
  ostrożnie z takimi nickami
  pieszczotliwe traktowanie samych siebie, udziecinnianie własnych nicków świadczy o niedojrzałości psychicznej, o nie wyrośnięciu nigdy z okresu dziecięcego egoizmu i pychy
  kamyczek, promyczek, jutrzenka itp. – takie nicki wskazują na totalne zaparzenie w siebie

  Tomasz powiedział/a
  21/10/2012 @ 1:32 am
  Znajomy po “egzorcyzmach” przeciw duchowi nieczystości z marca przeżył jeszcze większe załamanie.
  Ten ksiądz NIE JEST egzorcysta i z tego co mówi nie wie co to są egzorcyzmy. To sakramentalium nad osobą opętaną wykonywane tylko przez biskupa lub osobę przez niego wyznaczoną.
  Egzorcyzmy aby były skuteczne wymagają pełnego zaangażowania obu stron. To “coś’ co zaprezentowała Promyczek przypomina raczej jakieś rzucanie przekleństw, klątwy.
  Gdybym mieszkał bliżej to bym pojechał osobiście wytłumaczyć księdzu jak jest oszukiwany. Choć jeśli będzie taka Wola Boża to i tak to zrobię. To ohydne jak jest manipulowany. Co z nim robi tak chora kobieta wydzwaniając po nocach do starszego księdza. Ale niestety jej “paliwo” do niszczenia zdaje się być niewyczerpane

  Tomasz powiedział/a
  21/10/2012 @ 1:39 am
  NIGDY NIE OTWIERAJCIE SIĘ NA ŻADNE ENERGIE. Żadne “egzorcyzmy na odległość”. Tak mówią księża egzorcyści (prawdziwi) np. ks. Piotr Glas. Żadna woda “egzorcyzmowana” na odległość. To są magiczne sztuczki.
  Ostrzegam choć wiem że niektórzy muszą poczuć żeby się przekonać.
  Ktoś założy blog, wklei zdjęcie Watykanu, da wypowiedź księdza i ogłosi “egzorcyzmy” a ludzie spragnieni szybkich efektów rozwiązania ich problemów mogą dać się nabrać. Wypij wiadro promyczkowej wody to przestaniesz palić itp.
  NIE DAWAJCIE SIĘ NABRAĆ.

  Dzieckonmp powiedział/a
  21/10/2012 @ 1:39 am
  tak ale rzucenie klątwy jest też niebezpieczne. Musimy się chronić. Apeluje o noszenie Krzyża św. Benedykta.

  Tomasz powiedział/a
  21/10/2012 @ 1:47 am
  Nienawiść kilku osób (4-5) nie ma chyba takiej mocy. Tamta sekta jest niewielka choćby wszyscy osobiście zaprzedali dusze diabłu. Z nimi trzeba ostro bo inaczej idą na całość wg sowieckiej szkoły. Jedyne co ich może powstrzymać to strach. Oczywiście też nasza modlitwa. Ale modlitwa i działanie

  • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

   dodajmy i ten (co ksiądz juz zdementował w wypowiedzi filmowej o podszywaniu się) ale niech to dopełni obrazxu psychologicznego Tomaszka.
   A co zebrania materiału to cała przyjemność po mojej stronie

   „Tomasz powiedział/a
   20/10/2012 @ 8:01 pm
   Najbardziej obrzydliwe jest podszywanie się pod księży i inne osoby. Wykorzystywanie często 90-letnich duchownych bez dostępu do internetu. Niedawno pisali że ŻP jest na wyjeździe i będzie w listopadzie to… dlaczego nie możnaby podszyć się pod niego z jakimś ohydnym tekstem. Przy takiej cenzurze jaka tam obowiązuje mogą się podszywać pod każdego bo każdy wpis jest monitorowany przed dopuszczeniem.

   Ciekawe kiedy ten proceder się zakończy. Ktoś powinien to ukrócić i myślę że najodpowiedniejsza byłaby karetka wyposażona w komplet kaftanów bezpieczeństwa”

   TO JEST Z OSTATNICH TYLKO 4-CH DNI!!!

   • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

    I to nie całe/
    Aby zdyskredytowac orędzia Adama Człowieka, Anny Argasińskiej ta V kolumna posuwa się do takich komentarzy (jak zawsze Tomasz i dzieckonmp) Ciekawy przypadek dla psychologa ale i dla psychiatry – katolika!

    Tomasz powiedział/a
    20/10/2012 @ 9:20 pm
    Tak. Jeszcze niedawno walili w Żywego Płomienia jak w łysą kobyłę. Ostatnio się odmieniło i to chyba niestety ŻP się zmienił.
    Dzieckonmp powiedział/a
    20/10/2012 @ 9:23 pm
    najpierw go namówili aby pojechał za nami do Medjugorje i żeby tam jakieś orędzia ułożył przeciwko nam. I żywy płomień zrealizował to więc teraz skoro jest posłuszny nie tak jak ja to przyjmują go z otwartymi ramionami. Wydzwaniała do Niego i naciskał zarówno Ewa R.S jak i Zenobiusz aby pojechał do Medjugorje.

    Dzieckonmp powiedział/a
    20/10/2012 @ 9:27 pm
    info jest bezpośrednio od ludzi którzy mają dobre kontakty z żywym płomieniem. Sam zywy płomien to opowiedział i czuł rozterkę . Wahał się czy sprostowac czy przylgnąć do obrońców nienawiści. Ale jak mu obiecali kierownika duchowego wybrał ich licząc że będzie miał szanse wypłynąć na wysokie wody.

    Walka z Kościołem na całego.
    Nie dajmy się. Różaniec i jeszcze raz różaniec za nich

    • borówka pisze:

     Masz rację trzeba się modlić za tego „religijnego Mietka Żula”
     Przyjdzie Pan i powie „pokaż Tomaszku” swoje ostatnie wypowiedzi, zobaczmy jak ewangelizowałeś na katolickiej stronie dziecka Mojej Mamy Niepokalanej Maryi., Królowej Pokoju
     Nie chciałabym być wtedy w skórze Tomaszka jak zobaczy tylko ostatnie 10 swoich wpisów i usłyszy „nie każdy kto mi mówi Panie”

     Święty Michale Archaniele…

    • wrogi.walec pisze:

     borówcia nie strasz #!#! pomyśl tylko jak mi się dostanie;)

    • wobroniewiary pisze:

     Bóg jest miłosierny a Ty nie odbierasz nikomu dobrego imienia po upomnieniu ze strony kapłana katolickirego – zastępcy Jezusa na ziemi!

     Wołaj „Jezu ufam Tobie” ale pamiętaj też „idź i nie grzesz więcej”

 18. Sebro pisze:

  Blogi blogami, w tym momencie mam naprawdę gdzieś co inni piszą o mnie czy o nas. Niedawno rozegrała się wielka tragedia w naszym narodzie. Po cichaczu, nocną porą, przy niepełnej sali sejmowej odrzucony został projekt ustawy antyaborcyjnej. To koniec projektu SP. Czy będzie jeszcze kiedyś szansa na ruszenie tematu? Nie wiem. Co Boże dasz ale daj i siły by to przetrwać. I naprawdę g.. mnie obchodzi jakiś Tomasz czy [ @****** Admin ] wraz z ich urojeniami. Podobnie jak ci posłowie – oni już wybrali swoją drogę. Mamy nieustającą Koronkę. Korzystajmy z niej.

  • wobroniewiary pisze:

   Jesteśmy na bank w końcówce czasów. Upadek moralny ludzi, całych krajów. Aborcjoniści i inni -„iści” górą 😦

   Tylko Różaniec może pomóc. My też już mamy dość co o nas piszą. My piszemy i wołamy o modlitwę za wszystkich.

   • mer pisze:

    walczą w Sejmie i Senacie o przetrwanie radia Maryja i tv TRWAM. „Wróżę”, że nie przetrwają, bo finansowo nie dadzą rady i na wtedy – rolę radia M i tv TRWAM powinien przejąć blog w obronie wiary i trad…dla internautów, a internauci skserowanymi karteczkami i płytkami CD lub DVD powinni wejść pomiędzy starszych słuchaczy radia M, żeby ich podnieść na duchu…. – o ile przed 1 stycznia (sądzę że od 1 I 2013 radio może przestać nadawać) Pan Bóg nie powie swojego ostatniego słowa w postaci całkowitego Oczyszczenia świata, a termin jest w JEGO gestii.
    ŻP prosił ostatnio o ciągłe Jerycha w intencji Ojczyzny. Będą one szczególnie potrzebne
    po 8 listopada, gdy ludzie przestaną tłumnie chadzać do kościołów.

    • borówka pisze:

     Radio Maryja ma swoją stronę internetową
     I nie sądzę, by admini chcieli być dla nich konkurencją, dopiero by wiadomy blog miał używanie
     A o co chodzi z 8 listopada?
     Czemu ludzie mają przestać chodzić do kościolów?
     Jakaś ustawa czy co? Pierwsze słyszę

    • mer pisze:

     Październik jest miesiącem różańcowym – w mojej parafii są prawie pełne ławki. Pierwsze 8 dni listopada to dni szczególnej modlitwy za zmarłych- z możliwością uzyskania odpustu za nich. A od 9 listopada już mniej ludzi będzie w kościele- będzie normalnie, tyle ,że po drodze jest jeszcze 11 listopad – modlitwa za Ojczyznę. Wokół Sejmu planowany jest różaniec 11 listopada zamiast krucjaty.

  • benka pisze:

   @Sebro
   Dokładnie tak samo myślę.
   Za te śmieci internetowe ,nie warto czasu tracić.
   Tyle ludzi prawdziwie potrzebuje pomocy.

   Dedykacja dla Tomaszka:
   o Apokalipsa Św. Jana rozdział 22:
   (10) I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. (11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. (12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. (16) Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.
   2 list Piotra:
   (20) Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. (21) Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. (22)
   Sprawdza się na nich treść owego przysłowia: Wraca pies do wymiocin swoich, oraz: Umyta świnia znów się tarza w błocie.

 19. Garabandal Polska pisze:

  MDM Jest prawdą.Sam Jezus mnie przekonuje.Dziwię się waszemu rozeznaniu nt.orędzi MDM.JEZUS JEST PANEM !Głoście póki czas.Z Bogiem.

  • wobroniewiary pisze:

   A nas przekonują orędzia z Fatimy, z Garabandal i z Medziugorje.
   Możemy rozmawiać o wszystkim ale ani jeden komentarz o heretyczce kradnącej imię Maryi i miłosierdzie św. Faustynce nie zostanie tu wpuszczony.
   Ze złem sie nie dyskutuje
   Amen!
   Jezus jest Panem!

  • Franek pisze:

   Jaką MDM jest prawdą, jak jej słowa przeczą Pismu Świętemu? Weź ty sie puknij w czoło aż ci zrobi się wesoło.
   Mnie wesoło bo Pan Jezus już się zbliża, juz puka do mych drzwi 🙂

   A ty nie ośmieszaj Garabandal tymi herezjami!

   • borówka pisze:

    Ale dla dzieciarni nic nie musi się zgadzać z Pismem Świętym. Nie wiesz?
    zobacz!

    Szejk powiedział/a
    27/10/2012 @ 9:43 pm 2 0 Rate This
    nikt na świecie (oprócz mistyków) Bibli nie rozszyfruje ,do tej pory uczeni badają Biblię pod każdym kątem i wiele jest do zbadania , także nie opieraj się na Bibli co do oredzi .

 20. Pingback: Agnieszka po spowiedzi wygrała z demonem Marii MBM. Ksiądz polecił jej lekturę “Pismo Święte przeczy nauce Świadków Jehowy” | W obronie Wiary i Tradycji

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s